LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотеки України у правовому полі

Библиотеки Украины в правовом поле

Ukrainian Libraries in the Legal Environment

Бібліотеки України у правовому полі

Александрова Е.К.

Национальная парламентская библиотека Украины, Киев, Украина

Aleksandrova E.K.

National Parliamentary Library of Ukraine, Kiev, Ukraina

Александрова О.К.

Національная парламентськая бібліотека України, Кiїв, Україна

В Украине активно развивается процесс формирования законодательной базы независимого государства. Принято и в стадии проработки свыше 900 законодательных актов. Библиотечную сферу деятельности определяют около 20 законов как прямого, так и опосредованного действия. В целом ими закрепляются гарантии государства в обеспечении гражданам права на доступ к информации через библиотечную сеть. Предусмотрены запретительные законоположения в отношении приватизации, перепрофилирования, ликвидации библиотек; обязанности государства по содержанию библиотечных учреждений; социальные гарантии работникам. Вместе с тем существует ряд разночтений в законах, многие аспекты деятельности не имеют правовой основы, исполнительская сторона проблематична. Сегодняшняя социально-экономическая ситуация в государстве вынуждает принимать непопулярные и неадекватные законам решения: сокращение режима работ библиотек, перевод работников на неполный рабочий день, закрытие библиотек и т.д.

Formulation of legislative basis for an independent state is in progress in Ukraine. Approved and being developed are over 900 legislative acts. Library sphere is under either direct or indirect jurisdiction of 20 laws. In general the laws ensure the rights of citizens to access information via library network. Provided are prohibitive acts on library privatization, changes of specialization, and abolition; also envisaged are state responsibilities for library institutions maintenance and provision of social security. Nevertheless there is a number of laws which allows different interpretation, many aspects of library activities are not reflected in the legislation, executive aspects are disputable. Current social and economical situation in the country forces to take unpopular decisions or decisions inadequate to the legislation: reduction in libraries' working hours, transfer to part-time employment, libraries closing, etc.

В Україні активно розвивається процес формування законодавчої бази незалежної держави. Прийнято та в стадії допрацювання більше 900 законодавчих актів. Бібліотечну сферу діяльності визначають біля 20 законів як прямої, так і опосередкованої дії. В цілому ними закріплюються гарантії держави у забезпеченні громадянам права на доступ до інформації через бібліотечну мережу. Передбачені заборонні законоположення у відношенні приватизації, перепрофілювання, ліквідації бібліотек; обов”язки держави по утриманню бібліотечних закладів; соціальні гарантії працівникам. Разом з тим існує ряд різночитань у законах, багато які аспекти діяльності не мають правової основи, виконавська сторона є проблематичною. Сьогоднішня соціально-економічна ситуація у державі вимушує приймати непопулярні та неадекватні законам рішення: скорочення режиму роботи бібліотек, переведення працівників на неповний робочий день, закриття бібліотек та ін.

В Україні активно йде процес формування законодавчої бази незалежної держави. Вже прийнято та знаходиться у стадії опрацювання у Верховній Раді понад 900 законодавчіх актів. За прогнозами спеціалістів загалом їх має бути біля 1,5 тис.

Бібліотечну галузь визначають біля 20 законів як прямої, так і опосередкованої дії, не рахуючи так званих базових, які розповсюджуються на всі сфери діяльності суспільства (як, приклад, "Про місцеві Ради народних депутатів...", "Про оподаткування", "Митний кодекс" тощо), тобто, загалом законодавчі акти, що створювалия для регулювання діяльності держави у новому соціально-економічному та юридичному просторі. Функціонування бібліотек регулюються також законодавством та іншими нормативними документами минулих років, орієнтованих, зрозуміло, на державну монополію і командну економіку.

У 1996 р. прийнята нова Констітуція України. Вона визначає загальну орієнтацію держави у сфері культури, хоч і не містить практично статей щодо бібліотек (тільки у частині повноважень Автономної Республіки Крим - ст.137). Однак у ній закріплені положення про сприяння держави розвиткові культури української нації та культурної самобутності всіх корінних народів та національних меншин держави, збереження об'єктів, що становлять культурну цінність, право громадян на доступ до інформації.

Базовим законодавчим актом, який визначає правові відносини у сфері культури, залишаються "Основы законодавства України про культуру", ухвалені Верховною Радою 19.02.92 р. В них є ряд статей, безпосередньо адресованих бібліотекам (10, 14, 16, 22, 23, 26), основним змістом яких є принцип збереження і охорони бібліотечних фондів, вільного доступу громадян до інформації, захист бібліотек, що є об'єктами національного культурного надбання, від роздержавлення і приватизації, встановлення державних замовлень на випуск літератури. Особливо цінними є законоположення щодо виділення не менше 8% асигнування на потреби культури, щодо політики пільгового оподаткування, звільнення від сплати податків.

На жаль, все вищезазначене на практиці виявилося лише продекларованим.

Не став очевидним симптомом кардинальних змін і довгоочікуваний Закон "Про бібліотеки і бібліотечну справу", прийнятий у 1995 році. Хоча і в ньому закладено ряд положень щодо заборонних засобів до приватизації, перепрофілювання, ліквідації бібліотек передбачені обов'язки держави по створенню і утриманню бібліотечних закладів, ряд соціальних гарантій працівникам, в цьому Закон вкрай недосконалий, в ньому відсутній ряд важливих законоположень, містяться розходження з іншими законодавчими актами, він не гнучкий до змін, що відбуваються у суспільстві. Найперше, чого бракує - законодавчо закріпленого нормативу фінансування бібліотек. Напевне, можна спрогнозувати, що у тій скрутній економічній ситуації, яка спричинилася в Україні, цей норматив, як і попередні, також не брався б до уваги, але ж хоча б прогностично був визначений. Випущено ряд таких важливих положень, як надання права бібліотекам на продаж чи обмін літератури з обмінних фондів по бартеру, застосування до читачів штрафних санкцій у разі недотримання правил користування фондом, пільгових поштових чи митних послуг. Iнші ж, важливі для бібліотек, положення не набули застосування на практиці, оскільки йшли в озріз з попередньо прийнятими базовими законами (напр. щодо пільг працівникам бібліотек у сільскій