LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Міносвіти України)
 • Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний університет)
 • Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидротехническом строительстве (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту)
 • Рибне господарство (Інститут рибного господарства УААН)
 • Ринок землі (Інститут аграрної економіки УААН, Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі)
 • Ринок цінних паперів України (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Київський національний економічний університет МОН України)
 • Розведення і генетика тварин (Інститут розведення і генетики тварин УААН)
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова МОН України)
 • Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу і менеджменту Міносвіти України)
 • Рідна школа
 • Рідні джерела (м.Київ)
 • Розвиток методів управління та господарювання на транспорті (Одеський державний морський університет)
 • Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
 • Рукописна та книжкова спадщина України (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут рукописів)
 • Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України)
 • Русская филологи Украинский вестник
 • Садівництво (Інститут садівництва УААН)
 • Сборник трудов ННОХИМ (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України)
 • Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України)
 • Свинарство (Інститут свинарства УААН)
 • Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.Сковороди)
 • Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів) (геофізика)
 • Селекція і насінництво (Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН)
 • Середньовічна Україна (Інститут історії України НАН України)
 • Серце і судини (Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")
 • Серцево-судинна хірургія (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м.Київ)
 • Система і структура східнослов'янських мов (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ)
 • Системи обробки інформації (Харківський військовий університет)
 • Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки (Дніпропетровський державний університет)
 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ")
 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ") (інформатика)
 • Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет та Транспортна академія України)
 • Системні технології (Державна металургійна академія України, м.Дніпропетровськ)
 • Сіверянський літопис (Чернігівський державний інститут економіки і управління)
 • Сіверянський літопис (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка)
 • Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького)
 • Сільськогосподарські машини (Луцький державний технічний університет)
 • Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Українська асоціація сімейної медицини)
 • Слобожанський науково-спортивний вісник (Харківський державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту)
 • Слобожанщина
 • Слово і час (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Спілка письменників України)
 • Слов'янський збірник (Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова Міносвіти України)
 • Слов'янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут "Слов'янський університет", Український комітет славістів)
 • Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація "Зварювання")
 • Современные аспекты военной медицини (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м.Київ)
 • Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України)
 • Современные строительные конструкции из металла и древесины (Одеська державна академія будівництва і архітектури)
 • Социально-экономические аспекты промышленной политики (Інститут економіки промисловості НАН України)
 • Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)
 • Соціальна економіка (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України)
 • Соціальна політика і соціальна робота (м.Київ)
 • Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології НАН України)
 • Соціальні технології (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Інститут регіональних досліджень)
 • Соціологічні дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України)
 • Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології НАН України)
 • Соціум (Інститут історії України НАН України, Центр соціальної історії)
 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії України НАН України)
 • Спортивний вісник Придніпров'я (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту)
 • Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості)
 • Старожитності (Харківський історико-археологічний щорічник)
 • Статистика України (Держкомстат України, НДІ статистики Держкомстату України)
 • Стиль і текст (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Сторінки воєнної історії України (Інститут історії України НАН України)
 • Сторінки історії (Національний технічний університет України "КПІ")
 • Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин)
 • Стратегія економічного розвитку України (Київський національний економічний університет Мін. освіти і науки України)
 • Строительное производство (НДІ будівельного виробництва, м.Київ)
 • Строительство, материаловедение, машиностроение (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури)
 • Студії з архівної справи та

 •