LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій

динаміки розвитку. Високий рівень забезпечення інформаційних потреб сприяє підвищенню рівня інформаційної культури юриста, його правової та загальної культури. Розробка методики дослідження проводилась з урахуванням досвіду вивчення інформаційних потреб вчених та спеціалістів в інших галузях знання та специфічних особливостей правової діяльності, структури права і юридичної науки. Доповідачка підкреслила, що проведене дослідження допомогло з'ясувати рівень інформаційних потреб вчених і спеціалістів, їхнє ставлення до інформаційної служби, використання різних елементів інформаційної діяльності для задоволення вказаних потреб. Зібраний у процесі дослідження матеріал дозволив зробити висновки, важливі для подальшого удосконалення інформаційно-бібліографічного забезпечення фахівців-правознавців.

Доповідь зав. відділу НБУВ Т. О. Борисенко і зав. сектора НБУВ Н. М.Носкіної була присвячена проблемі етичних аспектів спілкування користувача і бібліотекаря. Один з основних принципів роботи бібліотекаря, як зазначено в доповіді, є точність і своєчасність виконання запиту читача, а також ощадливе ставлення до його та свого робочого часу. Для бібліотекаря, як і для працівників багатьох інших професій, уміння спілкуватися є основою успішної діяльності. Бібліотекарю необхідно вміти швидко і адекватно орієнтуватися у специфічних, щохвилини змінюваних, умовах спілкування з людьми, різними за віком, професіями, характерами, знайти найкращі засоби для того, щоб забезпечити професійне спілкування і налагодити належний зворотний зв'язок з відвідувачем. Вміння бібліотекаря спілкуватися, вести діалог – вагомий чинник, що значною мірою визначає ефективність обслуговування. Культура спілкування і поведінки, інтелект, грамотність, ерудиція, висока кваліфікація, знання етикету, знання державної мови – необхідні вимоги до сучасного бібліотечного працівника.

Імідж бібліографа довідкової служби був предметом доповіді наукових співробітників НБУВ І. М. Архіпової та Н. І. Моісеєнко. Загальний імідж бібліотеки формують іміджі її структурних підрозділів. Бібліографічна служба одна з перших відчуває зміни в житті суспільства, оперативно реагуючи на інформаційні запити користувачів. Часто саме за бібліографічною роботою користувачі оцінюють бібліотеку. Обов'язок бібліографа у взаємодії з користувачем полягає у наданні допомоги у реалізації його власного вибору, задоволенні його особистої інформаційної потреби шляхом найбільш повного та ефективного використання довідково-інформаційних ресурсів. Доповідачі охарактеризували систему ДБО НБУВ, структуру ДБФ, можливості задоволення інформаційних запитів. Було висвітлено спектр основних бібліографічних послуг, що надаються користувачам: бібліографічні довідки, консультації та семінари з методики бібліографічного пошуку, використання ДБА бібліотеки, з методики підбору джерел до тем дисертаційних досліджень, складання списків літератури до наукових праць, систематизації у них документів та бібліографічного опису згідно з чинними державними стандартами. Нині задоволення універсальних за змістом інформаційних потреб користувачів потребує використання широкого кола джерел, комплексного поєднання традиційних БІР та електроних ІР, у тому числі ресурсів Інтернет. Це потребує від сучасного бібліографа підтримувати свій професійний рівень, безперервну самоосвіту та підвищувати кваліфікацію. Було привернено увагу до комплексу заходів, які сприяють підвищенню професійного рівня бібліографа довідкової служби. Серед них – ділові ігри, під час яких вивчаються типові і найбільш складні інформаційні запити, розглядаються відповіді на них, що дає змогу бібліографам більш досконало засвоїти джерела бібліографічного пошуку; огляди та виставки нових надходжень довідково-бібліографічних видань та тематичні огляди; тематичні заняття з аналізом наданих довідково-інформаційних послуг; прогнозування і моделювання можливих ситуацій ДБО. Було наголошено, що імідж установи значно залежить від стилю роботи та іміджу її кожного окремого працівника.

