LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → База даних "Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798 - 1923 рр." як частина зведеного каталогу україномовної книги

бібліотеки Київського національного університету імені Т. Шевченка.

У зв'язку з цим важливого значення набувають напрацювання відділу національної бібліографії зі створення ретроспективної національної бібліографії:

 розробка методичних рекомендацій зі складання зведеного каталогу україномовної книги;

 підготовка науково-бібліографічних покажчиків "Україномовна книга у фондах НБУВ. 1798–1923" ретроспективної національної бібліографії України;

 формування єдиної електронної бази даних "Україномовна книга у фондах НБУВ. 1798–1923 рр.", що об'єднає всі 5 баз даних бібліографічного покажчика "Україномовна книга. 1798–1923";

 визначення обов'язків і функцій бібліотек різних типів у створенні Українського бібліографічного репертуару;

 визначення основних напрямів координації цієї діяльності на рівні НБУВ;

 дослідження разом з Центром бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ основних напрямів формування баз даних національної бібліографії України, що дозволить увійти у міжнародну інформаційну систему.

На сьогодні, у Відділі розпочата робота зі створення зведеного каталогу, а саме ведеться звірка картотеки ЛНБ ім. В. Стефаника, "Друкованого зведеного каталогу україномовної книги державних бібліотек та музеїв України. 1798–1923" Національної Парламентської бібліотеки України з каталогами НБУВ. У результаті виявляються документи, відсутні в базі даних "Україномовна книга. 1798–1923", і, по можливості, вони опрацьовуються de visu, проставляються сигли бібліотек. Практика роботи над складанням зведеного каталогу, виявила доцільність паралельно вести роботу по перегляду бібліографічних джерел на предмет виявлення і введення видань, не відображених у базі даних зведеного катагогу "Україномовна книга. 1798–1923", який згодом виконуватиме функції репертуару української книги, з метою економії витрат і часу.

Також, співробітниками Відділу опрацьовані фонди бібліотек інститутів системи Національної академії наук України: Інституту історії України, філософії, національних відносин і політології, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, Інституту археології, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Таким чином, досвід роботи засвідчив, що зведений каталог – найбільш доцільна форма створення ретроспективної наукової і достатньо повної бібліографії україномовної книги XVIII – початку XX ст. Він не тільки дає ретельно перевірений науковий опис книг, які знаходяться в фондах найбільших бібліотек України, та вказує їх місцезнаходження, що полегшує можливість їх використання, але й також відображає документи, що в силу різних причин, відсутні в фондах бібліотек.

Однією з тенденцій розвитку сучасної глобальної інфраструктури є невпинний розвиток нових інформаційних технологій, їх масове використання в наукових дослідженнях, навчальному процесі та повсякденному житті. Зміни, які відбуваються в області інформаційних технологій (широке розповсюдження баз даних, електронних видань на компакт-дисках, комунікативні та інформаційні можливості Інтернет), сприяють створенню в бібліотеках принципово нового середовища для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Тому, набуває актуальності питання формування автоматизованих баз даних з можливістю доступу до них в режимі он-лайн через мережу Інтернет. Перевагами баз даних у порівнянні з традиційними носіями інформації є: користувач одержує інформацію незалежно від часу і місця знаходження (його чи бібліотеки); спрощується реалізація нових форм бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування; суттєво підвищується оперативність надання інформації; можливість швидкого та якісного розшуку інформації за окремими виділеними ключовими словами.

У рамках виконання науково-дослідної роботи "Формування баз даних національної бібліографії України" (термін виконання: I кв. 2002 р. – IV кв. 2006 р.) передбачається формування баз даних національної бібліографії України з дотриманням міжнародного комунікативного формату UNIMARC, що забезпечить їх сумісність з інформаційними системами світового співтовариства. Наслідком їх створення стане максимально повне, об'єктивне відображення літописної та книжкової спадщини українського народу, що забезпечить інформаційні потреби в бібліографічній інформації про національний документальний фонд, створений у процесі історичного розвитку нашого суспільства.

Бібліографічні бази даних носитимуть багатофункціональний характер. Крім основної інформаційної функції, вони допомагатимуть: значно поповнювати кількісно й якісно удосконалювати ДБА бібліотек України; включати бібліографічну інформацію про документи за 1798–1923 рр. у міжнародні банки даних та інформаційні мережі; здійснювати доукомплектування і формування фондів на науковій основі, сприяти розшуку й поверненню в Україну втрачених культурних цінностей.

Організація і наповнення баз даних "Україномовна книга..." є важливою частиною роботи зі створення національної бібліографії, основою для створення ретроспективних покажчиків різного цільового й читацького призначення.


Література


1. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство і бібліографія. – Х., 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.

2. Жданова Р. С. Ще раз про український бібліографічний репертуар // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 1. – С. 9–11.

3. Лутовінова В. І. Український бібліографічний репертуар: методичні засади та зведений каталог // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 8. – С. 18–21.

4. Омельчук В. Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібл. вісн. – 1995. – № 5. – С. 1–13.

5. Український бібліографічний репертуар (1798–1923): Метод. рекомендації на допомогу складанню. – К., 1999. – 104 с.