LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть

Коккізов, А. Ю. Кримський, Т. С. Леві, М. Я. Фіркович); кримчаків (А. Я. Гаркаві, А. Я. Гідалевич, І. С. Кая, П. М. Лякуб); кримських греків (Н. Д. Полонська); кримських німців (О. А. Клаус, Ніколаєвський, Н. Д. Полонська, М. Радюкін); кримських татар (В. О. Гордлевський, М. М. Дубровський, М. І. Лижин, О. А. Олесніцький, Г. І. Радде, О. М. Самойлович, П. О. Фалєв, О. М. Харузін); ногайців (М. З. Бравін, В. В. Григор'єв, І. Корніс).

У 1917-1920 рр. в Криму спостерігається піднесення історико-кримознавчих досліджень. Це пов'язано з тим, що тут в період революційного лихоліття виявилися сконцентровані значні дієздатні сили історичної науки, які рятувалися від безладдя в столицях.

– Загальний аналіз бібліографічних джерел дає підстави стверджувати, що, в порівнянні з іншими провінційними регіонами Російської імперії, Крим найбільше привертав до себе увагу археологів, істориків, етнографів. Це простежується як у загальному обсязі опублікованої краєзнавчої спадщини, так і за якістю та формою праць.

– Найбагатша історико-етнографічна кримознавча спадщина кінця XVIII – початку ХХ ст. є видатним внеском у розвиток української та світової культури. Її систематизація дає можливість виділити ще не вивчені проблеми, які не стали з різних причин об'єктом дослідження попередніх поколінь істориків. Використання усього колосального обсягу закладеної в ній наукової інформації, безумовно, буде сприяти подальшому розвитку історичних студій. Всебічне вивчення формування регіональної історико-краєзнавчої бібліографічної спадщини в окремих регіонах України дасть можливість у перспективі відтворити повний бібліографічний репертуар із питань історії науки в масштабах усієї країни.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії та бібліографічні покажчики

 • Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века.– Симферополь: Таврида, 1998.– 208 с.

  Рец.: Гордієнко Л. М. [Рец.] // Український історичний журнал.– 1999.– № 4.– С. 133-135; Дивний І. Краєзнавча історія Криму: в пошуках синтетичності // Студії з архівної справи та документознавства.– 1998.– Т. 3.– С. 185-187; Савчук В. С. [Рец.] // Культура народов Причерноморья.– 1998.– № 3.– С. 425-427; Ярмошик І. І. [Рец.] // Бібліотечний вісник.– 2000.– № 1.– С. 60.

 • Непомнящий А. А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма (последняя треть XVIII – начало XX века) / Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины.– Киев, 1999.– 212 с.– (Научно-справочные издания по истории Украины; Вып. 46).

  Рец.: Андрієнко А. Всі шляхи ведуть до Криму // Краєзнавство.– 2000.– № 1/2.– С. 256-257; Ищенко Я., Співак О. Джерела інформації для краєзнавців // Бібліотечний вісник.– 1999.– № 5.– С. 56; Кулешов С. Г. Цінне бібліографічне дослідження з історії краєзнавству Криму // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Межвідомчий зб. наук. праць.– Київ, 2000.– Вип. 2.– С. 262-265; Раковский М. Е., Попова Т. Н. [Рец.] // Записки історичного факультету / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова.– 2000.– Вип. 10.– С. 291-293; Савчук В. С. Новое историко-библиографическое исследование // Библиотечное дело и краеведение: Сб. научн. трудов.– Киев; Симферополь, 1999.– Вып. 1.– С. 156-160; Урсу Д. П. Ценный труд по библиографии крымоведения // Там же.– С. 160-162.

 • Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века): Биобиблиографическое исследование / Таврический национальный ун-т им. В. И. Вернадского.– Симферополь, 2000.– 360 с.

  Рец.: Острой О. С. Историко-библиографическое исследование в области крымоведения // Библиография.– 2001.– № 1.– С. 125-126; Подгаецкий В. В. История музейного дела в Крыму и один из ее современных старателей // Культура народов Причерноморья.– 2000.– № 14.– С. 160-162; Раковський М. Ю., Попова Т. М. [Рец.] // Записки історичного факультету / Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова.– 2001.– Вип. 11.– С. 395-397.

 • Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец XVIII – начало ХХ века).– Симферополь: Доля, 2001.– 816 с.

  Рец.: Паславский Т. Б. Новейшее библиографическое исследование в области истории и этнографии Крыма А. А. Непомнящего – важный этап развития исторического краеведения и библиографоведения // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского.– 2001.– Т. 14 (53), № 1: История.– С. 80-83.

  Статті в фахових виданнях

 • Непомнящий А. А. "Україніка" за кордоном: Документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві Республіки Вірменія // Студії з архівної справи та документознавства.– 1997.– Т. 2.– С. 90-92.

 • Непомнящий А. А. Историческое краеведение Крыма на страницах "Новороссийского календаря" // Культура народов Причерноморья.– 1997.– № 2.– С. 172-176.

 • Непомнящий А. А. Арсений Маркевич – организатор краеведческого движения в Крыму // Ученые записки Симферопольского гос. ун-та.– 1998.– № 8.– С. 23-34.

 • Непомнящий А. А. Историческое краеведение Крыма на страницах местной периодической печати в ХІХ – нач. ХХ века // Записки історичного факультету / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова.– 1998.– Вип. 7.– С. 171-190.

 • Непомнящий А. А. Новые источники о развитии исторического краеведения Крыма // Отечественные архивы.– 1998.– № 4.– С. 25-28.

 • Непомнящий А. А. Найстаріше історико-краєзнавче товариство в Криму // Пам'ять століть. – 1998.– № 6.– С. 66-71.

 • Непомнящий А. А. К вопросу о роли П. С. Палласа в развитии исторического краеведения Крыма: Библиографический аспект // Культура народов Причерноморья.– 1998.– № 5.– С. 259-264.

 • Непомнящий А. А. Невідомі джерела до біографії Арсенія Маркевича // Архіви України.– 1998.– № 1/6.– С. 121-127.

 • Непомнящий А. А. Ж.-Ф. Гамба и его записки о путешествии по Крыму // Крымский архив.– 1999.– № 4.– С. 35-42.

 • Непомнящий А. А. Полонская-Василенко Н. Д. и развитие исторического краеведения Крыма в первой трети XX века // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей.– Київ, 1999.– Вип. 6.– С. 302-307.

 • Непомнящий А. А. Историко-краеведческая деятельность А. Л. Бертье-Делагарда: По новым архивным документам // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.– 1999.– Т. 3.– С. 180-191.

 • Непомнящий А. А. Слово о первом декане: А. Н. Деревицкий // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского.– 1999.– № 12, т. 1.– С. 100-105.

 • Непомнящий А. А. О роли Н. И. Веселовского в изучении истории и этнографии Крыма: По материалам архивов Москвы и Санкт-Петербурга // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць.– Київ, 1999.– Вип. 1: Архів і особа.– С. 182-191.

 • Непомнящий А. А. Крымоведческие исследования в Одессе в середине XIX – начале ХХ века //


 •