LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука

використовувати повчальні уроки історичного досвіду, уникати повторення допущених раніше прорахунків і помилок, взяти на озброєння досягнення вітчизняної суспільно-політичної думки минулого. У цілому за 80 років нагромадилося стільки документальних, науково-документальних, наукових, науково-публіцистичних, науково-популярних праць із цієї теми, що вже стали предметом історіографічного аналізу для фахівців спеціальних галузей історичної науки.

Отже, за короткий час відділ під керівництвом Володимира Юхимовича розглядає і затверджує систему поглядів на сутність національної бібліографії України як в історичному, так і сучасному контексті, визначає базові для цієї галузі знань поняття, зокрема, поняття "українська книга", як основного об'єкта національного бібліографування України, функції і закономірності виникнення і розвитку ретроспективної і поточної бібліографії, а також методичні засади українського книжкового репертуару за умов наукового опрацювання (історичного, методологічного, бібліографічного) глибоких пластів культурної і духовної спадщини українського народу. Опрацьовано цілісне коло питань, пов'язаних з переведенням робіт на комп'ютерні технології, створенням баз даних, а також ідеологію створення Національного банку даних друкованої україніки. Створено бази даних "Україномовна книга. 1798-1923", формується база даних "Територія України", підготовлено комп'ютерну версію "Національної бібліографії кримськотатарського народу". Наукова апробація теорії і методики нових підходів блискуче здійснена не лише на прикладі опублікованих покажчиків україномовної книги, а й знайшла втілення в такому фундаментальному покажчику, виконаному за завданням уряду України, як "Українська революція та державність".

Відділ успішно продовжує традиції бібліографічного забезпечення діяльності НАН України і шляхом підготовки біобібліографій учених України, серед яких біобібліографічні покажчики, присвячені П. Т. Троньку (К., 2000), В. Г. Бар'яхтару (К., 2000), Г. Д. Вервесу (К., 2000). Порушено проблему взаємовикористання та взаємообміну інформаційними ресурсами між установами НАН України у зв'язку з відновленням випуску "Інформаційного покажчика бібліографічних робіт, виконаних бібліотеками і науковими установами НАН України", а НБУВ визнано головною бібліотекою академічної мережі з підготовки цього видання, яке до 90-х років минулого сторіччя видавалося щорічно. Ця інформація, доповнена відомостями про бази даних, що підтримуються в інститутах, виставлятиметься на Веб-сайті Бібліотеки.

На сьогодні відділ планує подальший розвиток діяльності в галузі національної бібліографії. У 2002-2006 рр. НБУВ має видати національну бібліографію рукописних і друкованих документів на всіх видах носіїв інформації, забезпечивши потреби суспільства в бібліографічній інформації про національний документальний фонд, створити звід рукописної, друкованої, електронної україніки; підготувати електронні бази даних, науково-бібліографічні серії "Національна бібліографія України"; покажчики та каталоги широкого видового спектра (рукописи, книги, газети, картографічні, нотографічні, образотворчі видання, видання зарубіжної україніки тощо, а також — наукові публікації у науковій періодиці, збірниках наукових праць).

Через такий підхід вперше в історії України планується сформувати національну бібліографію державно-національного змісту, що існує та розвивається в усіх провідних країнах світу. Він ґрунтується на створенні інформаційно-бібліографічних баз даних про всі найважливіші рукописні та друковані джерела з X по XX століття і на цих засадах передбачає переведення в електронну форму вже існуючих друкованих праць; створення баз даних НБ за періоди, не забезпечені поки що інформаційними ресурсами, з наступним виданням бібліографічних праць у друкованій (серія "Національна бібліографія України") і електронній (електронні публікації) формах; формування інтегрованого розподільного банку даних національної бібліографії з можливістю доступу в онлайновому режимі в мережу Інтернет.

Нині НБУВ готова до втілення цього проекту на власній інформаційній, технологічній базі у співпраці з Національною парламентською бібліотекою України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Науковою бібліотекою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державною науковою медичною бібліотекою Міністерства охорони здоров'я України, Центральною науковою сільськогосподарською бібліотекою УААН, Державною науково-технічною бібліотекою України. Важливого значення набуває визначення обов'язків і функцій бібліотек різних типів у створенні УБР та основних напрямів координації цієї діяльності на рівні НБУВ; дослідження спільно з Центром бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ основних напрямів формування баз даних НБ України; формування баз даних національної бібліографії України з дотриманням міжнародного комунікативного формату UNIMARC.

Виконання таких складних завдань супроводжується подальшим професійним вдосконаленням колективу відділу, а також інших відділів, які беруть участь у розробці цих питань не лише в теоретичному, а й науково-практичному аспекті, оволодінням найскладнішими методиками бібліографічного опису стосовно найрізноманітніших видів ретроспективних друкованих видань попередніх поколінь, а також нових видів електронних документів, розвитком методичних прийомів бібліографічного опису, бібліографічної евристики, джерельної атрибуції, документознавства. Спеціалісти відділу відрізняються високою кваліфікацією не лише як бібліографи-професіонали, а й загальною ерудицією в галузі історії, філології, етнології, економіки та інших наук, без знання котрих неможлива кваліфікована бібліографічна діяльність.

В. Ю. Омельчук створив і плідно розвиває власну школу національної бібліографії не лише як керівник наукової теми та завідувач відділу, відповідальний редактор бібліографічних видань, член редколегій та автор видань. Він керує підготовкою аспірантів та пошукувачів, які обрали свій шлях у бібліографії та книгознавстві. Теми їхніх дисертацій завжди пов'язані із актуальними проблемами сучасної української науки: "Бібліографування україномовної книги. 1798-1923: теорія, методика, реалізація" (С. Парпалій); "Інформаційно-бібліографічне забезпечення працівників культури України" (М. Костенко); "Біобібліографія України як науково-інформаційне джерело: сучасний стан, перспективи розвитку (90-ті роки XX ст.)" (Д. Устиновський); "Спеціальні види технічних документів: класифікація, особливості бібліографування" (Л. Пасічник); "Інформаційно-бібліографічне забезпечення організаторів дитячого та юнацького читання" (Ж. Бабенко); "Територіальні патентні ресурси у бібліотечних фондах України (1991-2001 рр.): історія, система, тенденції розвитку" (Ж. Барчук); "Бібліотеки України в період нацистської окупації та післявоєнної реституції" (Л. Пономаренко).

В. Ю. Омельчук активно працює у Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, починаючи з її відкриття у 1994 р., а також виступає як опонент в інших