LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

Олексій ОНИЩЕНКО, академік НАН України, президент Асоціації бібліотек України

Галина СОЛОІДЕНКО, відповідальний секретар АБУ

Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку


Асоціація Бібліотек України (АБУ) – некомерційна, всеукраїнська самоврядна організація, яка об'єднує на добровільних засадах бібліотеки та інші установи й організації, що професійно пов'язані з бібліотечною справою або сприяють її розвитку.

Асоціація була заснована в листопаді 1991 р. за ініціативою спеціалістів медичних, технічних бібліотек та бібліотек навчальних закладів і наукових установ – учасників Надзвичайного з'їзду бібліотекарів України. Співзасновниками АБУ були Центральна наукова бібліотека України імені В. І. Вер-надського (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров'я України, Державна науково-технічна бібліотека Міністерства освіти і науки України та Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пізніше до Ради АБУ ввійшли Державна наукова педагогічна бібліотека Міністерства освіти і науки України та Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук.

Сьогодні членами АБУ є понад 200 бібліотек різних систем та відомств України. Серед них бібліотеки: національної радіокомпанії України, Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва "Українська енциклопедія ім. М. П. Ба-жана", Одеської державної академії холоду, Державної академії житлово-комунального господарства, Українського гуманітарного ліцею, Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945, Київського університету права, компанії "Індустрія ІНТЕЛЕКТУ" тощо.

Статут Асоціації бібліотек України був затверджений Київською міською Державною адміністрацією у липні 1992 р. Як зазначено у Статуті, основною метою діяльності АБУ є об'єднання зусиль, підтримка і координація діяльності її членів в інтересах збереження і розвитку бібліотечної справи в Україні, трансформації бібліотек із сховищ документованих знань у їх активних розповсюджувачів. Роль АБУ не тільки в тому, щоб збільшувати кількість її членів, а і в тому, щоб спонукати їх до нових ініціатив.

Управління діяльністю Асоціації здійснює Рада АБУ, до складу якої входять вісім членів: президент, п'ять віце-президентів, голова виконавчого комітету та відповідальний секретар. Вищим органом управління АБУ є Конференція, яка правоможна приймати рішення з будь-яких питань діяльності АБУ. Для вирішення конкретних професійних проблем Рада АБУ створює комісії, комітети, експертні та робочі групи, тимчасові творчі колективи, а також представництва для пропаганди діяльності АБУ.

Утворившись і працюючи в досить складних умовах, асоціація сьогодні нарощує свій авторитет і приносить відчутну користь бібліотечній справі країни. Для нашої асоціації цікавим є абсолютно все, що на даний час потребує вирішення у бібліотечній галузі. Роль АБУ – організуюча, інтегруюча, консолідуюча, спонукаюча до спільних дій і рішень. Асоціація – це той механізм, через який бібліотечна політика має доводитися до бібліотечної громадськості, однак державні органи та структури АБУ не повинні зливатися, сьогодні слід визначити чіткі механізми їх взаємодії.

Впровадження стандартів, норм професійного спілкування, етики громадянської відповідальності, вдосконалення бібліотечного середовища, приведення його у відповідність з сучасними вимогами розвитку науки та суспільства – головні завдання, які вирішує сьогодні асоціація. Провідні фахівці АБУ, члени комітету з бібліотечної політики та правового захисту бібліотек працюють над створенням законодавчого поля бібліотечної галузі, вони брали участь в укладанні цілого ряду документів, зокрема Закону "Про обов'язковий примірник документів", Концепції державної інформаційної політики України, "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки", вносили доповнення та зміни до законів "Про бібліотеки і бібліотечну справу в Україні", "Про єдиний митний тариф", "Про Національну бібліотеку", взяли участь у підготовці заходів на виконання Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" тощо.

Особливо актуальною є проблема інтеграції інформаційних ресурсів на національному рівні. Вирішенню та реалізації її завдань сприятиме корпоративна каталогізація, стандартизація, лінгвістичне та програмне забезпечення, що розробляються бібліотечними фахівцями комітету комп'ютерних бібліотечних систем і технологій АБУ – учасниками ряду програм і проектів.

Так, у 2001 р. розпочала роботу міжвідомча група з розробки Національного формату бібліографічного запису УКРМАРК, яка об'єднує фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України та Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Формат розробляється в рамках угоди про співпрацю. Планується, що він стане основою внутрішніх форматів інформаційних систем бібліотек, підтримки комп'ютерної каталогізації документів, забезпечення обміну бібліографічними даними.

У рамках проекту передбачається створення центру, що здійснюватиме на корпоративних засадах каталогізацію поточних надходжень до фондів бібліотек України, реферування української наукової літератури, формування фонду електронних документів.

Розвивається наукова діяльність асоціації, результатом якої є співпраця в організації наукових досліджень, узагальнення їх результатів у збірниках наукових праць, виданні спільних матеріалів конференцій, довідкових та методичних видань, окремих розробок. Бібліотеки – члени АБУ беруть участь у пріоритетних наукових дослідженнях, які проводить НБУВ, у тому числі: "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація наукових бібліотек", "Створення національної бібліографії. Українська біографістика", "Нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів", "Вивчення, збереження та видання української історико-культурної спадщини".

У напрямі "Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація наукових бібліотек" подальшого розвитку набуло дослідження закономірностей формування і використання науково-інформаційних ресурсів як у традиційному, так і автоматизованому режимах. Починаючи з 1991 р. ведеться робота з удосконалення й доповнення робочих таблиць бібліотечної класифікації для наукових бібліотек, які розробляються спеціалістами НБУВ для відображення в каталогах національної тематики, нових тем і проблем, відсутніх у таблицях ББК. Створено електронну версію робочих таблиць, яка отримала назву "Рубрикатор НБУВ" (РНБУВ) і використовується як пошукова мова електронного каталогу НБУВ.

У рамках відомчого проекту "Розробка архітектури й інформаційної технології електронної бібліотеки" в 1999 р. започатковано проект електронної бібліотеки, учасниками якої є НБУВ, НПБУ, ІПРІ НАН України, Одеський державний політехнічний університет, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. Співпраця бібліотек спрямована, насамперед, на трансформацію їх електронних каталогів, кожний з яких наповнюється з 1994 р. і має обсяг понад 100 тис. бібліографічних записів, у інтегрований бібліографічний ресурс.

Одним із найважливіших компонентів інформресурсів є