LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр.

когнітивного рівня соціальних комунікацій, а наукометрії, – як особливого кількісного методу, що поєднує дані, які "постачають" три названі методи, зі своїми специфічними показниками.

4. Дослідження когнітивних можливостей бібліометричного аналізу ДП з бібліотекознавства в період освоєння нових інформаційних технологій і переходу бібліотечної системи України на якісно новий техніко-технологічний рівень виявило, що потенціал бібліометричних методів у вітчизняних бібліотекознавчих дослідженнях ще не використано повною мірою. Зважаючи на умови та рівень розвитку сучасного бібліотекознавства в Україні, найперспективнішим засобом оптимізації досліджень у бібліотечній сфері є створення на базі кластерних методик проблемних інтелектуальних бібліометричних систем, які надають можливість одержувати структурні (якісні) картини стану науки, що відображають передній край досліджень і виявляють когнітивну структуру бібліотечної науки, її концептуальний каркас.

5. Головним підсумком комплексного бібліометричного вивчення основного ДП українського бібліотекознавства стало визначення когнітивної структури бібліотекознавства. Виявлена еволюція когнітивної структури бібліотекознавства від документального рівня на початку 1970 х рр., до формування з середини 1980 х рр., - інформаційного. Підтвердженням цього є зміна книжкової та психолого-педагогічної парадигми на інформаційно-комунікативну, існування у вітчизняній бібліотечній теорії "інформаційної концепції" розвитку БСІ України.

6. Розроблена та застосована бібліометрична методика, створюючи передумови для використання загальнонаукових моделей та методів дослідження галузевого знання, розширює теоретико-методологічну основу бібліотекознавства в Україні та прогнозну базу формування національної бібліотечної політики. Зокрема, завдяки бібліометричному аналізу низки галузевих українських монографій обгрунтована та практично доведена можливість використання для вивчення когнітивної структури українського бібліотекознавства кластерних методик. Створено перший графічний обрис кластеру ключових праць з бібліотекознавства в Україні, як основи для систематизації існуючих уявлень щодо структури та напрямів розвитку бібліотечного знання та їх уточнення через постійний моніторинг пізнавальної основи бібліотекознавства.

Вивчення фахових періодичних видань, як провідної частини ДІП, що відображає науковий потенціал бібліотекознавства, дозволяє оптимізувати процеси наукової діяльності бібліотечної галузі. Динамічний розвиток самої галузевої системи періодичних видань в Україні, що характеризується зростанням кількості посилань бібліотекознавців в останні роки на вітчизняні публікації, зумовлює активізацію зусиль, спрямованих як на оптимізацію системи фахових видань в цілому, так і окремих видань зокрема. Вирішення цієї та інших проблем бібліотечної сфери України значною мірою залежить від вивчення та застосування у практичній діяльності досвіду інших країн. Це потребує проведення порівняльних бібліотекознавчих досліджень, з використанням методів порівняльного бібліотекознавства. Їх основою можуть бути результати бібліометричного аналізу галузевих ДП країн, що досліджуються, а бібліометричні методи загалом можна вважати частиною методології порівняльного бібліотекознавства.

7. Розширення можливостей бібліометричного аналізу призвело до ускладнення методики проведення бібліометричних досліджень. Тому вважається за необхідне знання основ бібліометрії у межах спеціального навчального курсу, впровадження якого зумовлено не тільки відповідними загальними тенденціями розвитку ССК і її найрозвинутішої складової частини - (БСІ), але й загальнонауковою тенденцією модернізації методології та дослідницького апарату, математизації наукового знання в цілому.


Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Бібліометричний аналіз вітчизняних монографій як метод вивчення когнітивної структури бібліотекознавства // Вісн. Харк. держ. акад. культури.– Х., 2000. - Вип.3.- С. 42 56.

2. Бібліометрія – один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісн. Харк. держ. акад. культури.– Х., 1999.- Вип.1: Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62 67.

3. Бібліометрія в системі бібліотекознавчого знання // Вісн. Харк. держ. акад. культури.– Х., 2001. Вип.6. – С. 157 167.

4. Когнитивная структура современного украинского библиотековедения: результаты библиометрического анализа монографий // Науч. и техн. б-ки. - 2001. - №3. - С.119-130.

5. Порівняльні бібліометричні дослідження у бібліотекознавстві. Ч.1:Теоретичний аспект.// Вісн. Кн. палати. – 2000. - №1.- С. 24 26.

6. Порівняльні бібліометричні дослідження у бібліотекознавстві. Ч.2: Аналіз журналів "Бібліотечний вісник" і "Библиотековедение"// Вісн. Кн. палати. – 2000. - №2.- С. 29 32.

7. Про вивчення когнітивної структури бібліотекознавства // Збірка статей аспірантів Харківського державного інституту культури. - Х., 1997. - С. 106 110.

8. Розвиток кількісних методів у бібліотекознавстві //Вісн. Кн. палати - 1998. - №2. - С. 12 14.

9. Библиометрия в системе управления библиотечным делом // Библиотечное дело–2000: проблемы формирования открытого информационного общества: Тез. докл. пятой междунар. науч. конф. (Москва, 25-26 апр. 2000 г.). -– М., 2000. Ч.1. – С. 29 31.

10. Библиометрический анализ в современном библиотековедении // Человек в информационном пространстве цивилизации: культура, религия, образование: Междунар. науч. конф., Краснодар - Новороссийск, 19-21 сент. 2000 г.: Тез. докл. - Краснодар, 2000. - С. 187 189.

11. Бібліометрія в системі бібліотечно-інформаційної освіти // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. наук. конф. до 70-річчя ХДАК.. – Х.,1999. Ч.2 –С. 131 133.

12. Про використання бібліометрії у бібліотекознавстві // Культура України: історія і сучасність: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19-20 лист. 1996 р.- Х.: ХДІК, 1996.-С.71 72.АНОТАЦІЯ

Кобєлєв О.М. Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970-1990-ті рр. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. - Харківська державна академія культури, Харків, 2001.

Дисертацію присвячено проблемі бібліометричного аналізу розвитку українського бібліотекознавства в 1970-1990-ті рр. Розглянуті когнітивні можливості бібліометричних методів як інструменту аналізу управління розвитком бібліотекознавства та бібліотечного соціального інституту. Визначені характеристики кількісно-якісних аспектів бібліометрії у співвідношенні зі стратегічним розвитком пізнавальної структури бібліотекознавства на прикладі документального потоку українського бібліотекознавства в 1970-1990-ті рр.

Ключові слова: бібліометрія, кластерний аналіз, бібліотекознавство, наукознавство, порівняльна бібліометрія, документальний потік, бібліотечний соціальний інститут,