LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліограф С.І. Пономарьов (1828 - 1913)

раритети». Приміром, відомий російський бібліограф П. О. Єф- ремов, після відвідин свого конотопського колеги, зго- дом писав, що «це був типовий бібліограф, краще ска- зати -- книголюб, що як почав власну літературну діяльність з бібліографічних уваг, які випливали з його любові до книги, так ними й скінчив, і кінчаючи, мав рацію на схилі довгого віку свого сказати: «Я книгу паче хліба і солі приємлю...». Проте, ще за життя С. Пономарьов після довгих ва- гань та переживань розлуки з бібліотекою вирішує по- жертвувати її Конотопському земству, перевозячи її влас- норучно на санчатах до приміщення земства. Про це га- зета «Рада» (1912, № 105) писала: «Кілька років тому відомий бібліограф і член багатьох наукових товариств, у тому числі Російської Академії Наук -- С. І. Понома- рьов подарував Конотопському земству дуже цінну як за змістом, так і за розміром кількадесятитисячну бібліо- теку, аби земство, долучивши її до своєї громадської книгозбірні, повело справу її далі в такому напрямку, щоб подарованими ним книжками міг користуватись кожен, хто мав на те бажання, а не якесь обмежене коло читачів». Та, на жаль, подальша доля бібліотеки була сумною. Ще за життя С. Пономарьова частину книг зем- ство передало до земської чоловічої гімназії, частину -- до жіночої, дещо -- до в'язниці. Решту бібліотеки було звалено в сараї земства, звідки вона потроху розкрада- лася і розпродувалася. Великі томи часописів «Теле- скоп», «Вестник Европы», «Молва», «Сын Отечества» та інші, перші видання «Енеїди» І. Котляревського, твори Г. Квітки-Основ'яненка, «Гайдамаків» Т. Шевченка, «метелики» М. Вовчка, П. Куліша ціною у 2 або 3 копійки сріблом відбирались і складались на «лом». Серед ба- гатьох раритетів загинув, імовірно, і той примірник «Кобзаря» видання 1840 року, де було рукою поета на- писано «На незабудь Штернбергові: Пойдеш далеко, Побачиш багато, Задивишся, зажуришся -- Згадай мене, брате! Тарас Шевченко». Сьогодні у фондах Конотопського краєзнавчого му- зею зберігаються 650 книг та журналів зі штампом «По- 56 ISSN 1029-7200 Особистості в науці та культурі жертвована Пономарьовим Земству» (з листа Конотопсь- кої міської ради від 06. 03. 2003 р.), а загалом він заповів їх 3627 Конотопській публічній бібліотеці -- в надії, що вона «влаштує домик особливий для всієї бібліотеки» (з листа письменнику В. П. Науменку від 17. 11. 1909 р.). У Конотопі Степан Іванович прожив до кінця свого життя. Незважаючи на слабнучий зір і згасаючу пам'ять, він залишався бадьорим для своїх 82 років, і нерідко можна було бачити, як він ішов до церкви, на пошту або на прогулянку. 31 жовтня 1913 р. о п'ятій годині ранку на 86-му році життя С. І. Пономарьов у земській лікарні скінчив свої дні. 1 листопада 1913 р. його було поховано на цвинтарі парафіяльної Успенської церкви Конотопа. У некролозі газети «Киевская мысль» (1913, № 309), зокрема, по- відомлялося, що «на гроб возложено много венков, в т. ч. от Конотопского Земства: ``Щедрому жертвователю''». Жанна ІВАНОВА Віктор ІВАНОВ Валерій АВДЄЄНКО 26 липня 2003 р. на 58-му році життя після тяжкої хвороби помер директор Полтавської обласної універ- сальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського, за- служений працівник культури України Загорулько Ва- лерій Дмитрович. Валерій Дмитрович народився 10 лютого 1946 р. у Полтаві, в сім'ї робітників. Після закінчення школи він навчався в Полтавському державному педагогічно- му інституті ім. В. Г. Короленка, а пізніше -- Харківсь- кому державному інституті культури за спеціальністю бібліотекознавство. Все своє життя Валерій Дмитрович пов'язав з єди- ною бібліотекою. Прийшовши в 1965 р. до Полтавської обласної бібліотеки на посаду бібліотекаря, в подаль- шому він обіймав посади старшого бібліотекаря, стар- шого методиста, завідувача науково-методичного відділу, заступника директора з наукової роботи. 24 роки (з 1979 р. і до останнього свого дня) В. Д. Загорулько був дирек- тором Бібліотеки. Він постійно опікувався не лише розвитком бібліо- тек Полтавщини, а й розв'язанням кардинальних про- блем бібліотечної справи в Україні, створенням бібліо- течного законодавства. Валерій Дмитрович брав участь у розробці «Основ законодавства про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», очолю- вав редакційну комісію Першого Всеукраїнського конг- ресу бібліотечних працівників. Ним розроблена і реа- лізована концепція координованого комплектування фондів найбільших бібліотек Полтави, що увійшла до підручника «Бібліотечні фонди» для вищих навчальних закладів. Справою життя Валерія Дмитровича стало створен- ня бібліотеки нового типу. Він брав безпосередню участь у проектуванні та будівництві нового приміщення Пол- тавської обласної бібліотеки, забезпечив її сучасним обладнанням, новітніми засобами копіювання та рес- таврації, оперативного зв'язку. Під його керівництвом готувався проект «Інтернет для читачів публічних бібліо- тек», який здобув грант Посольства США в Україні, а також створено одну з найбільших у країні бібліотеч- них баз даних. Свою професійну діяльність він завжди поєднував з громадською роботою, серед його численних громадсь- ких обов'язків була і посада Голови обласної організації Конгресу української інтелігенції. Валерій Дмитрович гідно представляв бібліотечну справу України в Аме- риці, Канаді і Болгарії. Валерій Дмитрович Загорулько користувався заслу- женим авторитетом серед бібліотечної спільноти за ви- сокий професіоналізм і компетентність, організаторсь- кий талант, людяність. Для усіх, хто його знав, Валерій Дмитрович залишиться в пам'яті як чуйна, чесна, по- рядна і надзвичайно скромна людина. Асоціація бібліотек України Інформаційно-бібліотечна рада НАН України Колектив Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Могилу С. І. Пономарьова було знищено у 30-х ро- ках ХХ ст. під час руйнування самої церкви Успенія Пресвятої Богородиці -- окраси Конотопа. Як повідомила Конотопська міська рада, 3 серпня 2003 року буде відкрито пам'ятний знак Степану Івано- вичу Пономарьову, проведено конференцію «Золоті імена Конотопа». Ім'я Степана Івановича Пономарьова -- українсько- го та російського філолога, бібліографа, поета і літера- турознавця з європейським ім'ям, члена-кореспонден- та Російської Імператорської Академії наук, члена това- риства Нестора Літописця, почесного члена Імператорсь- кого Православного Палестинського Товариства заслу- говує на повагу та пам'ять прийдешніх поколінь. Пам'яті ВАЛЕРІЯ ДМИТРОВИЧА ЗАГОРУЛЬКА (1946--2003)