LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії

спричинило загальну інтелектуалізацію процесів каталогізації, яка є необхідною умовою оптимального забезпечення функціонування системи доступу до документальних ресурсів бібліотек. Рівень технологічної та інформаційної бази каталогізації зумовлює ступінь її інтеграції у міжнародне інформаційне середовище та безпосередньо пов'язаний з рівнем підготовки фахівців, які працюють у цій сфері.

Еволюція вимог до професії бібліотечного працівника та її особливості на сучасному етапі розвитку суспільства була проаналізована у виступі Т. Ю.Гранчак.У доповіді було підкреслено зв'язок між суспільно-політичними, економічними та національно-культурними змінами в державі і трансформацією ролі і місця в суспільстві бібліотек з подальшим переглядом професійних вимог до бібліотечних працівників.

Інформаційним системам наразі мають бути надані нові функції: від інформаційного обслуговування науково-дослідницького комплексу до комплексного інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку у напрямі міжнародної інтеграції. Інформаційна структура у найближчому майбутньому має стати одним з головних чинників виробництва, і прогрес у цій галузі невід'ємний від загальних завдань соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Відповідно до соціокультурних умов, які склалися в Україні, головними складовими державної інформаційної політики стають створення сучасної інформаційної інфраструктури й підготовка кадрів, здатних забезпечити її функціонування і сприяти поширенню інформаційної культури у суспільстві. Для працівників бібліотек це означає формування професійного іміджу бібліотечного працівника як організатора і технолога інформаційної індустрії. Останнє набуває особливого значення з огляду на кількісне зростання інформаційного потоку.

У зв'язку з цим увага приверталася до розширення функцій бібліотечних працівників у напрямі здійснення ними аналізу інформаційного матеріалу, який потрапляє до бібліотек через комп'ютерну мережу Інтернет, діяльності зі структуризації інформації.

У виступі також було наголошено на необхідності забезпечення права доступу кожного члена суспільства до інформації, активізації участі працівників бібліотек у реалізації державної політики в інформаційній сфері. Завданням бібліотекаря стає не вплив на інтереси та погляди читача, а надання читачеві допомоги у відшукуванні та структуризації всього необхідного матеріалу. Такий підхід створює умови для формування у читача власного погляду на проблему, сприяє реалізації його права на свободу вибору, яке гарантується демократичною державою.

Відповідно до нових умов постають додаткові вимоги щодо інформаційного забезпечення органів державної влади. В цьому контексті актуальним є створення і вдосконалення системи випереджальної інформації, яка дозволяла б державним органам своєчасно й ефективно відпрацьовувати шляхи і методи вирішення широкого спектра проблем соціально-економічного і культурно-політичного характеру, такої системи, яка створювала б необхідне інформаційне підґрунтя для запобігання та найбільш безболісного й швидкого вирішення соціальних, політичних, релігійних та інших конфліктів.

Значення оперативної аналітичної продукції для підвищення ефективності діяльності органів державної влади, специфіка Інтернет-видань і особливості їх використання як джерел оперативної інформації розглядалися у виступах зав. відділу НБУВ Н. Д.Аксьонової, н. с. НБУВ І. А. Вишневської, Н. В.Тарасенко та І. М.Мищака,м. н. с. Л. В. Присяжної, Н. С. Вітушко, В. Е. Пальчук, Л. П. Чернявської, О. О. Шумейка.

Було зроблено наголос на залежності прийняття вірних рішень органами державної влади від ступеня їхньої поінформованості, фактично – від ефективності роботи інформаційно-аналітичних служб.

Особливістю роботи таких служб є їх оперативне реагування на певні зміни політичної, економічної та інших ситуацій. Водночас, дані служби мають надавати замовнику саме аналітичну інформацію, яка має чітко відповідати ряду вимог – тобто це мають бути не лише певна кількість фактів, а узагальнені відомості, отримані з різних джерел, відповідно опрацьовані і проаналізовані та викладені таким чином, щоб було зрозуміле їх значення для вирішення конкретного завдання. Імідж співробітника інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек, таким чином, набуватиме рис, характерних для аналітика-консультанта.

Політичний аналіз як система дослідження, осмислення та пояснення державної політики та політичних процесів у суспільстві набуває особливого значення у зв'язку з підвищенням інтересу суспільства до питань, пов'язаних з діяльністю органів державної влади та управління. Зважаючи на партійно-політичне розмаїття в Україні сьогодні досить непросто розставити правильні акценти в політичних питаннях.

З огляду на це постає потреба вивчення цілей та інтересів учасників політичного процесу, визначення реального впливу різних політичних сил на формування і здійснення державної політики, а також аналізу громадської думки щодо ефективності діяльності органів державної влади.

Науково-аналітичні огляди дозволяють представити споживачам у найбільш концентрованому вигляді аналітичну проблемно-концептуальну інформацію, що синтезує дані, опубліковані в розрізнених джерелах. Сьогодні ж ефективну роботу науковця-аналітика неможливо уявити без активного використання можливостей сучасних інформаційних технологій.

Всесвітня мережа Інтернет є одним з основних джерел інформації для аналітиків СІАЗу. Сайти, які використовуються у повсякденній роботі, умовно було поділено на такі групи: 1) офіційні сторінки вищих органів державної влади, 2) сайти аналітичних Інтернет-проектів, 3) сайти інформаційних агентств, 4) сайти електронних періодичних видань.

Крім того, у виступах зверталася увага на зростання значення для діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних закладів створення й використання баз даних (БД). СІАЗ формує ряд БД на матеріалах центральних періодичних видань України, основних регіональних ЗМІ, використовує інші джерела інформації. Основними джерелами формування тематичних БД Служби є періодичні видання. Лише регіональних видань сьогодні СІАЗ опрацьовує понад 100 найменувань.

На основі сформованих на базі регіональної преси БД СІАЗом видається журнал "Україна регіональна сьогодні", який щоденно подає соціально-економічний і політичний портрет