LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВЦИБЕНКО Ірина ПетрівнаУДК 01-05


Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С. Грушевського

07.00.08– книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
КИЇВ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Київському національному університеті

культури і мистецтв

Міністерства культури і мистецтв УкраїниНауковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор

Геращенко Михайло Васильович,

Київський національний університет культури і

мистецтв,

професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів.Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Швецова-Водка Галина Миколаївна,

Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри бібліотекознавства та біюліографознавства


кандидат історичних наук, доцент

Лутовинова Валентина Іванівна,

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри інформаційних систем і технологійПровідна установа: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Інститут рукопису, м.Київ


Захист відбудеться 1 червня 2005 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у Київському національному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209).


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).


Автореферат розісланий 30 квітня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Коваленко Н.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Розвиток української історичної науки на сучасному етапі зумовлює вивчення свого минулого значною мірою через персоніфікацію, оскільки науковий і творчий доробок визначних особистостей становить основу національного і державного поступу. Об'єктивному аналізу історико-культурних процесів сприяють дослідження наукової спадщини провідних вчених, громадських і культурних діячів, а також персоналій, які зробили важливий внесок у розвиток вітчизняної науки.

В цьому зв'язку особливо важливою проблемою українського бібліографознавства є об'єктивна оцінка надбань та внеску видатних діячів України у розвиток бібліографії, діяльність яких в роки тоталітарної системи на українських землях або фальсифікувалась, або вилучалась із наукового обігу. Зокрема, вивчення бібліографічних аспектів наукової спадщини визначного вченого, громадського і політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934) сприятиме актуалізації його творчості , що суттєво збагачує новими ідеями вітчизняну історичну науку. Необхідність досліджуваної теми зумовлена тим, що незважаючи на значну увагу в українській історіографії до творчої спадщини М.С.Грушевського, усе ж діяльність вченого в галузі бібліографії розглядалась лише побіжно. Необхідність дослідження зумовлена також і тим, що маловивченим аспектом діяльності М.С.Грушевського залишається значний і значущий бібліографічний доробок вченого.

Здійснюючи дослідження, дисертант керувався намірами насамперед з'ясувати роль М.С.Грушевського у розвитку української бібліографії, виявити, вивчити та проаналізувати важливий зріз його наукової спадщини, освоєння бібліографічних аспектів якої дасть змогу збагатити історичні та теоретичні підвалини українського бібліографознавства та практичну діяльність.

Важливість дослідження посилюється також і тим, що складова і невід'ємна частина широкої історико-бібліографознавчої проблеми як бібліографічна діяльність багатьох представників інтелігенції України другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст., в тому числі і М.С.Грушевського, ще не була предметом окремого дослідження.

Отже, тема дисертації має історико-культурологічне та історико-бібліографічне значення, чим і зумовлена її наукова актуальність.

Стан наукової розробки проблеми. Сучасна українська історіографія, присвячена М.С.Грушевському, засвідчує про прагнення дослідників до об'єктивної оцінки його наукового доробку, громадської та політичної діяльності. Суттєве розширення джерельної бази дозволило вченим Л.Винару, І.Гиричу, Я.Шашкевичу, С.Кіржаєву, В.Педичу, Р.Пирогу, О.Пріцаку, В.Ульяновському, В.Пристайку, Ю.Шаповалу, П.Соханю, С.Білоконю, В.Домбровському, Л.Решодько, О.Юрковій зробити вагомий внесок у розвиток грушевськознавства. Поодиноких аспектів дослідження бібліографічних напрямів діяльності М.С.Грушевського торкаються праці Л.Ільницької, що вивчала бібліографічну діяльність Наукового Товариства імені Шевченка у Львові (НТШ). Деякі напрями бібліографічної діяльності визначних особистостей, в т.ч. і М.С.Грушевського, вивчались М.Геращенком. В той же час спеціального дослідження бібліографічних аспектів творчої спадщини М.С.Грушевського досі не існувало. Всебічне вивчення і аналіз бібліографічної діяльності вченого відкривають можливість для реконструкції історії, як різних видів, так і української національної бібліографії та її персоніфікації.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація виконана у відповідності з науково-дослідною програмою кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів Київського національного університету культури і мистецтв "Бібліографознавство: історія, сучасний стан та перспективи розвитку".

Метою дисертаційного дослідження є проведення всебічного об'єктивного аналізу бібліографічних аспектів наукової спадщини М.С.Грушевського, визначення його особистого внеску у розвиток української національної бібліографії та бібліографознавства.

Основні завдання дослідження полягають у тому, щоб:

- проаналізувати історіографію проблеми та ступінь її джерельного забезпечення;

- залучити до наукового обігу маловідомі або невідомі факти бібліографічної діяльності М.С.Грушевського;

дослідити бібліографічні праці вченого;

виявити способи бібліографічного