LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотека інформаційного суспільства

питанні України від розвинених країн Заходу, де така галузь знання як інформаційні науки вже давно є загальновизнаною.

Статус і роль бібліотеки в інформаційному суспільстві

Ураховуючи домінування документованих знань серед продуктів інформаційного суспільства та їх ключове значення для підтримки функціонування й розвитку виробничих, управлінських, наукових, освітянських і культурологічних структур, роль бібліотеки як інституту, що забезпечує кумуляцію, обробку, зберігання та використання цих знань, суттєво підвищиться. З посередника між виробниками та користувачами інформаційних ресурсів вона трансформується в системоутворюючу ланку інформаційної сфери, стане каталізатором інформаційних процесів.

Інтеграційні тенденції, що посилюватимуться з розвитком комп'ютерних мереж, приведуть до об'єднання бібліотек та інших інституцій, які приймають участь у створенні інформаційних ресурсів, у інфополіси. В їх рамках здійснюватимуться не лише традиційні для бібліотек процеси кумуляції, обробки та використання наукової, технічної, економічної та іншої інформації, отриманої в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності суспільства, а й продукування нових знань на базі цієї інформації.

Об'єднання вітчизняних регіональних інфополісів швидкісними каналами зв'язку сприятиме інтеграції інформації та знань, вироблених українським суспільством, і створенню національного інфополісу як сегменту світового інформаційного простору. Входження до цього простору логічно здійснити в рамках міжнародного проекту організації євразійського інформаційно-телекомунікаційного центру з українськими сегментами магістральних каналів зв'язку "Захід-Схід" ("великий шовковий шлях" XXI ст.) і "Північ-Південь" ("шлях із варягів у греки" XXI ст.). Такий центр у значній мірі визначатиме темпи глобалізації на євразійському континенті.

У цілому, бібліотека інформаційного суспільства буде не лише важливим, а й визначальним структурним елементом цього суспільства, від розвитку якого значною мірою залежатиме прогрес цивілізації.

Висновки

 • Система документальних комунікацій в інформаційному суспільстві включатиме наступні елементи: автор — редакція — бібліотека — користувач. Бібліотека додатково візьме на себе функції тиражування електронних публікацій (типографія), їх поширення на компакт-дисках і комп'ютерними мережами (документорозповсюдження) та аналітико-синтетичної переробки потоків документальної інформації зі створенням широкого спектру науково-інформаційної продукції (інформцентр).

 • За умов домінування інформації на електронних носіях бібліотечна сфера зазнає істотної диференціації: виділиться обмежене коло бібліотек — генераторів інформації, що здійснюватимуть збір, наукову обробку та постійне зберігання національних інформаційних ресурсів, підготовку, тиражування й поширення кумулятивних електронних видань, забезпечення доступу до інформації засобами глобальних комп'ютерних мереж. Інші бібліотеки інтегруються з суспільними інститутами, що мають з ними інформаційні зв'язки й зорієнтують свою діяльність виключно на інформаційне обслуговування суспільства на основі ресурсів, створених бібліотеками першої групи. Загальна чисельність бібліотек істотно зменшиться, зокрема за рахунок шкільних і публічних.

 • Поряд з виконанням суто бібліотечних, інформаційних і документорозповсюджуючих функцій бібліотека інформаційного суспільства проводитиме наукові дослідження в галузі інформаційних наук. Вони будуть спрямовані на вивчення структури та загальних властивостей документальної інформації, аналіз закономірностей інформаційних комунікацій і розробку теоретичних засад кумуляції, аналітико-синтетичної переробки, збереження й використання даних і знань для задоволення інформаційних потреб суспільства. Розв'язання комплексу цих проблем дозволить створити інтелектуальні технології продукування нових знань безпосередньо в бібліотеці.

 • Бібліотечна освіта здійснюватиметься з урахуванням вищезгаданої диференціації бібліотек, матиме безперервний характер, проводитиметься як традиційним шляхом отримання бібліотечної освіти у профільних вищих навчальних закладах, так і шляхом перепідготовки фахівців з вищою освітою інших спеціальностей (переважно, у провідних бібліотеках) і передбачатиме підготовку спеціалістів з аналітико-синтетичної обробки документального потоку та менеджерів інформаційного обслуговування. Підготовка науковців у бібліотечній сфері здійснюватиметься за дисциплінами, згрупованими в цикл "Інформаційні науки".

 • Статус і роль бібліотек у суспільстві кардинально підвищиться. З елементів інформаційної інфраструктури, що сьогодні вважаються допоміжними, вони перетворяться на інформаційні серцевини виробничих, наукових, освітянських і культурологічних структур. Інтеграційні тенденції, що посилюватимуться з розвитком комп'ютерних мереж, приведуть до об'єднання бібліотек та інших інституцій, які здійснюють створення інформаційних ресурсів, у інфополіси, що стануть системоутворюючою ланкою інформаційної сфери, каталізаторами інформаційних процесів.

  Література

 • Кузьмин Е.И. Библиотеки России на рубеже тысячелетий. Государственная политика и управление библиотечным делом: смена парадигмы. — М., Либерея, 1999. — 224 с.
 • Мотульский Р.С. Вечна ли библиотека? // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1. — С. 49-50.
 • Національна система електронних бібліотек / А.О. Чекмарьов, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 1998. — 50 с.
 • Шрайберг Я.Л. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий: ежегодный доклад // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — 2001. — Т. 1. — С. 9-11.
 • Digital Library Initiative [Electronic resource]. — Way of access: URL: http://www.dli2.nsf.gov/dlione. — Title from the screen.
 • Bibliotheca universalis [Electronic resource]. — Way of access: URL: http://www.bl.uk/gabriel/bibliotheca-universalis/bibuniv.htm. — Title from the screen.
 • Энциклопедия кибернетики: В 2 т. / Отв. ред. В.М. Глушков. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1975. — Т. 2. — С. 356-359.


 •