LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток (XIX - XX ст.)


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

МОЗГОВА Валентина Петрівна
УДК 027. 8 (477) "18/19"


БІБЛІОТЕКИ ЛІЦЕЇВ УКРАЇНИ:

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК (ХІХ-ХХ СТ.)

Спеціальність 07. 00. 08 - книгознавство, бібліотекознавство,

бібліографознавство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукКиїв -2000

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті культури

і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України, м. КиївНауковий керівник доктор історичних наук, професор

КІВШАР Таїсія Іванівна,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

завідувач кафедри бібліотекознавства


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

БОРИСЕНКО Володимир Йосипович,

Національний педагогічний університет

ім. М. П. Драгоманова,

завідувач кафедри історії України


кандидат історичних наук, доцент

ЛУТОВІНОВА Валентина Іванівна,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

професор кафедри інформаційних

ресурсів і сервісу

Провідна установа Національна бібліотека України

ім. В. І. Вернадського,

Інститут рукопису


Захист відбудеться 30 січня 2001 р.

о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 807. 01

у Київському національному університеті культури і мистецтв

(01133, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209).


З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського

національного університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).


Автореферат розісланий 29 грудня 2000 р.


Вчений секретар

спеціаліованої вченої ради Булатова Е. І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни, що відбуваються у всіх сферах українського суспільства призвели до відродження мережі ліцеїв, гімназій, колегіумів. Перспективи подальшого розвитку ліцейної освіти визначено Законами України "Про загальну середню освіту" (1999), "Про позашкільну освіту" (2000) .

Виокремлення ліцеїв як особливого типу середніх загальноосвітніх навчальних закладів зумовило необхідність вивчення основних етапів становлення та розвитку їх книгозбірень - важливих осередків позашкільної освіти в Україні, що задовольняють інформаційні потреби користувачів у процесі здобуття середньої освіти на засадах профільного навчання та довузівської спеціалізації.

Бібліотеки ліцеїв як соціально - культурне явище є важливою, але маловивченою частиною історичної науки. Майже не дослідженими залишається мережа та книжкові фонди бібліотек ліцеїв України. Водночас книжкові зібрання цих книгозбірень становлять цінну джерельну базу для вивчення не лише історії бібліотечної справи, а й вітчизняної книжкової культури та освіти. Незважаючи на десятирічний досвід функціонування мережі бібліотек ліцеїв у сучасній Україні в законодавчих актах і спеціальній науковій літературі відсутня діфініція поняття "бібліотека ліцею", не розроблено і нормативно-правову базу діяльності ліцейних книгозбірень. Вивчення історії бібліотек ліцеїв України дозволить використати накопичений досвід для формування сучасних ліцейних книгозбірень як типу освітянських бібліотек.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Досліджувана тема пов'язана з Державною програмою України "Обдаровані діти", з комплексною науковою темою Міністерства культури і мистецтв України "Культура. Просвітництво. Дозвілля". Дисертація виконана у відповідності до основних напрямів досліджень, передбачених планами наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв і плану факультету документних комунікацій та міжнародної інформації "Інформаційна бібліотечна професія: формування перспективної моделі розвитку".

Мета і завдання дослідження. Основною метою дослідження є реконструкція історико-культурного процесу становлення та розвитку бібліотек ліцеїв України.

Поставлена мета обумовила завдання дисертаційного дослідження:

-виявити комплексну джерельну базу вивчення історії бібліотек ліцеїв

шляхом аналізу архівних і літературних джерел;

-з'ясувати передумови створення бібліотек ліцеїв;

-визначити основні періоди історії розвитку книгозбірень ліцеїв;

-виокремити типологічні ознаки бібліотек ліцеїв України в системі

освітянських бібліотек;

-проаналізувати основні напрями діяльності бібліотек ліцеїв.

Об'єктом даногодослідженняє історія розвитку освітянських бібліотек України.

Предметом дослідження є історичний процес становлення та розвитку бібліотек ліцеїв України.

Методи дослідження. У дисертації застосовано сукупність методів дослідження: типологічний, історико-порівняльний, хронологічний, конкретно-історичний, класифікації, а також спеціальні методи історіографічного, джерелознавчого аналізу документів, бібліографічного та книгознавчого аналізу видавничої діяльності. Основний методологічний принцип - об'єктивно-історичний підхід до аналізу бібліотечних явищ і фактів. Методи типології та класифікації використовувалися при дослідженні типу ліцейної книгозбірні; історичні, бібліографічні, книгознавчі при вивченні книжкових масивів бібліотек ліцеїв і аналізу організаційних засад комплектування фондів. З метою математичної обробки результатів опитувань користувачів сучасних ліцейних бібліотек використовувався статистичний метод. Для вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотек ліцеїв 90-х років ХХ ст. застосовувалися соціологічні методи дослідження (опитування, формалізоване інтерв'ю, бесіда, спостереження).

Хронологічні межі дослідження: охоплюють період від 1805 до 2000 рр.- час коли відбувалося формування та розвиток бібліотек ліцеїв України.

Джерельною базою дослідження стали документи Центрального державного історичного архіву в м. Києві (ЦДІАК -Ф. 707 Попечителя Київського навчального округу, Ф. 2162 Попечителя Харківського навчального округу, Ф. 710 Волинського (Кременецького ліцею), Ф. 48 Родини Сапєг), Центрального державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВО України - Ф. 3561 О. Оглоблина), Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського ( ІР НБУВ - Ф. 1 Колекція Кременецького ліцею, Ф. 8 Колекція Київського університету, Ф. 160 Архів Київської духовної академії, Ф. 74 Колекція арабських рукописів, Ф. 300 Regia), Державного архіву Одеського області (ДАОО - Ф. 44-Рішельєвський ліцей), філіалу Державного архіву Чернігівськоі області в м. Ніжин ( Філіал ДАЧО в м. Ніжині -Ф. 1359 Ніжинський ліцей князя Безбородька. Бібліотека), Державного архіву м. Києва (ДАМК - Ф. 16 Київський університет), фонди відділів рідкісних документів наукових бібліотек: ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, Одеського державного університету ім. І. Мечникова, Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя.