LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В.С.Іконнікова

№3, 1999

Iрина Войцехівська

Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В.С.Іконникова

Відомий французький історик Марк Блок в одному зі своїх творів писав: “Історія, насамперед, - наука про виміри”2. Цю тезу він висловив ще на початку 1930-х років, коли поняття “інформація” тільки адаптувалося в гуманітарній галузі, а про можливості її виміру навіть не йшлося. Однак тенденції проникнення кількісних (статистичних) методів у гуманітарну науку стають традиційними, що сприяє об’єктивності виміру письмової інформації та кількісній оцінці об’єму документа.

Відомо, що будь-яка наука розвивається плідно, коли створена її історія. Саме історія науки дозволяє залучити до наукового обігу всі її досягнення і зробити їх загальновідомими. Історія творчості В.С.Іконникова на сьогодні ще не знайшла в історичній літературі широкого та грунтовного висвітлення.

Відомий історик, джерелознавець, архівіст, професор Київського університету св. Володимира, академік Російської та Української академій наук, який протягом понад 50-літньої наукової, педагогічної й громадської роботи основну увагу приділяв розробленню проблем теоретичного та практичного джерелознавства, історіографії, історичної бібліографії, документознавства, бібліотекарства, книгознавства та ін. споріднених галузей історичної науки, залишив сотні наукових праць, численну епістолярію, щоденникові записи та нотатки, службову документацію, неопубліковані рукописи тощо.

Оскільки критерієм оцінки результативності вченого є внесок дослідника в розвиток наукового знання, для виміру ефективності творчості Іконникова використано загальноприйняті індикатори оцінки: видання монографій, публікації у про-фільних виданнях, звання, нагороди, премії, рейтинг за цитат-індексом, представництво в наукових радах, комісіях, товариствах, редколегіях пре-стижних видань - тобто не потенціал ученого, а зафіксовані реальні здобутки в науково-практичній діяльності. Звісно, ці індикатори не уні-версальні, як і фактори, що визначають вибір наукової кар’єри. Однак саме вони є показниками мобільності вчених як соціальної групи інтелектуальної еліти суспільства.

Зазначимо, що критерії вимог до наукових праць другої пол. XIX ст., як і до отримання вчених ступенів та звань, рангів у науці, значно відрізнялися від пізнішого періоду. Характер формальних і організаційних засад щодо наукової кар’єри вимагав не стільки дотримання умовних термінів і форми подачі роботи, скільки її оприлюднення з наступним грунтовним критичним обговоренням у пресі (не менше двох рецензій спеціалістів з проблеми) та апробацію наукової розробки (практичне втілення) у вигляді доповіді, лекції або участі в дискусії. За таких умов вийшли друком тексти кандидатської і докторської дисертацій В.Ікон-никова.

Детальний аналіз динаміки виходу в світ наукової продукції цього науковця засвідчує, що за загальними критеріями оцінки наукових показників учений входить до кола високопродуктивних дослідників з широкою проблематикою та жанровим розмаїттям творчості.

За нашими підрахунками, за 53 роки активного творчого життя В.Іконников видав 716 наукових розробок загальним обсягом понад 15,5 тис. стор., не рахуючи редагованих видань. Він є автором 21 монографії, 90 статей у періодичних виданнях та збірниках, 521 бібліографічної нотатки. У середньому за рік ученим написано понад 300 сторінок тексту, опубліковано 13,5 праць.

Кількість публікацій ученого за творчими десятиліттями

№ Творчі Кількість Обсяг

десятиліття публікацій у сторінках

1. 1865 - 1874 27 2818

2. 1875 - 1884 463 2912

3. 1885 - 1894 178 4686

4. 1895 - 1904 20 803

5. 1905 - 1914 23 3507

6. 1915 - 1918 5 863

Усього 716 15589

Щодо проблемного спрямування монографічних праць ученого, то їх можна систематизувати за такими напрямами:

загальноісторичні 6

культура, освіта 4

історія України, києвознавство 4

джерелознавство 4

біографістика 3

Звісно, ці підрахунки мають досить умовний характер, оскільки одна і та сама праця може бути віднесена одночасно до двох або й більше різних класифікаційних напрямів. Наприклад, “Киев и университет св. Владимира при императоре Николае I”3 можна віднести й до києвознавства, й до напряму “культура, освіта”, а “Скептическая школа в русской историографии и ее противники”4 по праву може належати і до біографістики, і до джерелознавства. В такому разі ми брали до уваги не тільки зміст самої праці, а й її концептуальне спрямування, яким, на нашу думку, керувався автор при її написанні.

Так само можна умовно систематизувати 90 статей Іконникова, які вийшли друком у збірниках та в періодичній пресі

загальноісторичні 18

культура, освіта 9

історія України, києвознавство 5

джерелознавство 4

біографістика 39

бібліографія 15

З огляду на вищевказану схему, яскраво вирізняється один з індикаторів творчості Іконникова, а саме - біографістика як пріоритетний напрям наукових інтересів, котрому вчений присвятив майже половину своїх статей. Він дослі-джує питання життєпису відомих громадських та державних діячів, учених, а відтак особовий аспект в історії, місце і роль окремої людини, її вчинки в процесі суспільного розвитку.

Працюючи в жанрі біографістики, а, до речі, творчий шлях Іконникова і починався саме з дослідження життєпису Максима Грека, вчений писав, що “довгий час сама історія існувала переважно у біографічному викладі”5. Ця теза пронизує численні публікації вченого. Свої наукові розвідки Іконников присвятив вчинкам визначних державних і громадських діячів, серед яких особи М.П.Рум’янцева6, М.В.Скопіна-Шуйського7, О.Л.Ордина-Нащокіна8 та ін., відомим ученим-історикам, чий внесок у науку удостоївся загального схвалення й високої оцінки: М.Карамзіна9, О.Бодянського10, А.Л.Шлецера11, І.Болтіна12, К.Бестужева-Рюміна13 та ін.

Окремим напрямом, зважаючи на біографічний аспект у творчості Іконникова, є його численні статті, вміщені в тогочасних енциклопедичних виданнях. Так, у “Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых” С.Венгерова надруковано біографічні розвідки про А.Мацеєвича14, М.Арцибашева15, Д.Бантиша-Каменського16, в “Русском биографическом словаре” Половцева - статті про І.Болтіна 17 та родину Борецьких18.

Не оминув своєю увагою Іконников й такі яскраві постаті у вітчизняній історії, як Епіфаній Славенецький, Симеон Полоцький, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та ін.19 Всі ці особистості висвітлені в працях Іконникова й інтерпретовані з огляду на оцінку тогочасної історіографії.

Окремі праці вчений присвятив дослідженню життя та наукової творчості вчених-колег