LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть

Культура народов Причерноморья.– 1999.– № 7.– С. 101-118.
 • Непомнящий А. А. Крымоведение в научном наследии Н. Н. Мурзакевича: Биобиблиографический аспект // Культура народов Причерноморья.– 1999.– № 9.– С. 82-87.

 • Непомнящий А. А. Українські історики та вивчення Криму в 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства.– 1999.– Т. 5.– С. 200-201.

 • Непомнящий А. А. П. А. Фалев – исследователь этнографии народов Крыма // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999.– С. 50-53.

 • Непомнящий А. А. Крымоведческое наследие П. И. Кёппена: Опыт биобиблиографической характеристики // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского.– 2000.– № 13, т. 1.– С. 97-106.

 • Непомнящий А. А. Источники для составления биобиблиографии историков-крымоведов (конец XVIII – начало ХХ века) // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Історія та археологія.– 2000.– Вип. 8.– С. 89-92.

 • Непомнящий А. А. Маловідомі бібліографічні джерела історичного краєзнавства: Крим у дослідженнях вітчизняних орієнталістів ХІХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.– 2000.– Вип. 3.– С. 369-381.

 • Непомнящий А. А. А. А. Скальковский и изучение Крыма в ХІХ в. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць.– Київ, 2000.– Вип. 2: Архівознавчі читання.– С. 131-141.

 • Непомнящий А. А. Бібліографічний аспект історико-краєзнавчих досліджень в Одесі у ХІХ ст. // Бібліотечний вісник.– 2000.– № 5.– С. 35-41.

 • Непомнящий А. А. Из истории изучения Крыма в Москве в XIX веке: Малоизвестная грань творчества известных ученых // Культура народов Причерноморья.– 2000.– № 13.– С. 92-99.

 • Непомнящий А. А. Церковное краеведение в Крыму и краеведческая библиография // Рукописна та книжкова спадщина України.– 2000.– Вип. 6.– С. 123-147.

 • Непомнящий А. А. Історико-бібліографічний спадок Арсенія Маркевича: Досвід аналізу і нові знахідки // Бібліотечна планета.– 2000.– № 4.– С. 36-37.

 • Непомнящий А. А. Научная деятельность А. В. Орешникова в контексте изучения Крыма в конце ХІХ – первой трети ХХ века // Гуманітарний журнал.– 2000.– № 2 (6).– С. 20-25.

 • Непомнящий А. А. И. А. Линниченко и изучение Крыма в конце XIX –первой трети ХХ века // Проблемы славяноведения: Сб. науч. ст. и материалов / Брянский гос. пед. ун-т. Центр славяноведения.– Брянск, 2000.– Вып. 1.– С. 94-102.

 • Непомнящий А. А. Крым в научном наследии академика А. Н. Самойловича // Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме.– Симферополь, 2000.– С. 8-18.

 • Непомнящий А. А. Научное изучение этнографии народов Крыма в начале ХХ века // Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріали і дослідження: Збірка наук. робіт, присвячена 135-річчю Одеського держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова.– Одеса, 2000.– С. 119-134.

 • Непомнящий А. А. Рукописная библиография по истории и этнографии народов Крыма (последняя треть XIX – первая треть ХХ в.) // Вестник БАЕ / Библиотечная Ассамблея Евразии.– 2000.– № 2.– С. 37-41.

 • Непомнящий А. А. Биобиблиографические источники в региональных исторических исследованиях: На примере изучения Крыма в 1783-1920 гг. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Межвідомчий зб. наук. праць.– Київ, 2001.– Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни.– С. 197-208.

 • Непомнящий А. А. Арсений Маркевич – исследователь истории Симферополя: По новым библиографическим источникам // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей.– Київ; Донецьк, 2001.– Вип. 17.– С. 95-99.

 • Непомнящий А. А. Страницы изучения Крыма украинскими историками в конце XIX – начале ХХ века: Историко-библиографический аспект // Культура народов Причерноморья.– 2001.– № 22.– С. 98-102.

 • Непомнящий А. А. Исследования Н. С. Державина в контексте историко-этнографического изучения Крыма в последней трети XIX – первой трети ХХ века // Буковинський історико-етнографічний вісник.– Чернівці, 2001.– Вип. 3.– С. 78-80.

 • Непомнящий А. А. Крымская краеведческая библиография: важные вехи // Библиография.– 2001.– № 4.– С. 75-80.

 • Непомнящий А. А. Наукова спадщина Василя Латишева: досвід кримознавчої біобібліографії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.– 2001.– Вип. 7.– С. 418-427.

  Матеріали наукових конференцій

 • Непомнящий А. А. Российская интеллигенция и изучение Крыма в первой трети XX века // Российская интеллигенция на историческом переломе: Первая треть XX века: Тез. докл. и сообщ. науч. конф.– СПб., 1996.– С. 17-20.

 • Непомнящий А. А. Иностранные путешественники о колонизации Крыма в конце XVIII – XIX веке // Заселення Півдня України: Проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп.: Міжнародна наук.-метод. конф.: В 2 ч.– Херсон, 1997.– Ч. 1.– С. 219-223.

 • Непомнящий А. А. Исследования Д. И. Багалея по историческому краеведению Крыма // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура": Наук. доповіді та повідомлення: В 2-х ч.– Київ; Харків, 1997.– Ч. 2.– С. 231-233.

 • Непомнящий А. А. Історичне краєзнавство Криму в науковій спадщині О. М. Самойловича // Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яти народу України: Матеріали наук.-практ. конф. / Держ. історична б-ка України.– Київ, 1998. – С. 226-234.

 • Непомнящий А. А. К вопросу о начале научного изучения Крыма: Экспедиция В. Ф. Зуева // Пилигримы Крыма-98: Путешествия по Крыму, путешественники о Крыме: Межд. науч. конф.: Материалы.– Симферополь, 1998.– С. 91-96.

 • Непомнящий А. А. Основные этапы формирования биобиблиографии историков-крымоведов // Методология региональных исторических исследований: Материалы межд. семинара.– СПб., 2000.– С. 95-98.

 • Непомнящий А. А. К вопросу о развитии библиографии Крыма в последней трети XIX – первой трети ХХ века // Седьмая Международная конференция "Крым 2000": Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Труды конф.: В 2-х т.– Судак, 2000.– Т. 2.– С. 330-333.

 • Непомнящий А. А. Интеллектуальный потенциал Крыма в начале ХХ века: проблемы изучения и составления биобиблиографии историков-крымоведов // Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное пространство (Провинция и центр): ХХ век: Материалы четвертой Всеросс. науч. конф. / Омский гос. ун-т.– Омск, 2000.– Т. 2: Мир ученого в ХХ веке: корпоративные ценности и интеллектуальная среда.– С. 46-51.

 • Непомнящий А. А. А. Е. и Е. Е. Люценко – исследователи боспорских древностей: По новым архивным материалам // Боспор Киммерийский и Понт в период античности и средневековья: Материалы II Боспорских чтений / Крымск. отд. Ин-та востоковедения НАН Украины.– Керчь, 2001.– С. 103-110.

 • Непомнящий А. А. Становление крымской библиографии и ее подвижники // Восьмая Международная конференция "Крым 2001": Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества:


 •