LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського

книготорговельна та біобібліографія.

6. В дисертації визначене історико-культурне значення науково-бібліографічного доробку вченого для вітчизняного бібліографознавства, грушевськознавства, в т.ч. і бібліографічного, яке розробляється та збагачується провідними науковцями, в т.ч. й вузів, Книжкової палати, наукових бібліотек, архівів та музеїв країни. В дослідженні засвідчено, що розпочата тема "М.С.Грушевський та бібліографія" через висвітлення бібліографічних аспектів наукової спадщини вченого вагома та значуща в умовах сьогодення, яке характеризується поглибленим вивченням історії країни, її визначних особистостей.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ

ОПУБЛІКОВАНО В РОБОТАХ • Цибенко І. П. Критико-бібліографічна діяльність Михайла Грушевського у виданнях Українського Наукового Товариства // Вісник Книжкової палати.-2004.-№6.-С.36-39.

 • Цибенко І. П. Критико-бібліографічна діяльність Михайла Грушевського на сторінках "Записок НТШ" та "Літературно-наукового вістника" (Львівський період життя і творчості видатного вченого. 1894-1914 роки)// Вісник Книжкової палати.-2004.-№3.-С.30-35.

 • Цибенко І.П. Бібліографічна культура у творчій спадщині М.С.Грушевського та її роль в історії української бібліографії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип.13 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. –К., 2004.-С.61-73.

 • Цибенко І.П. "Історія української літератури" М.С.Грушевського та її бібліографічне оснащення // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. Матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня, 2004р. – К., 2004.- С.178-180.

 • Цибенко І. П. "Історія України-Руси" М.С.Грушевського як зразок бібліографічної культури // Вісник Книжкової палати.-2003.-№1.-С.37-39.

 • Цибенко І.П. Бібліографічна основа історичних праць М.С.Грушевського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип.11 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. –К.- 2003.-С.460-470.

 • Цибенко І.П., Геращенко М.В. Книга та бібліографія в житті першого президента України // Вісник Книжкової палати.-2002.-№9.-С.31-33.

 • Цибенко І. П. Діяльність М.Грушевського: пошук бібліографічних джерел // Бібліотечна планета.-2002.-№4.-С.34-35.

  Анотація  Цибенко І.П. Бібліографічні аспекти наукової спадщиниМ.С.Грушевського. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2005.

  Дисертація присвячена вивченню бібліографічних аспектів наукової спадщини М.С.Грушевського. Дисертант характеризує постать М.С.Грушевського як бібліографа та бібліографознавця. Автором дисертації відтворено концепцію бібліографічної культури в творчості видатного вченого та громадського діяча, про що свідчить бібліографічне оснащення його наукової спадщини, підготовка бібліографічних праць, критико-бібліографічна діяльність на сторінках багатьох наукових видань. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця ХІХ – першої третини ХХ століть, реконструйовано в історичному аспекті не лише невідомі чи маловідомі факти бібліографічної діяльності М.С.Грушевського, але й доведено їх значення для сьогодення.

  Ключові слова: М.С.Грушевський, грушевськознавство, наукова спадщина, бібліографія, бібліографічні аспекти, критико-бібліографічна діяльність, бібліографознавство.  Аннотация  Цыбенко И.П. Библиографические аспекты научного наследия М.С.Грушевского. - Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, 2005.

  Диссертация посвящена изучению библиографических аспектов научного наследия М.С.Грушевского. Диссертант характеризует личность М.С.Грушевского как библиографа и библиографоведа. Автором диссертации восстановлена концепция библиографической культуры в творчестве выдающегося ученого и общественного деятеля, о чем свидетельствует библиографическое оснащение его научного наследия, подготовка библиографических трудов, критико-библиографическая деятельность на страницах многих научных изданий. Определено влияние М.С.Грушевского на развитие отечественной библиографии конца ХІХ- первой трети ХХ столетий, реконструировано в историческом аспекте не только неизвестные или малоизвестные факты библиографической деятельности М.С.Грушевского, но и доказано их значение для сегодняшнего дня.

  Ключевые слова: М.С.Грушевский, грушевсковедение, научное наследие, библиография, библиографические аспекты, критико-библиографическая деятельность, библиографоведение.  Annotation  Tsybenko I.P. Bibliographical aspects of M.S.Grushevsky's scientific legacy. Manuscript.

  Thesis on competing a candidate's degree of history sciences by speciality 07.00.08 – bibliology, library science, bibliographyscience. Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, 2005.

  The dissertation is devoted to professional study of M.S.Grushevsky's scientific legacy due to bibliography science. On their basis the personality of M.S.Grushevsky is characterized as a bibliographer and a library scientist. The conception of bibliographic culture in Grushevsky's scientific works indicative of bibliographic ensuring his scientific legacy, creation of bibliographic works, critical and bibliographic activity on the pages of a number of scientific publications is given. M.S.Grushevsky's impact to the development of Ukrainian science and culture including bibliographies of the end of the XIXth and one third part of the XXth centuries is defined; the unknown or little known facts of Grushevsky's bibliographic activities are reconstructed in historical aspects and their significance for the present is proved.

  Key words: M.S.Grushevsky, Grushevsky science, scientific legacy, bibliography, bibliographical aspects, critical and bibliographical activities, bibliographic ensuring.


 •