LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку

літератури за 1993-1998 рр." (К., 1998), Книжкової палати України (1999) та ін. Вони мають значну цінність для історії бібліографії, але залишаються маловідомими читачам через невеликі тиражі.
Новим явищем у бібліографічній продукції України 90-х років є машиночитані БП, які інакше називають базами даних (БД). Для орієнтування в таких бібліографічних джерелах почали створювати покажчики баз даних.
Одним з перших покажчиків такого змісту є посібник "Бази даних НТІ України", створений УкрІНТЕІ. У 1993 р. відомості про БД України подано у виданому в Німеччині "Der elektronische Fachinformationsmarket in Osteuropa, 1993", а з 1994 р. цей каталог подано на хості ЕСНО Європейського співтовариства. Актуалізацію відомостей про БД України проведено в 1995 р., на підставі чого видано каталог "Базы данных НТИ Украины" (К., 1995).
Наступний перегляд відомостей про БД, якими користуються в Україні, здійснено 1997 р. Було сформовано "Метабазу БД НТI України", а на її основі видано каталог "База даних НТЕI України" (версія 20.1998 р.) (К., 1998).
Високо оцінюючи ініціативу УкрІНТЕІ і сам факт створення покажчика БД, треба звернути увагу на його недоліки й можливості вдосконалення. Як свідчить зміст покажчика, не відображено БД (електронні каталоги), створені в бібліотеках системи Міністерства культури і містецтв, НАН України та ін. Вочевидь, збір матеріалу був обмежений відомчими кордонами, що зумовило неповноту посібника. У відомостях про БД бажано точніше вказувати тип БД (бібліографічна, фактографічна чи повнотекстова). Якщо вказано режим доступу - он-лайновий, треба вказати і шлях доступу. При порівнянні видань 1998 і 1995 рр. бачимо погіршення в групуванні відомостей про БД: якщо в 1995 р. була спроба дати предметне групування (за алфавітом рубрик, що позначали галузь), то в 1998 ніякої системи в розміщенні матеріалу не передбачено. Відсутні допоміжні покажчики, які в друкованій версії були б дуже бажаними (наприклад, топографічний - за місцем знаходження БД, систематичний чи предметний - за змістом, покажчик власників та виробників БД та ін.).
Безумовно, це видання має стати періодичним (щорічним). Не слід відмовлятися від випуску друкованої версії. Можна знайти способи компактнішого представлення опису БД з метою скорочення обсягу покажчика, але, разом з тим, треба розширити його довідкові й пошукові можливості, застосовуючи такі методи бібліографування, як змістовне групування і різноманітні допоміжні покажчики.
Дещо інше спрямування має анотований каталог "Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування [НБУВ]" (Упоряд. Т.Добко. - К., 1996). Цей посібник характеризує різноманітні БД, що знаходяться у фонді НБУВ, записані на CD-ROM або в пам'яті комп'ютерів НБУВ, у т. ч. бібліографічні БД поряд з повнотекстовими і фактографічними. Готується оновлене видання цього покажчика.
Інформацію про бібліографічні БД містить і рекламний проспект Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ). В БД Національного банку комп'ютерної інформації ІПРІ містяться і видаються абонентам реферативні електронні видання: "Current contents" Інституту наукової інформації США, "Реферативный журнал" ВІНІТІ, УРЖ "Джерело".
Отже, в галузі бібліографії бібліографії України на сьогодні працює багато організацій і установ; система покажчиків БП охоплює різноманітні за змістом, призначенням, складом відображених матеріалів ланки. Але і в організації цієї роботи, і в системі посібників є ще істотні недоліки. Це, як уже зазначалося, відсутність координації роботи, єдиного методичного центру й єдиного плану. Поточне оповіщення про БП має бути повнішим і оперативнішим. Тираж БП - таким, щоб задовольняти потреби всіх бібліотек та інших користувачів. Ретроспективний облік БП бажано зробити планомірнішим (універсальні покажчики - по п'яти- або десятиріччях, галузеві - з усіх галузей знань без винятку). Необхідно приділити увагу створенню посібників типу "путівник по БП", добре відомого фахівцям, але майже відсутнього в сучасній українській бібліографії бібліографії. Заслуговує на розвиток і перспективна бібліографія бібліографії, а також, як окремий напрям, - інформування про опубліковані й неопубліковані електронні бібліографічні БД.
Подолання виявлених недоліків і подальший розвиток бібліографії бібліографії в державі сприятимуть покращенню інформування споживачів інформації про бібліографічні ресурси України.
Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. - К.: Кн. палата України, 1998. - С. 33.
Каныгин Ю. М., Калитич Г. И. Основы теоретической информатики. - К.: Наук. думка, 1990.
С. 24-25.

Про Національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. - К.: Кн. палата України, 1998. - С. 2.
Короткий термінологічний словник . . . - С. 33.
Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / Рос. акад. наук. Б-ка по естеств. наукам. - М., 1995. - С. 22.
Див., напр.: Сороковская С.В. Развитие библиографии второй степени в Украинской ССР // Вопр. нац. библиографии второй степени в СССР: Сб. материалов по библиографии второй степени. Вып. 28 / Гос. публ. б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. - Л., 1976. - С. 24-33.
Вовченко И.А. У истоков библиографии второй степени на Украине // Там же. - С. 34-43.
Колосова Н.Ф., Медведєв Ю.Б., Шевцова I.П. Бібліографування бібліографічної продукції Української РСР // Бібліотекознавство і бібліогр. - Х., 1987. - Вип. 27. - С. 34-38.
Вовченко I. О. Бібліографія бібліографії в Україні // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку / Матеріали міжвід. наук. конф., 1-14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. - К., 1995. - С. 93-98.
Напр.: Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. - К.: Вища шк., 1980. — С. 29-30, 233-237.