LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука

документальний масив, нагромаджений у процесі історичного розвитку нашого народу. На думку В. Ю. Омельчука, подальший розвиток національної бібліографії України має враховувати національні особливості бібліографічного репертуару, однак в умовах інтеграційних процесів спиратися на прийняту у світовій науці як норму моделі національно-державну бібліографію.

Це дало змогу приступити до розробки плану, структури, методики створення національного репертуару українського друку, визначити конкретні етапи реалізації його складових, визначити систему покажчиків УБР, у тому числі й структуру посібника "Україномовна книга. 1798-1916"; провести апробацію експериментального бібліографічного покажчика "Україномовна книга у фондах ЦНБ. XIX — початок XX століття", організувати роботу з виявлення і введення в бази даних інформацію про українську книгу з фондів Бібліотеки.

Продовження розвитку концептуальних положень та їх реалізації В. Ю. Омельчук послідовно здійснює і надалі, зокрема, у низці публікацій у спеціальних виданнях академій наук СНД 4 .

Наступна науково-практична діяльність відділу пов'язана з виданням фундаментального покажчика "Україномовна книга у фондах ЦНБ. 1798-1923. Каталог фондів НБУВ" у п'яти випусках та створенням відповідної бази даних. За кілька років НБУВ здійснила серію видань україномовної книги, яка включає бібліографію про українську книгу за період з кінця ХVІІІ ст. до початку централізованої каталогізації в Україні, про що мріяли кілька поколінь українських бібліографів, які працювали в Бібліотеці: М. Ясинський, М. Сагарда, Ф. Максименко, С. Маслов та ін.

Значне місце належить В. Ю. Омельчуку в опрацьованому в НБУВ у 2000 — 2001 рр. проекті створення Зведеного каталогу україномовної книги Українського бібліографічного репертуару. Він складається з кількох підпроектів, у яких беруть участь бібліотеки України, Національна академія наук України. Це, зокрема: рукописна книга ("Рукописна україніка"), українська книга кириличного друку XVI-XVIII ст.; україномовна книга (1798-1923); серія зведених каталогів нотних, картографічних видань та видань образотворчого мистецтва, а також серія "Періодичні видання" (науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України). Основним завданням проекту В. Ю. Омельчук вважає створення фундаменту єдиних теоретичних, методичних та організаційних принципів, побудову цілісної системи інформації про сукупний документальний масив, створений у процесі історичного розвитку українського народу.

Створення національної бібліографії (НБ) неможливо здійснювати рутинними засобами. Побудова БД, автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів у перспективі дасть можливість увійти нашій країні у світовий інформаційний простір і на цій якісно новій основі створити систему бібліографічних посібників НБ України. Не можна не відзначити роль В. Ю. Омельчука в цих питаннях як керівника відділу. Він вникає і в технологічні питання автоматизованого бібліографічного опису, виступає одним із послідовних прибічників комплексного підходу до вирішення проблеми інформаційної системи НБ. Розуміючи, що програма автоматизації бібліотек, "однією з підсистем якої і є автоматизована система національної бібліографії", "може реалізовуватися тільки в комплексній співпраці академічних, бібліотечних інститутів та установ, завдяки координації зусиль академічних, вузівських, видавничих, інформаційних центрів країни" 5, він неодноразово порушував це питання на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема, "Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи" (МАУП, 1999 р.), "Ретроспектива державного будівництва в Україні" (МАУП, 2000 р.), "Формування баз даних національної бібліографії України" (НБУВ, 2001 р.).

Відділ перебрав на себе питання адаптації програмних засобів до завдань, які передбачають реалізацію науково-дослідної роботи в галузі створення баз даних україномовної книги і поширення їх у бібліотечній мережі академічних інститутів. Як базовий адаптований програмний засіб було обрано MARC; створено бази даних "Україномовна книга. 1798-1923", формується база даних "Територія України. 1798-1923"; напрацьовано відповідні програми для формування бібліотечних каталогів в автоматизованому режимі; створено систему бібліографічних і комп'ютерних засобів, зокрема вибору програмного забезпечення з метою формування баз даних зі створення бібліографічного посібника (формування тексту та допоміжних покажчиків на основі БД), верстки, макетування. У процесі реалізації проекту розроблено науковий опис з урахуванням книгознавчих аспектів книги кінця XVIII — початку XX ст. (окремі ідентифікації та атрибуції таких важливих елементів опису, як встановлення авторства, дати видання, фізичного стану кожного примірника, змісту книги).

Володимир Юхимович, як людина широко ерудована, не тільки глибоко розуміється на методології і методах історичної науки і культурології, їх науковому інструментарії, а й блискуче поєднав методи історичного дослідження з методами бібліографічної евристики, збагатив бібліографію як джерельний інструмент історичного пізнання, розкрив джерелознавчу сутність повноцінних бібліографічних довідників. Це найбільш виразно виявилося при підготовці чергової фундаментальної бібліографічної праці "Українська революція і державність (1917-1920 рр.)" (К., 2001), виданої колективом бібліографів НБУВ під його науковим керівництвом до 10-річчя незалежності України. Вона, що на сьогодні вже є бібліографічною рідкістю, вперше з усією повнотою (містить 6848 позицій) охопила усе можливе коло видань цього складного, з огляду на історію України, періоду. Засобами бібліографії розкрито події Української революції, що за масштабом мають повне право посісти своє місце серед визвольних процесів народів Європи та світу, показано, як підкреслює В. Ю. Омельчук у вступній статті, що визначальним змістом національно-демократичної революції стала боротьба за відродження української нації в усіх без винятку виявах її існування та розвитку — економічному, політичному, державотворчому, духовному.

Кожний дослідник, якому довелося за родом своєї діяльності стикнутися з проблемами, пов'язаними з подіями Української революції 1917-1920 рр., періодом становлення державності, розуміє, наскільки копіткої дослідницької праці потребувало складання покажчика. Під час його підготовки було опрацьовано колосальний комплекс публікацій про революційну добу в Україні (матеріали конгресів, з'їздів, конференцій, нарад, архіви особистих фондів політичних, державних, наукових діячів, їх епістолярна спадщина, десятки докторських і кандидатських дисертацій, монографій, брошур, сотні статей, кожну з 6848 позицій, включених у видання тощо). Наукове значення цього довідника не обмежується лише інформаційними функціями, він сам є відбитком і джерелом історичних процесів в Україні, важливим посібником у виробленні сучасного національно-державного курсу, виборі геополітичних орієнтацій і соціально-політичних перспектив, дає змогу