LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бази даних на компакт-дисках і в Інтранет-мережі бібліотеки

показник відгуку на журнал, які включають ідею оцінки таких аспектів, як цитованість та продуктивність.
Виробник - Інститут наукової інформації, США.
Видання отримано завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження». У фондах бібліотеки є диски за 1996-1998 рр.
 • MATHSCI DISK (бiблiографiчна, реферативна)
  База даних включає бiблiографiчнi описи статей з розгорнутими рефератами й пристатейною бiблiографiєю з математики та сумiжних наук: статистики, комп’ютерних наук, економетрiї, фiзики, бiологiї тощо, якi друкуються в реферативних журналах Американського Математичного товариства: Mathematical Reviews (MR), Current Mathematical Publications (CMP).
  Пошук можна проводити за будь-якими елементами бiблiографiчного опису, а також контекстний, охоплюючи всi поля одночасно.
  Виробник - Американське математичне товариство та компанiя SIlverPlatter Information (США).
  Бібліотека має диск, який включає iнформацiю за перiод 1980-1987 рр.
 • PERIODICAL ABSTRACTS RESEARCH I (бiблiографiчна, реферативна)
  Включає бiблiографiчнi вiдомостi з рефератами з понад 1000 найважливiших перiодичних видань США та інших країн з усiх галузей знань, включаючи суспільні, гуманітарні, природничі науки, бізнес, охорону здоров?я, комп'ютерні науки, спорт.
  Iнтерфейс користувача зручний i надає можливiсть здiйснювати пошук за ключовими словами, галузями, авторами, назвами фірм та організацій, журналів, географічними назвами, продукцією тощо, користуючись словниками. Здійснюється контексний пошук по всіх полях одночасно.
  Виробник - University Microfilms International (UMI), США.
  Бібліотека має диски за 1986-1998 рр. Базу даних надані бібліотеці Американським Домом. Переважна більшість повних текстів знайдених у базі даних документів у електонному вигляді зберігається в Центрі інформаційних ресурсів США при Посольстві США в Україні (м.Київ, вул.Мельникова, 63)
 • PhoneDisc. PowerFinder America’s Professional Cd-ROM Telephone Directory
  Баха даних підприємств, фірм, компаній та приватних осіб Сполучених Штатів Америки. Крім номеру телефону вказано також адресу абонента. 1996 р.
  Виробник - Digital Directory Assistance, Inc.
 • PRSZWODNIK BIBLIOGRAFICZNY (бiблiографiчна)
  Путівник по польській національній бібліограії за 1986-1994 рр.
  База даних вмiщує 97826 описiв документiв з усiх галузей знань польською мовою.
  Пошук можна проводити за назвою, автором, колективним автором, ISBN, галузями знання, предметною рубрикою, назвою серiї, видавцями.
  Виробник - Бiблiотека Народова (м.Варшава, Польща ).
 • PSYCLIT JOURNAL ARTICLES (бiблiографiчна, реферативна)
  База даних з психологiї та сумiжних дисциплiн. Включає бiблiографiчнi описи статей з розгорнутими рефератами з понад 1300 журналiв, 27 мовами з 50 країн свiту.
  Пошук можна проводити за будь-якими елементами бiблiографiчного опису, а також контекстний, охоплюючи всi поля одночасно.
  Виробник - Американська психологiчна асоцiацiя та компанiя SilverPlatter Information (США). Бібліотека має диск, який охоплює перiод за 1974-1989 рр.
 • SCIENCE CITATION INDEX
  An international interdisciplinary index to the literature of science, medicine, agriculture, technology and behavioral sciences
  (бiблiографiчна, полiтематична)
  База даних охоплює публiкацiї, якi належать до таких галузей знань: науки про Землю, фiзики, хiмiї, математики, сiльськогосподарські науки, харчова промисловость, технiка, охорона навколишнього середовища, клiнiчна медицина, прикладні науки, будiвництво. Щорічні випуски бази даних включають бiблiографiчнi описи публiкацiй i бiблiографiчні посилання, якi є в них, з понад 3600 назв найважливiших журналiв, 1400 книг та збiрникiв, якi видаються у всьому свiтi. Посилання, вказанi в цих публiкацiях, є засобом наукової комунiкацiї i дозволяють простежити розвиток наукових напрямiв, подають вiдомостi про науковi проблеми, а також використовуються в наукометричних дослiдженнях при визначеннi вагомостi окремих публiкацiй i рейтингу вчених.
