LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних на компакт-дисках і в Інтранет-мережі бібліотеки

Бази даних на компакт-дисках
і в Інтранет-мережі

  У читальному залі Відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського до послуг користувачів надаються понад сто п’ятдесят баз даних, серед них:
  • Комп’ютерна правова бібліотека (повнотекстова)
   Комп’ютерна правова бібліотека складається з окремих баз даних «Закон», «Податки», «Угоди», «Кодекси», «Різне», «Столиця», «Мито», «Консультації», «Путівник бухгалтера і підприємця», «Еталон», «Столиця» (нині це понад 100 тис. повних текстів документів), кожна з яких відповідає певному напрямку в правовому просторі, об’єднаних однією програмою. Крім електронного варіанту тексту документу є інформація про джерело публікації друкованого аналогу. Нині це найбільш повна база даних в Україні, що відображає нормативні документи держави. Виробник - Інформаційно-аналітичний центр «Ліга», м.Київ. Система поставлена бібліотеці у 1995 р. за сприяння Української правничої фундації і з 1997 р. підтримується центром «Ліга» (http//www.liga.kiev.ua)
   • ЗАКОН
    База даних містить повні тексти документів, прийнятих Верховною Радою України (за період з травня 1990 р.), Президентом України (з 1991 р.), Кабінетом Міністрів України (з 1992 р. до теперішнього часу), міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України; законодавчими та виконавчими органами влади УРСР та СРСР, які не втратили чинність. Включає понад 30 тис. документів.
   • КОДЕКСИ
    База даних вміщує більш ніж 300 повних текстів всіх діючих на даний момент КодексівУкраїни в актуальному стані.
   • МИТО
    База даних включає нормативні документи митного права вищих органів влади, Державної митної служби, інших органів виконавчої влади, що стосуються питань митних тарифів, митної політики. Нараховує понад 7 тис. документів.
   • ПОДАТКИ
    База даних, розроблена сумісно з Державною податковою адміністрацією України, складається з таких документів: роз’яснення, листи та інструкції Державної податкової адміністрації України, листи та телеграми Національного банку України, Міністерства фінансів України та інші документи, які не пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України; документи фінансового права, прийняті вищими органами влади, міністерствами й відомствами та зареєстровані Мінюстом України. Містить понад 22 тис. документів.
   • РІЗНЕ
    База даних складається з документів Верховної Ради, указів та розпоряджень Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначень та увільнень посадових осіб, нагородження відзнаками, орденами та медалями, присвоєння рангів, класних чинів, військових, спеціальних та почесних звань; документів щодо зміни кордонів населених пунктів та територіальних одиниць, документів міністерств і відомств, які з’явилися в періодичних виданнях, але не мають нормативного статусу чи потребують додаткової перевірки тощо. Включає понад 19 тис. документів.
   • УГОДИ
    База даних містить дво- та багатосторонні угоди, конвенції України з країнами світу та СНД. Вміщені угоди, договори, конвенції та інші документи міжнародного права починаючи з 1868 р. Містить понад 2800 документів.
   • СТОЛИЦЯ
    База даних включає нормативні документи, що регламентують правові та соціальні аспекти життя столиці України - міста Києва. Нараховує понад 2400 документів.
   • КОНСУЛЬТАЦІЇ
    База даних містить консультації фахівців, що були надруковані в засобах масової інформації, а також анотації до матеріалів періодичних видань щодо оподаткування, бухгалтерського обліку, здійснення підприємницької, зовнішньоекономічної діяльності, валютного регулювання, валютного контролю, які підготували фахівці Інформаційно-аналітичного центру «Ліга». Включено понад 3 500 консультацій.
   • ЕТАЛОН
    База даних містить документи, що були перевірені Міністерством юстиції при внесенні до Єдиного Державного реєстру норматиівних актів. Містить понад 15 тис. документів.
  • ECON - ПИТАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
   (проблемно-орiєнтована, бiблiографiчна)
   База даних мiстить понад 10500 бiблiографiчних описiв книг, статей iз збiрникiв, перiодичних видань з питань ринкової економiки (акцiонернi товариства, асоцiацiї, банки, бiзнес, бiржi, довiрчi товариства, iнвестицiї, комерцiйне право, концерни, корпорацiї, лiзинг, макроекономiка, маркетинг, менеджмент, мiкроекономiка, приватизацiя, ринок цiнних паперiв, страхування, фермерство, фiнансування, холдинги тощо). Словник предметних рубрик та пiдрубрик нараховує понад 450 термiнiв.
   Пошук у Базі даних можливий за: авторами публiкацiй; назвами; предметними рубриками; ключовими словами; географiчними ознаками; кодованими даними; назвами серiй. Пошуковi ознаки можна комбiнувати i, таким чином, поглиблювати та розширювати пошук.
   Включає публiкацiї переважно за перiод 1992-1995 рр.
   Виробник - Відділ довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
  • ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БIБЛIОТЕКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА iм.Т.Г.ШЕВЧЕНКА (м.Сарсель, Францiя)
   (бібліографічна)
   Електронний каталог бiблiотеки НТШ почав створюватися в 1994 р. i нараховує понад 26 тис. назв. Включає бiблiографiчнi описи друкованих видань XIX-XX ст., у т.ч. довiдково-бiблiографiчнi видання, лiтературу з питань iсторiї, освiти, культури, а також художню лiтературу, яка була видана на територiї України, СРСР та за кордоном (видання української дiаспори) українською, російською та іншими мовами. Пошук можна проводити за назвами публiкацiй, авторами, ключовими словами, предметними рубриками, роком та мiсцем видання, класифiкацiйним iндексом.
   Виробники: НТШ м.Сарсель (Францiя), НБУВ.
  • СТАТИСТИКА (бiблiографiчна, реферативна)
   База даних включає бiблiографiчнi записи та реферати праць з питань органiзацiї, теорiї та практики статистики. Вмiщено книги, статтi з монографiй, журналiв та збiрникiв українською, росiйською та iншими мовами за період з 1989 по 1994 рр. Видання, наявнi у фондах Нацiональної бiблiотеки України iмені В.I.Вернадського, Національної парламентської бiблiотеки України, бiблiотеки Мiнiстерства статистики України, супроводжуються шифрами зберiгання.
   Пошук можливий за авторами публiкацiй, назвами, предметними рубриками, ключовими словами, географiчними ознаками, назвами серiй. База нараховує понад 1000 записiв.
   Виробник - Вiддiл довiдково-бiблiографiчного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

  БАЗИ ДАНИХ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ

  • Ретроспективні бази даних Інституту наукової інформації з суспільних наук РАН:
   • Cоциальные и гуманитарные науки (бібліографічна)
    База даних включає відомості про книги (монографії, щорічники, збірники статей, матеріали конференцій та ін), статті з журналів та збірників, депоновані рукописи, автореферати дисертацій з економіки, демографії, філософії, соціології, релігієзнавства, історії, археології та етнографії, проблем держави та права, політології, наукознавства, екології, освіти і культури, мовознавства, літературознавства. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, шифрами зберігання в ІНІСН РАН.
    Включено документи переважно 1994-1996 рр.
   • East - Сходнознавство (бібліографічна)
    Проблемно-орієнтована база даних відображає літературу з соціально- економічних та політичних проблем країн зарубіжного Сходу, демографію, міжнародні відносини та зовнішню політику, внутрішню політику, культуру та історію. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, шифрами зберігання в ІНІСН РАН. Включено документи за 1986-1993 рр.
   • Социальные и гуманитарные науки. 1996-1998
    Політематична база даних. Відображає надходження до бібліотеки ІНІСН РАН з питань