LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України)
 • Український історик (журнал міжнародного Українського історичного товариства, м.Київ)
 • Український історичний журнал
 • Український історичний збірник (Інститут історії України НАН України)
 • Український кардіологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України)
 • Український математичний журнал (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика)
 • Український медичний альманах (Луганський державний медичний університет)
 • Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика)
 • Український метрологічний журнал (Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія", м.Харків)
 • Український науково-медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)
 • Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова, Українська асоціація нейрохірургів)
 • Український пульмонологічний журнал (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України)
 • Український радіологічний журнал (Харківський НДІ медичної радіології)
 • Український радіологічний журнал (Харківський НДІВ медичної радіології)
 • Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія)
 • Український судово-медичний вісник (м.Київ)
 • Український фізичний журнал (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика)
 • Український часопис міжнародного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтизіатрії та пульмунології ім. Ф.Г.Яновського АМН України)
 • Української академії державного управління при Президентові України
 • Ультразвукова перинатальна діагностика (м.Харків)
 • Упаковка (Національний університет харчових технологій, ЗАТ "Інститут "ВНДІхімпроект", ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка")
 • Управление экономикой переходного периода (Інститут економіки промисловості НАН України)
 • Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський національний університет МОН України)
 • Управління розвитком (Харківський державний економічний університет МОН України)
 • Управління сучасним містом (Українська академія державного управління при Президентові України)
 • Управляющие системи й машины (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем)
 • Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем)
 • Урок української
 • Урологія (Дніпропетровська державна медична академія)
 • Успехи физики металлов (Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України) (фізика)
 • Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика)
 • Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского (математика, фізика)
 • Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия: география; история; педагогика; филология; философия; єкономика
 • Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: политические науки
 • Фармаком (Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України)
 • Фармацевтичний журнал (Українська фармацевтична академія, м.Харків)
 • Физика аэродисперсных систем (Одеський державний університет) (фізика)
 • Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України)
 • Физика низких температур (ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України) (фізика)
 • Физико-технические проблемы горного производства (ДонФТІ)
 • Физико-технические проблемы горного производства (Інститут фізики гірничих процесів НАН України)
 • Физиология и биохимия культурных растений (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України)
 • Физическое воспитание студентов творческих специальностей (Харківський художньо-промисловий інститут)
 • Философия и социология в контексте национальной культуры (Дніпропетровський державний університет)
 • Финансы, учет; банки (Донецький державний університет)
 • Фізика живого (Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук") (біофізика)
 • Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України)
 • Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника), (фізика)
 • Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика)
 • Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика)
 • Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка (Інститут фізики напівпровідників НАН України) (фізика)
 • Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України)
 • Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)
 • Фізична географія та геоморфологія (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України)
 • Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (Волинський державний університет ім. Лесі Українки)
 • Фізичний збірник (Наукове товариство імені Т.Шевченка у Львові) (фізика)
 • Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)
 • Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України)
 • Фізіологічно активні речовини (Інститут органічної хімії НАН України)
 • Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України)
 • Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин (Львівський університет ім. І.Франка)
 • Філологічні науки (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка)
 • Філологічні семінари (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
 • Філологічні студії
 • Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
 • Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет)
 • Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України)
 • Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка)
 • Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка)
 • Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
 • Фінанси України
 • Формування ринкових відносин в Україні (Науково-дослідний економічний інститут; м.Київ)
 • Формування ринкової економіки в Україні (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний університет)
 • Фотоелектроника

 •