LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліограф української історії

всякої культурно-просвітницької роботи, "святиня українського друкованого слова, трибуна громадської думки і чину". Тому обов'язковим завданням кожної читальні "Просвіти" є заснування, ведення і систематичне поповнення книжками власної бібліотеки. Читальня "Просвіти" не може існувати без бібліотеки, як людина без душі і серця. В останньому розділі поданий зразок плану роботи читальні за місяцями. У праці І. Калиновича вміщено посилання на джерела українською і польською мовами.

У 1998 р. співробітниками Львівської наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника був укладений і надрукований "Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича" [20], який вмістив повну інформацію про наукову спадщину: картотеку "Всеукраїнської бібліографії", матеріали до "україніки чужими мовами", української "воєнної" бібліографії періоду першої світової війни, біобібліографічного словника українських діячів, українського словника псевдонімів і криптонімів, покажчиків періодичних видань, видавництв, рукописів праць з питань бібліографії, книгознавства та ін. Праця складається з передмови, біографічної довідки про І. Калиновича, рукописів бібліографа, його листування за 1904–1927 рр., бібліографічних матеріалів – загалом 817 назв.

Картотека "Всеукраїнська бібліографія", що стала справою всього його життя, містила цінні матеріали з різних ділянок українознавства. Вони були згруповані за тематичними рубриками: історія земель України, княжої доби, Хмельниччини, друкарства, релігії, церкви та ін. Крім того, І. Калинович включив сюди матеріали до персональної бібліографії класиків літератури Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. Котляревського, вчених І. Пулюя, В. Щурата, громадсько-політичних діячів М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюри, А. Шептицького, О. Барвінського. Матеріали до цієї частини архіву анотовані, доповнені рецензіями, відгуками з газет і журналів, біографічними відомостями про авторів. Видання наділене допоміжними покажчиками: іменним (бл. 4 тис. прізвищ), географічним, назв державних, громадсько-політичних, творчих та інших організацій, установ, товариств, спілок, партій. Усі рубрики покажчиків розміщені за алфавітом з позначенням номерів позицій в інвентарному описі архіву І. Калиновича. Крім того, подані умовні скорочення та ілюстрації.

В архіві І. Калиновича збереглися також документи видавництва "Всесвітня бібліотека": рукописи українською мовою, переклади творів іноземної літератури, картки передплатників, рахунки тощо. Окремий розділ складають рукописи опублікованих та неопублікованих біографічних статей, тексти перекладів прозових творів з польської, німецької, російської мов, публічні лекції та нариси з освітньої та бібліотечної справи, праці з проблем бібліографії, книго- та бібліографознавства, книжкової статистики в Україні. У розділі "Листування" вміщена кореспонденція до І. Калиновича від приватних осіб, організацій та установ, чернетки листів за 1904–1927 рр. Праця "Інвентарний опис особистого архіву І. Калиновича" узагальнила творчу діяльність бібліографа.

Доля бібліографа була нелегкою, проте завжди в різних життєвих ситуаціях він зберігав наукову порядність, виваженість і сумлінність. Його величезна творча спадщина – результат наполегливої праці на ниві історичної бібліографії, яку він шанував і вважав джерелом наукових досліджень. На думку І. Калиновича українська бібліографія є важливим чинником у справі піднесення національної свідомості. Вона відіграє значну роль у вивченні історії народу, його культурної спадщини, в ознайомленні з досвідом і традиціями боротьби за свободу і незалежність нашої держави.


1. Гуменюк М. Бібліографічна діяльність Івана Калиновича // Жовтень. – 1960. – № 6. – С. 152–157.

2. Дорошенко В. Пам'яти згаслих: Іван Калинович // Бібліологічні вісті. – 1927. – № 4. – С. 99–104.

3. Калинович I. Огляд "воєнної" української бібліографії (За час першого року світової війни) // Українське слово. – Львів, 1915. – № 51, 53–59, 61, 65, 72, 76, 80, 81, 83, 111–115.

4. Калинович I. Поазбучний спис творів Михайла Яцкова (1900–1917) // Далекі шляхи. – Львів, 1917. – С. 89–98.

5. Калинович I. Важніші жерела до історії Українських Січових Стрільців (бібліогр. причинок) // Стрілецький календар-альманах на рік 1917. – Львів, 1917. – С. 152–157.

6. Калинович I. Показчик авторів та їх творів у тижневику "Воля" за 1919 рік. – Відень, 1920. – Т. I–VI (26 чисел). – 11 с.

7. Калинович I. Покажчик української соціалістичної і комуністичної літератури. – Відень; Київ, 1921. – 110 с.

8. Всесвітня література / За ред. І. Калиновича // Українське слово. – Берлін, 1921. – № 92, 93, 95, 101; 1922. – № 107, 127, 136.

9. Калинович I. Список творів Юлія Ліпперта // Ліпперт Ю. Історія культури в трьох нарисах. – Нью-Йорк; Відень; Львів; Київ, 1922. – С. IV–V.

10. Калинович I. Джерела до історії культури // Ліпперт Ю. Історія культури в трьох нарисах. – Нью-Йорк; Відень; Львів; Київ, 1922. – С. VI–XI.

11. Калинович I. Покажчик імен і річей // Ліпперт Ю. Історія культури в трьох нарисах. – Нью-Йорк; Відень; Львів; Київ, 1922. – С. XII–XVI.

12. Калинович I. Всеукраїнська бібліографія за 1923 рік (спроба систематичної реєстрації) // Книжка. – Станіславів, 1923. – № 1–5. – С. 58–63; № 6–10. – С. 161–188.

13. Калинович I. Бібліографія українознавства за 1914– 1923 рр. – Львів, 1924. – Вип. 1: Історія України: Публікації в українській мові. – 59 с.

14. Калинович I. Українська преса і видавництва за 1923 рік. – Львів; Київ, 1924. – 16 с.

15. Калинович I. Українська мемуаристика за 1914–1924 рр.: Бібліогр. реєстр // Стара Україна. – Львів, 1924. – № IХ–Х. – С. 145–150.

16. Калинович I. Показчик української культури за 1925 рік. – Львів; Київ: Накл. авт., 1926. – 22 с.

17. Калинович I. Спис видань товариства "Просвіта" у Львові, 1868–1924 рр.– Львів: Накл. т-ва "Просвіта", 1926. – 48 с.

18. Калинович I. Всесвітній історичний і всеукраїнський історичний календар.– Львів; Київ, 1926. – 16 с.

19. Калинович I. Що робити по читальнях "Просвіти"? Програма, поділ і калєндар освітньої праці. – Львів: Накл. авт., 1926. – 29 с.

20. Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича / Опрац. Є. Гуменюк та ін.; Львів. наук. б-ка НАН України ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – 211 с.