LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліограф Олена Павлівна Довгопола

Вип. 2. — С. 5 —16.

8. Общая библиография сельскохозяйственной литературы: Лекция по курсу "Библиография с.-х. литературы". — Х.: ХГИК, 1978. — 26 с.

9. Бібліографія — ключ до книжкових скарбів. — Книга. Читач. Сучасність: Зб. ст. — Х., 1971. — С. 81—104.

10. Бібліографія сільськогосподарської літератури: Учб. посібник для студентів бібл. фак. ін-тів культури. — Х.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1972. — 160 с.

11. Вдосконалювати діяльність органів науково-технічної інформації по сільському господарству в Українській РСР // Вісник с.-г. науки. — 1973. — № 9. — С. 111—112; (у співавт. з О. З. Бєляковим).

12. Научная конференция по вопросам совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания (Киев) // Сов. библиогр. — 1976. — № 4. — С. 91—98 (у співавт. з В. А. Бураном).

13. Справочно-информационное обслуживание управления сельскохозяйственным производством // Совершенствование информ. обеспечения упр. с-х. производством в УССР // Укр. НИИНТИ. — Обзор. информ. — К., 1976. — С. 34—44 (Сер. 19. Орг. и совершенствование работы служб НТИ и пропаганды).

14. Научно-техническая информация в сельском хозяйстве: Доп. Глав. упр. внеш. и сред. с.-х. образ. МСХ СССР в качестве учеб. пособия для студентов с.-х. вузов. — М.: Колос, 1977. — 176 с. ( у співавт. з О. С. Завадським, М. І. Бєляковим, Н. М. Петровою).

15. Справочно-информационное обслуживание управления сельскохозяйственным производством // Информ. обеспечение с.-х. производ. / Укр. НИИНТИ. — Обзор. информ. — К., 1977. — С. 33—40 (Сер. Зб. — Экон., планир. и орг. с.-х. производ.)

16. Українська радянська бібліографія: Доп. М-вом культури УРСР як навч. посібник для студ. ін-тів культури (За ред. Ф. К. Сарани і Д. Д. Тараманова). — К.: Вища шк., 1980. — 263 с. (у співавт. з І. О. Вовченко, Н. Ф. Королевич, В. Д. Масленниковою, С. В. Сороковською).

17. Опираться на практику: О библиогр. подготовке кадров // Сов. библиогр. — 1981. — № 6. — С. 39—44.

18. Бібліографія: Загальний курс. Доп. МВССО УРСР як навч. посібник для учнів культ.-освітніх училищ. — К.: Вища шк., 1984. — 215 с.

19. Развитие библиографоведения в УССР: Некоторые итоги и задачи. — Роль библиотек в современном мире: Тез. докл. на Междунар. науч. конф. Ч.1.: Роль библиотек в социальном и культурном развитии общества. — К., 10—13 окт., 1989. (ЦНБ АН УССР. — К., 1989. — С. 17—20).

20. Не забывать читателя: Проблемы высшего библиотечного образования // Сов. библиогр. — 1990. — № 3. — С. 45—47.

21. Современное состояние и основные направления совершенствования подготовки кадров для библиотек в Украинской ССР: Докл. на 57-й сессии и Ген. ассамблее ИФЛА. — М., 1991. — 8 с. (у співавт. з В. С. Бабичем, В. С. Пашковою).

22. Там само (англ., франц. мовами). — М., 1991. — 8 с. ( у співавт.).

23. Библиография сельскохозяйственной литературы. — Х.: ХГБИ, 1963. — 18 с.

24. Библиография сельскохозяйственной литературы: Темат. план курса для студ.-заочн. библ. фак. — Х.: ХГИК, 1965. — 9 с.

25. Бібліографія: Заг. курс: Темат. план для студ. бібл. фак. — К.: КДІК, 1973. — 25 с.

26. Бібліографія: Заг. курс: Метод. розробки для студ. бібл. фак. — К.: КДІК, 1975. — 29 с.

27. Организация текущего контроля успеваемости студентов: Метод. указания. — К.: КГИК, 1977. — 22 с.

28. Методические указания по подготовке и написанию курсовых и дипломных работ по общему и отраслевому библиографоведе- нию. — К.: КГИК, 1980. — 34 с. (у співавт.).

29. Методические указания и типовая программа непрерывной практической подготовки студентов по специальности 2113 "Библиотековедение и библиография, рассчитанная на весь период обучения в вузе". — К.: КГИК, 1980. — 55 с. (у співавт.).

30. Библиография сельскохозяйственной литературы: Программа для институтов культуры, педагогических вузов и университетов. — М.: МГИК; КГИК, 1981. — 21 с. — 2-е вид. — 1987. — 23 с. (у співавт.).

31. Организация сквозной практической подготовки студентов: Метод. рекомендации. — К.: КГИК, 1981. — 42 с. (у співавт.)

32. Библиография сельскохозяйственной литературы: Метод. разработка для студ. библ. фак. всех специализ. и форм обучения. — К.: КГИК, 1983. — 44 с. (у співавт. з В. С. Пашковою).

33. Методичні рекомендації по комплектуванню бібліографічними посібниками з с.-г. ДІФ ЦБС та підвищенню ефективності їх використання. — К.: КДІК; ДРБ УРСР, 1983. — 26 с. (у співавт.).

34. Бібліографія сільськогосподарської літератури: Програма вузької спеціаліз. для бібл. відділів культ.-освітніх училищ УРСР (Міністерство культури УРСР: Наук. метод. каб. по учб. закладах мистецтв і культури). — К.: ДОЛК УРСР, 1985. — 13 с. (у співавт. з Н. П. Ру-денко).

35. Книговедение и история сельскохозяйственной книги: Метод. разработки для студ. специализ. "Библиотековедение и библиогр. сельскохозяйственной литературы" стац. и заоч. форм обучения. — К.: КГИК, 1985. — 28 с. (у співавт. з В. С. Пашковою).

36. Методические указания к выполнению дипломной работы: В помощь самостоятельной работе студ. библ. фак. всех специализ. и форм обучения. — К.: КГИК, 1987. — 27 с. (у співавт.).

37. Библиография сельскохозяйственной литературы: Метод. рекомендации в помощь самостоятельной работе студ. библ. фак. всех специализ. и форм обучения. — К.: КГИК, 1988. — 88 с. (у співавт. з В. С. Пашковою).

38. Методические рекомендации по составлению рекомендательных библиографических пособий сельскохозяйственной тематики. — К.: ГРБ УРСР, КГИК, 1988. — 20 с. (у співавт. з В. В. Патокою).

39. Бібліографія сільськогосподарської літератури: Методичні рекомендації на допомогу самостійній роботі студ.-заочн. бібл. фак. — К.: КДІК, 1989. — 40 с. (у співавт. з В. С. Пашковою).


Автори висловлюють щиру подяку Григорію Iгнатовичу Довгополому за сприяння і допомогу при підготовці цього матеріалу до видання.