LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля

виокремленням найціннішого фонду та його описанням працювали київські дослідники, П.М. Попов, С.І. Маслов, М.В. Геппенер, О. Т. Дзбанівський, О.А. Назаревський.


Результати дослідження опубліковані:

1. Міщук С.М. Рукописні конфесійні пам'ятки ХVІІ–ХІХ ст. Волинського державного краєзнавчого музею в Житомирі // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвід. зб. наук. пр. – К., 2001 .– Вип. 5. – С. 125–133.

2. Міщук С.М. Матеріали Волинського краєзнавчого музею (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) як джерело з історії церкви, духовної освіти та бібліотечної справи // Библиотечное дело и краеведение : Сб. науч. тр. – К. ; Симферополь, 2002.– Вып. 3.– С. 16–23.

3. Міщук С.М. Рукописні літургійні пам'ятки ХVІІ–ХVІІІ ст. Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НБУВ // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 169–173.

4. Міщук С.М. Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки": з історії книжкового зібрання Волинського музею у Житомирі у 20-х рр. ХХ ст. // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 16–22.

5. Міщук С.М. Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 111–119.

6. Міщук С.М. Специфіка консультаційної роботи під час обслуговування фондами історичних колекцій (на прикладі Бібліотеки Волинського єпархіального давньосховища) // Наук. праці Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 230–237.


Міщук Сергій Миколайович "Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900–1932): походження, склад, доля". Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – Київ, 2003.

Розглянуто історію походження, формування та розвиток діяльності науково-дослідної бібліотеки Волинського краєзнавчого музею у Житомирі в 1900–1932 рр. як одну із важливих сторінок науково-культурного розвитку не лише Волині, а й України. В 20-х роках ХХ ст. у Бібліотеці Музею було зібрано понад 150 тис. колекційних рукописно-книжкових фондів ХVІІ–ХVІІІ ст. У 1931–1934 рр. зібрання було розформовано, значну частину фондів Бібліотеки та цінних документів розпорошено по центральних бібліотеках і архівах України. Тому спеціальна увага приділяється встановленню складу і змісту зібрання, долі і сучасному місцезнаходженню.

Ключові слова: історія Волині, Волинський краєзнавчий музей у Житомирі, стародруки, рідкісні видання, рукописні книги ХVІ–ХVІІІ ст., колекції рукописів, архіви, музеї.


Mishchuk Serhij Mykolajovych. "Library of the Volyn' Local History Museum in Zhytomyr (1900–1932): the origin, content and fate". Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate in History in the field 07.00.08. – Book History, Library Science and Bibliography. V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. – Kyiv, 2003.

Formation and development of the scientific library of Volyn local history Museum in Zhytomyr in 1900–1932 is viewed as one of the important pages of scientific and cultural life not only in Volyn, but also in Ukraine. During the 1920-s there were over 150,000 of rare books, and manuscripts dated XVII-XVIII in the Museum's library. In the 1931–1934 the collection was dispersed, and the majority of the valuable documents ended up in the central libraries and archives. That is why a special attention is paid to the establishment of the collection's origin, content and fate, as well as today's position.

Key words: Volyn' local history, Museum in Zhytomyr, rare books, manuscripts of 16–18 centuries, manuscript collections, archives, museums.


Мищук Сергей Николаевич. "Библиотека Волынского краеведческого музея в Житомире (1900–1932): происхождение, состав, судьба". Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Киев, 2003.

Рассмотрены предпосылки создания Волынского краеведческого музея во второй половине ХІХ в., прослежена история формирования коллекции музея, происхождение и комплектование его библиотеки, начиная с 1900 г. – времени создания библиотеки Волынского научного общества, которая позднее, с 1914 г., преобразовалася в библиотеку Музея. Показано, что до 1918 г. библиотека развивалась как подручная, а с переходом Музея в подчинение Волынскому губернскому комитету охраны памятников истории и культуры в 1919 г. книжно-рукописные фонды библиотеки стали быстро пополняться коллекциями и собраниями ликвидированных учреждений, а также национализированными культурными ценностями. В 20-х годах Музей собрал свыше 150 тыс. коллекционных рукописно-книжных единиц и документов ХVІІ–ХVІІІ вв. Была создана Научно-исследовательская библиотека при Музее. Основная заслуга в создании коллекции Библиотеки принадлежит библиотекарю М. Кудрицкому, сотрудникам Музея – П.Н. Абрамовичу, В.Я. Гнатюку, В.Я. Монахову и др. В 30-х годах вследствие общей политики централизации библиотечного и музейного дела книжные фонды музеев по постановлению правительства передавались в региональные центральные книгохранилища. Важная роль в экспертизе ценности собрания, описании ценнейшей его части принадлежит киевским ученым П.Н. Попову, С.И. Маслову, Н.В. Геппенеру, А.Т. Дзбановскому. В 30-х годах книжное собрание было расформировано. На основании найденных нами архивных документов был проведен поиск путей перемещения комплексов документов книжно-рукописной "Волыники" во Всенародную библиотеку Украины и Институт польской пролетарской культури. Проведенный анализ современного книжно-рукописного фонда показал, что сегодня основная часть собрания Библиотеки Музея хранится в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев.

Ключевые слова: история Волыни, Волынский краеведческий музей в Житомире, старопечатные издания, редкие издания, рукописные книги ХVІ–ХVІІІ ст., коллекции рукописей, архивы, музеи.

Підп. до друку 26.01.03. Формат 60х90/16. Папір офс. № 1. Друк. офс.

Ум. друк. арк. 1,12. Тираж 100 пр. Зам. 3.

Друкарня Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

03039, Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3.

1 Реєстр передбачається створити згідно з розпорядженням Президента України від 26.06.96 № 173 "Про наукові об'єкти, що становлять національне надбання" та постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 174, що затвердила Положення про порядок визначення наукових об'єктів, які становлять національне надбання.

2 Назва ВКМ має умовне значення. У різні роки Музей іменувався: Волинський центральний музей, Волинський державний науково-дослідний музей, Волинський краєзнавчий музей у Житомирі, нині Житомирський обласний краєзнавчий музей.