LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій

Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій


У роботі секції "Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій" (наук. кер. – канд. іст. наук, с. н. с., зав. відділу НБУВ Т. В. Добко, канд. філол. наук, відповідальний секретар Енциклопедії Сучасної України М. Г. Железняк; вчений секретар – зав. відділу НБУВ І. В. Сіра) взяли участь понад 40 осіб. Серед них – представники ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі, Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького, наукових бібліотек Чернівецького національного університету та Рівненського державного гуманітарного університету, Бібліотеки Таврійської агротехнічної академії, Інституту геотехнічної механіки НАН України (м. Дніпропетровськ), Харківської державної зооветеринарної академії; співробітники бібліотек Києва: Державної науково-педагогічної бібліотеки України, Національного аграрного університету, Державної бібліотеки для дітей; фахівці НБУВ та ін.

Було заслухано 16 доповідей, в яких йшлося про розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування на сучасному етапі, розглядалися теоретико-методологічні питання вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів, необхідність дослідження інформаційних запитів сучасного читача, було проаналізовано етичні аспекти культури бібліотечного обслуговування, проблеми формування позитивного образу сучасного бібліотекаря, підвищення його соціального статусу.

Проблема моніторингу інформаційних потреб користувачів та шляхи повнішого їхнього забезпечення турбує як фахівців бібліотек, так і викладачів спеціалізованих навчальних закладів, тому доповідачі порушували різні аспекти цієї тематики. У доповіді завідувачки відділу НБУВ І. В. Сірої "Моніторинг інформаційних потреб і запитів з метою найбільш повного їх задоволення – важливий напрям роботи сучасного бібліотекаря" було всебічно висвітлено ці питання. В рамках виконання наукової теми Інституту бібліотекознавства НБУВ "Технологія і організація формування та використання інформаційних ресурсів наукової бібліотеки" у 2002 р. у НБУВ було проведено багатоаспектне дослідження з метою вивчення стану надання бібліотечно-інформаційних послуг користувачам Бібліотеки, аналізу впровадження нових форм інформаційного забезпечення, прогнозування розвитку інформаційного попиту та перспектив його задоволення, формування базового переліку бібліотечно-інформаційних послуг. У процесі дослідження були опрацьовані анкети учасників Міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний сервіс"; на основі аналізу даних інформаційних листів, розроблених відділами обслуговування літературою природничого та технічного і гуманітарного профілів, класифіковано систему послуг обслуговуючих відділів НБУВ; узагальнено дані з вивчення інформаційних запитів користувачів електронного каталогу Бібліотеки; проведено анкетування користувачів. Дослідження надало можливість виявити ефективні форми використання інформаційних ресурсів, запропонувати нові перспективні послуги, сформувати базовий перелік цих послуг.

Значну увагу доповідачка приділила питанням взаємовідносин бібліотекаря та користувача. Бібліотекар-професіонал повинен володіти не тільки методикою і технологією організації обслуговування, консультування, але й певними навичками визначення способу мислення користувача, його мотивів, інтересів, ставлення до людей і до себе. Взаємодія бібліотекаря та користувача – це складний процес комунікації, предметом якого є документ та інформація. Бібліотекар повинен бути професіоналом не тільки у виявленні, задоволенні та розвитку потреб користувача, але й в організації спілкування партнерів. На часі бібліотекознавча розробка і популяризація сучасної моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування.

М. С. Костенко, викладач Рівненського державного гуманітарного університету висвітлила можливості обласних універсальних бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб фахівців культури та мистецтва. Вивчення проблеми ефективності інформаційно-бібліотечного забезпечення культури та мистецтв (ІБЗКМ) має два важливих аспекти: теоретичний, що включає побудову концепції оптимального ІБЗКМ, і прагматичний, пов'язаний з аналізом системи ІБЗКМ. Вдосконалення обслуговування спеціалістів культури та мистецтва в ОУНБ досягається шляхом: організації належного інформаційно-бібліотечного обслуговування всіх категорій спеціалістів; гнучкості бібліотечного обслуговування згідно зі змінами в суспільному та культурно-мистецькому житті; раціонального співвідношення всіх форм бібліографічного інформування; доступності для користувачів зовнішніх інформаційних ресурсів; активної взаємодії між інформаційними службами всіх рівнів та ОУНБ; впровадження сучасних інформаційних технологій паралельно з вдосконаленням традиційних форм та методів інформаційного обслуговування. Це потребує активізації роботи з інформаційно-бібліотечного забезпечення усіх напрямів національного культурного процесу. Першочерговим завданням є підготовка анотованих путівників по окремих галузях культури та мистецтв і біобібліографічних словників діячів України у цій галузі. Доцільним є створення об'єднаних редакційно-видавничих рад, що координували б видавничу діяльність наукових бібліотек. Важливим є налагодження координації між ОУНБ і закладами культури та мистецтва регіонів щодо організації інформаційно-бібліотечного обслуговування, у сфері навчання та підвищення кваліфікації фахівців, у проведенні досліджень діяльності бібліотек, спрямованих на вдосконалення системи ІБЗКМ та впровадження їхніх результатів у практику.

Т. В. Добко висвітлила питання надання довідково-бібліографічних послуг згідно з інформаційними запитами органів державної і виконавчої влади, місце відділу довідково-бібліографічного обслуговування у структурі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ. Доповідачка розглянула особливості, динаміку та тенденції даного виду інформаційних послуг у 90-ті роки ХХ ст. та на сучасному етапі, означила чинники, які суттєво впливають на належне забезпечення запитів владних структур, формування позитивного образу бібліотеки, усвідомлення суспільством її ролі та значення у соціальному прогресі і розвитку держави. Були охарактеризовані вимоги до бібліотечних фахівців в умовах інформатизації, наголошено на важливості розширення інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, забезпечення ефективного доступу до необхідних користувачам інформаційних ресурсів і технологічно сучасних засобів роботи з ними.

На особливостях запитів до бібліографічної інформації з економіки зупинилася м. н. с. НБУВ Н. С. Дацькова. В доповіді проаналізовано усні тематичні довідки з економіки за останні 5 років, що становить 15% їх загальної кількості; диференційовано користувачів за категоріями та досліджено їхні інформаційні запити. Розглянуто типи довідок, які виконуються у Бібліотеці, окреслені джерела для їх виконання, визначено оптимальні шляхи задоволення інформаційних потреб користувачів.

Молодші наукові співробітники НБУВ М. О. Гончаренко та М. М. Яроцька проаналізували склад та задоволення інформаційних потреб користувачів-гуманітаріїв, бібліотечно-інформаційне обслуговування яких здійснюється виданнями з підсобного фонду відділу обслуговування літературою гуманітарного профілю. Доведено, що ступінь задоволення потреб користувача безпосередньо пов'язана з підвищенням ефективності використання підсобного фонду. Досліджено структуру фонду і зроблено висновок, що підсобний фонд відділу – складне, мобільне утворення, яке має динамічно реформуватися відповідно до змін інформаційних потреб користувачів, їх кількісного зростання та змін за категоріями. За результатами дослідження визначено пріоритетні напрями роботи, спрямовані на оптимізацію якісно-кількісного складу фонду.

Аспірантка Київського національного університету культури та мистецтв О. В. Васюк зупинилася на дослідженні інформаційних потреб в галузі права і юридичних наук фахівців-правознавців. Проведене нею дослідження характеру інформаційних потреб мало на меті визначення закономірностей їх формування, впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів, виявлення