LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних на компакт-дисках і в Інтранет-мережі бібліотеки

економіки та економічної науки, політичної економії, демографії та демографічних процесів, філософії, соціології, проблем релігії, історії, археології, етнографії, проблем держави і права, політології та політичних наук, наукознавства, екології, освіти та культури, мовознавства, літературознавства.
 • Государство и право. Политология 1986-1998
  Включено документи, що відображають психологію права, теорію держави і права, політичні та правові вчення, державне право, адміністративне, фінансове, господарське, громадянське, громадянсько-процесуальне, винахідницьке, земельне, аграрне, лісове, водне, гірське, трудове, соціальне, кримінальне, пенетенциарію, криміналістику, міжнародне публічне право, державу і право окремих країн, арбітраж, апеляційне виробництво, банківське законодавство, боротьбу з наркоманією, боротьбу з злочинністю, боротьбу з тероризмом, закони та постанови, конституції, податкову та митну системи, правове регулювання охорони навколишнього середовища, права людини.
 • Литературоведение 1986-1998
  Включено документи, що відображають теорію і методологію літературознавства та літературної критики, види та жанри літератури, історію та сучасний стан літератур світу, народну поетичну творчість, фольклор.
 • Науковедение 1991-1998
  Включено документи, що відображають питання наукознавства, організації науки в різних країнах, розвиток наукових шкіл, напрямів, академій наук, вищої школи, історію науки та наукових напрямів тощо.
 • Философия и социология 1981-1998
  Відображено документи з загальнофілософських проблем, логіки, філософії та методології науки, соціальної філософії, етики, естетики, історії філософії, соціології, методики соціології і методики соціологічних досліджень, окремих соціологічних дисциплін, історії соціології.
 • Экономика и демография 1991-1998
  Відображаються документи з питань демографії, сім’ї, міграції населення, проблем народонаселення (статистика та прогнози), економічної теорії, історії економічної думки, обліку, статистики, економіко-математичних методів та моделей, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних економічних організацій та об’єднань, міжнародної торгівлі, діяльності ТНК, міжнародних науково-технічних зв’язків, економічної інформації, міжнародних фінансів, міжнародних валютних відносин, економічної допомоги, галузевої економіки, антимонопольної політики, нелегальної економічної діяльності, фінансової науки, економіки праці та природокористування, банків та банківської справи, бухгалтерського обліку та фінансів, грошового обігу, організації виробництва та праці, ринкової економіки, економічного реформування, економічних аспектів екології тощо.
 • Языкознание 1986-1998
  Включено документи, що відображають історію і сучасний стан мовознавства, загальне мовознавство, загальнотеоретичні проблеми, філософію мови, напрямки та методи лінгвістичних досліджень, порівняльно-історичне мовознавство, утворення та розвиток мов, структурну лінгвістику, математичну лінгвістику, лінгвістичну статистику, прагматику, соціолінгвістику, психолінгвістику, фонологію, фонетику, морфологію, синтаксис, лексикологію. Лексикографію, семантику, стилістику, прикладне мовознавство, автоматизований переклад, штучний інтелект, мови світу.
  Бази даних відображають такі типи джерел: статті з журналів і збірників, книги (монографії, щорічники, збірники статей, матеріали конференцій, бібліографічні покажчики тощо), депоновані рукописи, автореферати десертацій.
  Зміст запису: бібліографічний опис джерела, анотація російською мовою, терміни (ключові слова та дескриптори) російською та англійською мовами, коди рубрикара ІНІСН, код мови першоджерела, шифр зберігання в ІНІСН.
 • РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА
  Бібліографічна база даних по російськомовній медичній періодиці, дисертаціям, збірникам статей, вітчизняним та зарубіжним книгам з фондів Російської державної наукової медичної бібліотеки охоплює надходження 1988- 1995, 1996-1998 рр.
 • РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ= Russion National Bibliography
  Бібліографічна база даних містить біля 900 000 записів про книги та брошури, опубліковані в СРСР та Росії протягом 1980-1999 рр., а також авторефератів кандидатських та докторських дисертацій, захищених в період з 1991 по 1997 р. Надається можливісить оперативного доступу до будь-яких елементів даних, різноманітні формати виводу записів у файл, російський та англійський інтерфейси користувача.
  Виробник - K.G. Saur in cooperation with Mir-Dialogue and the Russian Book Chamber.

