LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.)

вперше у міжнародному масштабі першочерговою функцією складання кожною країною власної ретроспективної НБ було визнано ідентифікаційну, культурно-історична функція поступилася цією роллю; значним доповненням рекомендацій Міжнародного конгресу з національних бібліографій стала розробка секцією методики складання кумулятивних покажчиків НБ. Дослідження БС стали вагомим внеском у розвиток теорії і практики НБ та реалізацію програми УБОІМ.

5. Встановлено, що проекти, присвячені аналізу стану поточної НБ, проведення яких було визнано одним із головних завдань БС у контексті реалізації програми УБОІМ, стали значним внеском секції у розробку рекомендацій Міжнародного конгресу з національних бібліографій 1977 р. Відтворення у порівняльних дослідженнях секції цілісної картини стану поточного національного бібліографічного обліку у світі дозволили скласти рекомендації, прийнятні для впровадження у країнах з різним рівнем економічного та технологічного розвитку.

Активізації цього напряму досліджень БС у 1990-х р. сприяли значні зміни у НБ, зумовлені низкою суспільно-політичних, економічних та інформаційно-технологічних чинників. Основні проекти секції були присвячені вивченню розширення типології об'єктів обліку у поточних НБ за рахунок електронних документів; дослідження проблем їх каталогізації; особливостей національного бібліографічного обліку ресурсів, представлених у мережі Інтернет; дослідженню нових форматів НБ. Результати цих проектів були використані при підготовці рекомендацій Міжнародної конференції з національного бібліографічного обліку 1998 р., розробка яких була обумовлена необхідністю перегляду рекомендацій Міжнародного конгресу 1977 р. у світлі змін, викликаних появою електронних видань та широким впровадженням нових інформаційних технологій у бібліографічну практику. Сучасні дослідження секцією стану поточного національного бібліографічного обліку характеризується вивченням ефективності впровадження нових рекомендацій у бібліографічну практику різних країн та визначенням перспективних напрямів розвитку НБ в цілому.

6. Виявлено, що дослідженню стану ретроспективних НБ були присвячені проекти, реалізовані секцією у 1980-х рр. Їх результатом стала підготовка низки бібліографічних видань. Виявлення лакун у ретроспективному національному бібліографічному обліку сприяло активізації роботи багатьох країн світу по їх заповненню, що стало вагомим внеском секції у реалізацію програми УБОІМ. Незважаючи на велике значення ретроспективної НБ, БС приділяє дослідженням у цьому напрямі недостатню увагу.

7. Діяльність БС ІФЛА має велике значення для розвитку НБ у всіх країнах світу. Розроблені БС рекомендації активно впроваджуються у світову бібліографічну практику. У цьому контексті на стані НБ України негативно відбивається її відокремленість від міжнародного бібліографічного співробітництва, одним з осередків якого є БС ІФЛА. Вирішення цієї проблеми повинне відбуватися на фаховому і державному рівнях. Зокрема, Книжкова палата України, національні бібліотеки та інші установи, що беруть участь у створенні НБ, мають провести комплекс робіт, спрямованих на впровадження рекомендацій БС у створенні НБ України. У той же час на державному рівні слід забезпечити підтримку участі провідних установ і бібліографознавців України в роботі БС і організувати належний контроль за ефективністю цієї діяльності.


Основні результати дослідження викладені у шести одноосібних публікаціях у фаховій періодиці та тезах доповідей:

 • Прокопенко Л.С. Джерельна база дослідження діяльності ІФЛА // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №7. – С. 14 – 16.

 • Прокопенко Л.С. Стан національних бібліографій світу на межі тисячоліть (за матеріалами дослідження Бібліографічної секції ІФЛА) // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №9. – С. 16 – 21.

 • Прокопенко Л.С. Основні напрями діяльності Бібліографічної секції ІФЛА (1998 - 2002) // Бібл. планета. – 2002. - №4. – С. 12 – 15.

 • Прокопенко Л.С. Библиографическая секция ИФЛА: становление, развитие, основные результаты деятельности // "Библиотечное дело – 2003: гуманитарные и технологические аспекты развития": Матер. Восьмой междунар. науч. конф., г. Москва, 24 – 25 апр. 2003 г. – М., 2003. – С. 94 – 95.

 • Прокопенко Л.С. Бібліографічна секція ІФЛА у структурі IFLANET // "Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві": Матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 21 – 22 лист. 2003 р. / Під ред. проф. В.М. Шейка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н.М. Кушнаренко; Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2003. – С. 152 – 153.

 • Прокопенко Л.С. Внесок Бібліографічної секції ІФЛА у розвиток національної бібліографії // "Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика": Матер. наук. конф., 18 груд. 2002 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – С. 25 – 27.


  Анотація

  Прокопенко Л.С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 – 2002 рр.). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2004.

  Дисертація присвячена діяльності Бібліографічної секції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередку дослідження національної бібліографії у 1965 – 2002 рр. На основі залучення великої джерельної бази, значну частину якої становлять вперше введені у науковий обіг джерела іноземними мовами та електронні документи, відтворено цілісну картину становлення та розвитку секції, визначено її місце у структурі федерації, склад, основні напрями діяльності. Розроблено періодизацію її історії, висвітлено кожний з виокремлених етапів. Проаналізовано результати теоретико-методологічних розробок секції та її внесок у збагачення світової теорії та практики національної бібліографії та у реалізацію програми УБОІМ. Здійснено аналіз проектів секції, спрямованих на дослідження стану поточної та ретроспективної національної бібліографії у країнах світу. Обґрунтовано необхідність включення України у процес міжнародного бібліографічного співробітництва шляхом участі у роботі Бібліографічної секції та можливості використання її здобутків для удосконалення вітчизняної національної бібліографічної продукції.

  Ключові слова: Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів, національна бібліографія, програма УБОІМ, поточна національна бібліографія, ретроспективна національна бібліографія, міжнародне бібліографічне співробітництво.


  Аннотация

  Прокопенко Л.С. Библиографическая секция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений как центр исследования национальной библиографии (1965 – 2002 гг.). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Киевский национальный университет культуры и искусств. – Киев, 2004.

  Диссертация посвящена деятельности Библиографической секции Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений как центра исследования национальной библиографии в 1965 – 2002 гг. На основе привлечения большой источниковой базы, значительную часть которой составляют


 •