  База даних SCI має простий iнтерфейс користувача. Пошук ведеться за: ключовими словами, взятими з назви публiкацiй; прiзвищами авторiв публiкацiй; назвами перiодичних видань; прiзвищами авторiв, котрi цитуються; адресами авторiв публiкацiй, ключовими словами, словами з реферату. Всi пошуковi поля супроводжуються словниками, що полегшує пошук необхiдної iнформацiї. Зокрема, пошук за ключовими словами, який є ключем для входу в тематичну галузь науки, можна використовувати для створення самостiйних тематичних (або галузевих) БД. Можливість знайти контактну адресу автора публікації.
  Пошуковi ознаки можна комбiнувати, i, таким чином, поглиблювати пошук, що є особливо цiнним для науковцiв. Різноманітні варіанти форматів експорту даних.
  Виробник - Iнститут наукової iнформацiї, США.
  Бібліотека має компакт-диски за 1986 - 1999 рр. За роки 1991, 1992, 1994- 1999 - з рефератами.
 • SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA (бібліографічна)
  Словенська національна бібліографія. Вміщено книги, серійні видання, атласи, ноти, аудіовізуальні матеріали, видані протягом 1989-1999 рр. Бібліографічний опис включає такі основні елементи: автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, індекс УДК. Пошук можливий за всіма елементами опису, а також за предметними рубриками. Вип.1-5.
  Виробник - Бібліотека Народного університету (м. Люблян, Словенія).
 • SOCIAL SCIENCES INDEX (бiблiографiчна)
  База даних з суспiльних наук, яка включає бiблiографiчнi описи статей з понад 350 англомовних перiодичних видань США та iнших країн.
  Пошук можна проводити за будь-якими елементами бiблiографiчного опису або ж контекстно, по всiх полях одночасно.
  Виробник - Y.W.Wilson Company та компанiя SilverPlatter Information (США).
  Бібліотека має диск, який вiдображає лiтературу за перiод 1983-1993 рр.
 • THE WORLD OF CD-ROM 1996
  База даних мiстить вiдомостi про бiльш, нiж 10000 баз даних на компакт-дисках рiзних країн свiту.
  Про кожен компакт-диск подано таку iнформацiю: змiст, галузь знання, виробник та розповсюджувач, доступнi мови, опис операцiйної системи та загальнi вимоги до технiчного забезпечення, цiна, адреснi дані.
  Виробник - Lange & Springer. Scientific Booksellers GmbH & Co (Німеччина).
 • Бази даних EBSCO:
  • Academic Search Full Text International, 1984-2000
   База даних включає бібліографічні відомості з рефератами 3000 наукових журналів з гуманітарних та соціальних наук з 1984 р. та повнотекствоі версії понад 1230 журналів з 1990 р.
  • Comprehensive Medline Fulltext, 1966-2000
   База даних з усіх галузей медицини та біомедичних досліджень. Наведені повні тексти статей з 80 журналів, доступні для пошуку з 1990 р.
   Виробник - Національна медична бібліотека США.
  • Newspaper Sourse Plus, 1995-2000
   База даних включає півмільйона статей з понад сотні міжнародних англомовних газет, зокрема: The Moskow Times, The St. Petersburg Times та ін.; тексти інформаційних стрічок шести найбільших служб новин (AP Online, World Steam Associated Press тощо); бібліографічні відомості і реферати публікацій з The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today з 1995 р.; стислі виклади з The New York Times Magazine, The New York Times Book Review та ін.
  • Public Library Fulltext, 1984-2000
   База даних створена для публічних бібліотек. Включає бібліографічні відомості з рефератами про публікації в 2780 журналах масового попиту з широкого кола знань, включаючи гуманітарні і суспільні науки, бізнес, культуру, здоров’я з 1984 р. Подано тексти з 1810 періодичних видань з 1990 р.

  Copyright1997-2001, Тетяна Добко,
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ


 •