  * * * * * * * *

  • ART and HUMANITIES INDEX (бібліографічна)
   База даних відображає публікації з понад 1 140 періодичних видань усього світу з мистецтва та гуманітарних наук, а також з понад 7 000 найбільш важливих журналів з суспільних наук. Відображені публікації з таких галузей знань, як: археологія, архітектура, мистецтво, історія, мовознавство, література, музика, філософія, лінгвістика, радіо, телебачення, кіномистецтво, релігія, театр Пошук у БД ведеться за: ключовими словами, взятими з назви публiкацiй; прiзвищами авторiв публiкацiй; назвами перiодичних видань; прiзвищами авторiв, котрi цитуються; адресами авторiв публiкацiй, ключовими словами. Всi пошуковi поля супроводжуються словниками, що полегшує пошук необхiдної iнформацiї.
   Виробник - Інститут наукової інформації, США. Бібліотека має базу даних за 1999 р.
  • F & S INDEX plus TEXT. INTERNATIONAL (бiблiографiчна, реферативна)
   Включає вiдомостi про компанiї, продукти, iндустрiю та прикладнi технологiї усього свiту. Бiблiографiчнi вiдомостi про окремi документи, статтi з журналiв, газет даної тематики супроводжуються грунтовними рефератами або текстами. Вiдображаються також матерiали, що стосуються України та iнших країн СНД.
   Виробник - Information Access Company та SilverPlatter Information (США).
   Бібліотека має компакт-диски за 1992-1994 рр.
  • INDEX TRANSLATIONUM (бiблiографiчна)
   Включає бiблiографiчнi вiдомостi про понад 1 млн. перекладених видань, здiйснених у бiльш, нiж 100 країнах свiту, понад 450 мовами переважно з суспільних, гуманітарних та природничих наук за перiод 1979 - 2000 рр.
   Пошук iнформацiї здiйснюється за такими елементами: автор, колективний автор, назва, країна, перекладач, мова видання, мова оригiналу, рiк видання, видавництво, галузь знання. Пошук можна здійснювати за вибором англійською, французькою або іспанською мовами.
   Виробник - Центр обміну інформацією ЮНЕСКО (Париж, 2000).
  • INTERNATIONAL BIOGRAPHISCHER INDEX= World biographical index
   База даних є покажчиком до 11 Біографічних архівів і надає інформацію про 2,8 млн. статей, розміщених на мікрофішах, покажчиком до майже 3 000 міжнародних біографічних довідників і словників, виданих в XVI-XX ст., а також надає можливість знайти інформацію про 1,7 млн. персоналій.
   Виробник - K-G-Saur.
  • Israel’s Trade Directory. 1996
   База даних містить відомості про компанії, фірми Ізраїлю. Дані можна шукати за такими полями: назва компанії, адреса, місто, торгова спеціалізація, діяльність, продаж товарів (загальний та експорт), персонал, філії, менеджер, додаткова інформація тощо. Виробник - Dun & Bradstreet International.
  • Journal Citation Reports. Science Edition
   База даних є значним зібранням об’єктивних даних про використання понад 4600 наукових журналів з природничих наук та техніки навчальними та науковими закладами різних країн. Подана важлива інформація у ретельно складених статистичних таблицях, ранжованих за різними показниками (загальній кількості посилань, продуктивності журнала та ін.), може використовуватися для раціонального управління поточними та ретроспективними журнальними фондами. Особливо важливими є визначені показники імпакт-фактору (показник впливу журналу, розрахований на основі публікацій двох попередніх років) та

 •