LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", що створюється НБУВ спільно з ІПРІ НАН України й нині містить майже 50 тис. записів, що розкривають зміст монографій, енциклопедій, довідників, словників, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, препринтів і статей з наукових журналів. З 1999 р. щоквартально випускаються друковані версії трьох галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело". Його електронну версію представлено в Інтернет.

Сьогодні в Україні видається близько 1100 журналів та продовжуваних видань, постійно ж реферується понад 250. Щоб включити весь цей репертуар до реферативної бази даних, слід прискорити процес створення галузевих або регіональних центрів первинної кумуляції інформації. Роль таких центрів могли б перебрати на себе головні галузеві бібліотеки (Державна наукова медична бібліотека, Державна науково-технічна бібліотека, Державна науково-педагогічна бібліотека), органи НТІ, територіальні бібліотечні та інформаційні асоціації тощо.

Важливим напрямом роботи асоціації є участь провідних бібліотек у дослідженні та підготовці видань з історії бібліотек, становленні та розвитку галузевої науки в Україні. Зокрема, Інститут української книги НБУВ здійснює підготовку українського бібліографічного репертуару та дослідження і введення у науковий обіг найціннішої частини фондів Бібліотеки. Науковцями НБУВ у 1998 р. підготовлено та видано монографічне видання "Історія НБУВ. 1918–1941", подальшого розвитку набула робота з підготовки матеріалів до Українського біографічного словника.

Державна наукова медична бібліотека розробила чітку програму заходів щодо збору, систематизації, збереження і популяризації документальної пам'яті народу в її медичному аспекті, своєрідного відтворення історії медицини в портретах її діячів. Виданням "Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець ХVII – перша половина XIX століть" ДНМБ започатковано серію біобібліографічних словників, готується до друку бібліографічний посібник "Каталог медичних книг, виданих в Україні (1841– 1917 рр.)".

З метою проведення комплексних галузевих наукових досліджень з проблем становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні при ЦНСГБ УААН створено Центр історії аграрної науки, щорічно видається чотири випуски реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України" та "Бюлетеня ЦНСГБ УААН". З 2001 р. видаються бібліографічні серії "Академіки Української академії аграрних наук" та "Видатні вчені-аграрії"; історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; тематичні бібліографічні покажчики.

Державна науково-педагогічна бібліотека України проводить дослідження історії розвитку бібліотек освітянських закладів: товариств грамотності, народних будинків, недільних просвітніх шкіл, класів для дорослих, народних музеїв, громадських та приватних установ України з XVIII ст. і до наших днів.

Створення спільними зусиллями провідних бібліотек країни єдиної електронної бази даних україномовної книги, що міститиме інформацію про всі рукописні, друковані та електронні праці, від часів зародження писемності до наших днів – один із пріоритетних напрямів діяльності АБУ.

АБУ успішно співпрацює з державними структурами і громадськими організаціями. Так, бібліотечні працівники – члени АБУ беруть активну участь у роботі Державної комісії з питань повернення культурних цінностей в Україну, експертній раді ВАКУ, активно працюють у громадських організаціях і професійних товариствах і радах – Спілці архівістів України, Українському біографічному товаристві, Всеукраїнській спілці краєзнавців, товаристві "Український історик", Українській бібліотечній асоціації та ін.

За десять років діяльності АБУ нагромаджено певний досвід роботи, стали складатися власні традиції, зокрема, проведення масштабних заходів під егідою АБУ. Так, за участю фахівців асоціації та провідних учених були проведені бібліотекознавчі читання, присвячені дослідженню спадщини видатних українських бібліографів, бібліотекознавців, книгознавців Ю. Меженка, Д. Балики, Л. Биковського (1992, 1994 та 1995 рр.).

У 2001 р., одинадцятий рік підряд, пройшли читання, присвячені академіку В. І. Вернадському, що проводить НБУВ спільно з комісією НАН України з розробки наукової спадщини академіка.

Великий інтерес у бібліотечних фахівців викликали книгознавчі читання, присвячені 200-річчю першої публікації видатної пам'ятки давньоруської писемності "Слово о полку Ігоревім", 600-річчю всесвітньовідомого винахідника друкарства Йоганна Гутенберга, 120-річчю від дня народження відомого історика вітчизняної книги професора С. І. Маслова.

Міжнародні зв'язки – важливий напрям діяльності АБУ, необхідна умова нашого розвитку в рамках світового бібліотечного співтовариства. АБУ, через представництво НБУВ, підтримує творчі зв'язки з асоціаціями, бібліотечними та інформаційними об'єднаннями багатьох країн світу, зокрема з ІФЛА, Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів національних академій наук – учасниць Міжнародної асоціації академій наук (МААН), Конференцією європейських національних бібліотек (CENL), Бібліотечною Асамблеєю Євразії (БАЄ), співпрацює з асоціаціями українських бібліотекарів США, Канади, Міжнародною асоціацією музичних бібліотек (IAML) та ін.

З 1993 р. разом з НБУВ і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – учасниць МААН Асоціація є постійним співорганізатором міжнародних наукових конференцій, які щорічно проводить НБУВ, зокрема:

 "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" – 2002 р.

 "Бібліотечно-інформаційний сервіс" – 2001 р.

 "Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" – 2000 р.

 "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" та "Львівському Апостолу – 425" – 1999 р.

 "Інформаційна діяльність наукової бібліотеки" та "1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні" – 1998 р.

 "Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек" – 1997 р.

 "Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки" – 1996 р.

 "Стратегія збереження бібліотечних фондів як частини національного культурного надбання" та "Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові мови" – 1995 р.

 "Автоматизовані системи інформаційно-бібліотечного обслуговування" – 1994 р.

 "Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" – 1993 р.

У рамках міжнародних конференцій відбуваються спільні засідання бібліотек – членів АБУ та Ради директорів МААН, де обговорюються проблеми створення єдиного інформаційного простору, інформаційного забезпечення наукових досліджень, взаємодії бібліотек та інформаційних центрів, а саме в обміні документами, книжковими виставками, базами даних, електронними виданнями, взаємодоступу і використання інформації Інтернет-вузлів наукових бібліотек тощо.

Багато бібліотек та бібліотекарів АБУ є членами міжнародних і зарубіжних бібліотечних асоціацій, беруть участь у культурних, освітніх, технічних та інших проектах, підтримують двосторонні відносини з зарубіжними колегами, є учасниками різних міжнародних заходів як в Україні, так і в інших державах.

Бібліотека Інституту біології південних морів НАН України як член Європейської асоціації бібліотек