Зав. відділу НБУВ Т. М. Коваль представила результати наукового дослідження, де детально аналізуються кардинальні структурні зміни читацького контингенту наукових бібліотек України, що відбулися в 90-х роках ХХ століття. Як зазначила доповідачка, вони зумовлені загальним зміщенням пріоритетів і нормативно-ціннісних настанов у суспільстві та декомпозицією культурного середовища. Значне збільшення кількості відвідувачів бібліотек пов'язане, зокрема, з економічними змінами та необхідністю адаптації до ринкових умов, а також зі змінами в соціальній структурі суспільства. Читацьку аудиторію досліджено за освітою, фахом, науковими інтересами, характером професійної діяльності, віком. Прослідковується тенденція різкого збільшення серед читачів студентства та підвищення їхнього інтересу до суспільно-гуманітарних наук, що пов'язане зі зростанням кількості вищих (державних та недержавних) навчальних закладів та змінами у навчальних програмах і розробками нових. Результати дослідження мають прислужитися для коригування комплектування, оптимізації задоволення читацьких інформаційних потреб, покращання інформаційного сервісу користувачів та удосконалення системи обслуговування читачів загалом.

У доповіді зав. відділу Державної бібліотеки України для дітей Н. Й.Дзюби досліджується користувач бібліотеки для дітей як споживач інформації. Читання в житті дитини, як відзначила доповідачка, є важливим питанням державної ваги, компонентом розвитку національної культури. Тому сьогодні проблема розвитку інтересу до читання набуває особливого значення. І від того, як бібліотека здатна її вирішити, залежить не тільки доля книги, але і доля самої бібліотеки, її престиж і виживання в сучасному світі. Ця проблема за останні роки була предметом обговорення на міжнародних конгресах, колегіях, 68-й Конференції ІФЛА тощо. Доповідачка наголосила на тому, що в зарубіжних країнах існує багато досліджень, спрямованих на те, щоб не тільки вивчити особливості сприйняття аудіовізуальної продукції дітьми і підлітками, але й використовувати її для подальшого розвитку особистості. Фахівці в галузі дитячого читання останнім часом не тільки говорять про шкідливість мульти-медіа, а намагаються знайти шляхи для встановлення між традиційним читанням і новими технологіями відносин не конкуренції, а взаємодоповнення. Серед причин відлучення дітей від дозвіллєвого читання називають і комп'ютер, втім, бібліотекарі вже дійшли висновку, що слід не звинувачувати ПК у витісненні книги, а звернути його на користь читанню, використати його переваги, зокрема, в інформаційному пошуку. Крім того, комп'ютер – це привабливий для дітей технічний засіб, ще один із шляхів залучення до бібліотеки, засіб пробудження інтересу до книги, до пізнання. Як зазначила доповідачка, основне завдання всієї бібліотечної роботи – створення умов для активного використання інформаційних ресурсів і, насамперед, зручної системи доступу до них. Якість інформаційно-пошукової служби бібліотеки, її модернізація сприймаються сьогодні як важливий чинник життєздатності бібліотеки, умова її подальшого розвитку. Концепція автоматизації ДБУ для дітей зумовила створення комплексної автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. Розроблено схему індексування документів, методику використання електронних БД у довідково-бібліографічному обслуговуванні, технологію оформлення бібліографічних записів у машиночитаній формі. Професійне вирішення педагогічних завдань бібліотекарями неможливе без глибоких, систематичних знань про механізми, закономірності читацького та особистісного розвитку дитини, підлітка, психології читання. Своє майбутнє дитячі бібліотеки вбачають в інформаційній діяльності й у цьому напрямі зосереджують свої зусилля.

У доповіді м. н. с. НБУВ Л. О. Туровської "Сучасний бібліотекар у системі інформаційних комунікацій наукової бібліотеки" проаналізовано специфіку бібліотечної професії у НБУВ на сучасному етапі, розкрито стратегію наукової організації праці бібліотекарів в умовах впровадження інформаційних технологій. Важливими є проблеми адаптації