LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.)


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРОКОПЕНКО Лілія СергіївнаУДК 01:061.23"1965/2002"БІБЛІОГРАФІЧНА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ

АСОЦІАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ЯК ОСЕРЕДОК ДОСЛІДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ

(1965 – 2002 рр.)07.00.08 – Книгознавство, бібліотекознавство,

бібліографознавство
Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України, м. Київ


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор

Слободяник Михайло Семенович,

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, завідувач кафедри менеджменту

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Омельчук Володимир Юхимович,

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, завідувач відділу національної бібліографії


кандидат історичних наук, старший

науковий співробітник

Христова Наталія Миколаївна,

Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,

заступник директора з наукової роботи


Провідна установа: Харківська державна академія культури,

кафедра соціальних комунікацій, м. Харків,

Міністерство культури і мистецтв України


Захист відбудеться 27.04.2004 р. о 15-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36)


Автореферат розісланий 25.03.2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.В. Коваленко

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Функціонування національної бібліографії (НБ) у сучасних умовах вимагає гармонійного поєднання її міжнародного та національного аспектів. Міжнародне співробітництво у галузі НБ, яке традиційно сприяє удосконаленню бібліографічного обслуговування суспільства і професіоналізації бібліотечних працівників, сьогодні розглядається, перш за все, як обов'язкова умова отримання поглиблених знань про зарубіжні НБ для прийняття професійних рішень у вітчизняній теорії і практиці з урахуванням міжнародних вимог.

Значення міжнародного співробітництва у цьому напрямі докорінно зросло у зв'язку з використанням НБ як бази реалізації міжнародної інформаційної програми Універсальний бібліографічний облік (УБО), прийнятої у 1972 р. Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА)* під егідою ЮНЕСКО й у 1987 р. перейменованої на Універсальний бібліографічний облік і програма MARC (УБОІМ). Перед НБ у програмі ставилося завдання уніфікації принципів і методів її створення з метою організації обміну інформацією на міжнародному рівні.

З огляду на це особливого значення набуває необхідність вивчення й відтворення цілісної наукової картини створення та еволюції діяльності Бібліографічної секції (БС) ІФЛА, яка як провідний світовий центр дослідження НБ протягом багатьох років працювала над реалізацією програми УБОІМ.

Вивчення історії діяльності БС ІФЛА як осередку дослідження НБ має велике значення для України. На сучасному етапі розвитку Української держави все більшої ваги набуває необхідність її інтеграції у світове співтовариство та отримання міжнародного досвіду, зокрема, у бібліотечно-інформаційній сфері, оскільки остання є важливим показником гуманітарного розвитку нашої країни. За радянських часів Україна опосередковано, у складі СРСР, брала участь у роботі ІФЛА. Однак, із часу здобуття незалежності ні українські професійні об'єднання, ні окремі бібліотечні заклади не представлені у складі цієї організації, тобто ізольовані від повноцінного міжнародного співробітництва. Об'єктивна реальність існування незалежної України вимагає вироблення стратегії і тактики міжнародного співробітництва у галузі бібліографії. Активна участь українських бібліографів у роботі ІФЛА і БС зокрема повинна стати одним із пріоритетних напрямів бібліографічної діяльності. Це надає широкі можливості для систематичного вивчення зарубіжного досвіду і його творчого застосування у бібліографічній практиці України. Обговорення і узагальнення підсумків стану національного бібліографічного обліку у світі, яке проводиться у рамках БС, має велике значення для подальшого розвитку теорії, методики і практики НБ України.

У фаховій науковій літературі виокремлюються два напрями дослідження роботи ІФЛА у галузі теорії та практики НБ: по-перше, – це інформаційно-аналітичні огляди засідань БС під час окремих щорічних Генеральних конференцій ІФЛА (І.Багрова, Е.Переслегіна, Г.Помассл); по-друге, – аналіз результатів проектів секції або рецензії на її видання (М.Бодіке, В.Гульчинський, Т.Кузнецова). Але предметом окремого узагальнюючого дослідження діяльність БС не була. Результати багаторічної роботи секції, які дозволили розробити цілісну концепцію дослідження НБ, уніфікувати вимоги до цієї бібліографічної продукції та створили підґрунтя для ефективного впровадження нових інформаційних технологій, потребують комплексного наукового опрацювання та всебічної оцінки їх значення для розвитку НБ.

Невідповідність між наявністю фундаментальних теоретичних та практичних розробок БС ІФЛА у галузі НБ, з одного боку, та відсутністю теоретичного опрацювання та практичного освоєння цього доробку у вітчизняному бібліографознавстві, з другого боку, обумовлює актуальність обраної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової теми кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів Київського національного університету культури і мистецтв "Бібліографознавство: історія, сучасний стан та перспективи розвитку".

Мета дослідження – історико-бібліографознавче узагальнення основних напрямів і результатів діяльності БС ІФЛА як осередку дослідження НБ.

Завдання дослідження:

  • вивчити та проаналізувати літературні та архівні джерела з досліджуваної проблеми у вітчизняному та зарубіжному бібліографознавстві;

  • з'ясувати місце секції в структурі ІФЛА, охарактеризувати її склад та основні напрями діяльності;

  • розробити періодизацію історії розвитку БС з урахуванням змін, що відбулися під впливом соціально-політичних та інформаційно-технологічних чинників;

  • проаналізувати результати теоретико-методологічних розробок БС та охарактеризувати її внесок у збагачення світової теорії та практики НБ;

  • здійснити аналіз проектів