LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.)

принципів організації бібліографічних покажчиків. Результатами роботи міжнародної робочої групи стали напрацювання теоретичних положень ретроспективної НБ, розробка міжнародних рекомендацій щодо укладання кумулятивних покажчиків та підготовка бібліографічного покажчика ретроспективних НБ світу.

Доведено, що цінність даного проекту полягає у тому, що вперше у міжнародному масштабі створення кожною країною власної ретроспективної НБ стало розглядатися як засіб ідентифікації її видавничої продукції з метою виконання завдань УБОІМ щодо забезпечення обміну бібліографічною інформацією, а не тільки з культурно-історичною метою.

У документах, розроблених робочою групою, були розглянуті деякі питання методики створення кумулятивних покажчиків ретроспективної НБ, а саме: принципи їх організації, періодичність, розміщення бібліографічних записів, використання стандартів їх опису, зміст, форма та структура покажчиків.

У третьому розділі "Внесок Бібліографічної секції у розвиток національних бібліографій світу" проаналізовано і узагальнено зміст та результати проектів БС, присвячених вивченню стану НБ світу, та охарактеризовано складені секцією довідники і покажчики ретроспективних НБ.

У розділі докладно характеризуються дослідження стану поточних НБ країн світу, проведені у ході підготовки Міжнародного конгресу з національних бібліографій 1977 р., та видані за їх результатами документи. У 1975 р. за даними анкетного опитування, яке проводилося Бібліографічною комісією протягом попередніх років, були складені "Синоптичні таблиці поточних національних бібліографій світу". У таблицях зведено інформацію щодо законодавств про обов'язковий примірник в окремих країнах світу; систему органів НБ; типологію об'єктів обліку; періодичність видань НБ; установи, відповідальні за національний бібліографічний облік; правила каталогізації та класифікації; автоматизацію процесу підготовки видань НБ; статистичні дані про обсяги видавничої продукції у різних країнах світу. На основі "Синоптичних таблиць поточних національних бібліографій" керівником робочої групи, яка їх підготувала, Г.Помасслом був зроблений ґрунтовний аналіз стану НБ світу. Отримані висновки й узагальнення були представлені у монографії "Порівняльний огляд національних бібліографій", підготовленій за контрактом ЮНЕСКО та ІФЛА до Міжнародного конгресу з національних бібліографій 1977 р.

У ході підготовки до конгресу у рамках БК Р.Чеффінс зробив огляд стану поточних НБ світу, у якому розширив та поновив дані "Порівняльного огляду національних бібліографій" Г.Помассла. У 1977 р. за контрактом з ЮНЕСКО Р.Чеффінс видав "Огляд національних бібліографій", який став одним із п'яти основних документів Міжнародного конгресу з національних бібліографій. В "Огляді" проаналізовано типологію об'єктів національного бібліографічного обліку, періодичність, формати покажчиків, обсяг відомостей у бібліографічних записах та способи їх організації.

У дисертації підкреслюється своєчасність та актуальність досліджень секції, їх значення для напрацювання Міжнародним конгресом 1977 р. рекомендацій щодо удосконалення НБ та її створення у тих країнах, де вона відсутня.

З'ясовано, що активізація досліджень БС стану поточних НБ країн світу у 1990-х рр. була обумовлена необхідністю вивчення змін у характері виробництва та розповсюдженні бібліографічної інформації, викликаних впровадженням у бібліографічну практику нових інформаційних технологій, та необхідністю розробки нових підходів до ведення бібліографічного обліку документів у національному та міжнародному масштабах.

У 1996 р. в рамках БС Р.Холлі було здійснено проект "Огляд бібліографічного обліку і національної бібліографії", спрямований на вивчення наявності та ефективності дії законодавства про обов'язковий примірник; визначення типології об'єктів обліку НБ; аналіз форматів, періодичності її видань; виявлення найпоширеніших стандартів, які використовуються у практиці створення НБ.

У 1998 р. секретар секції Дж.Байрум зробив огляд НБ світу на предмет охоплення ними електронних ресурсів. У дослідженні були проаналізовані електронні ресурси на оптичних дисках, дискетах, магнітних стрічках, електронні ресурси віддаленого доступу, а також інтерактивні мультимедійні ресурси. Крім того, були розглянуті види видань, які найчастіше представлені в електронних форматах.

У результаті дослідження Дж.Байрума виявлено, що наприкінці 1990-х рр. електронні ресурси стали інтегрованою частиною національного бібліографічного обліку. Серед груп електронних ресурсів найбільше поширення одержали документи на оптичних дисках і дискетах. Електронні ресурси представлені дуже широким діапазоном видів документів. З'ясовано, що швидко розвивається практика удосконалення каталогізації цих ресурсів, яка поєднується з переглядом діючих законодавств про обов'язковий примірник щодо введення до сфери їхньої дії нових електронних видів документів. Особливої гостроти набула проблема обліку електронних ресурсів віддаленого доступу. У багатьох країнах розглядаються можливості вирішення цієї проблеми шляхом співробітництва з видавцями.

Особлива увага у дисертації приділена аналізу результатів найґрунтовнішого дослідження останніх років "Огляд національних бібліографій та дотримання ними рекомендацій Міжнародної конференції з національних бібліографічних служб", здійсненого у 1999 – 2001 рр. робочою групою БС у складі Б.Белл та Е.Ленгболл з метою визначення національних бібліографічних служб світу, робота яких відповідає критеріям, сформульованим Міжнародною конференцією з національних бібліографічних служб 1998 р.; виявлення служб, котрі могли б підвищити ефективність своєї діяльності, дотримуючись цих рекомендацій; розробки практичних шляхів їх впровадження. Дослідження було присвячено формальним аспектам бібліографічного опису та розміщення бібліографічних записів, а також формальному аналізу самих НБ. У дисертації зведено у табличну форму та узагальнено значний фактичний матеріал даного проекту. Виявлено, що НБ існують майже у 3/4 країн світу. Сучасні тенденції у галузі законодавства про обов'язковий примірник характеризуються швидким розширенням сфери їхньої дії за рахунок електронних документів. Проте, у багатьох країнах ця проблема ще очікує свого вирішення. Діапазон видів документів, які охоплюються НБ світу, швидко урізноманітнюється. Перспективи розвитку національного бібліографічного обліку пов'язані як з обліком нових видів документів, так і з новими форматами самої НБ. З'ясовано, що більшість існуючих НБ в основному відповідають рекомендаціям Міжнародної конференції з національних бібліографічних служб. Найвищий рівень розвитку національного бібліографічного обліку характерний для країн Європи та Австралії й Океанії.

У 1999 – 2001 рр. членом БС У.Кнутсен було реалізовано проект "Зміни в національних бібліографіях, 1996 – 2001", присвячений оновленню результатів дослідження Р.Холлі "Огляд бібліографічного обліку і національної бібліографії". На основі статистичних даних дослідницею було виявлено, що більшість національних бібліографічних агентств світу отримують документи згідно з законодавством про обов'язковий примірник; в очікуванні прийняття нових законодавств про обов'язковий примірник у деяких країнах здійснюється облік документів, (в основному, електронних), які не передбачені діючим законодавством. У.