LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства

світовому рівні.

Тема кадрового забезпечення бібліотек була представлена доповідями канд. пед. наук, проф. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Н. Г. Ашаренкової та н. с. НБУВ Н. І. Смаглової.

У доповіді Н. Г.Ашаренкової "Кадровий потенціал публічних бібліотек України: динаміка змін, чинники розвитку" зазначалося, що дослідження кадрових ресурсів обласних бібліотек України та ЦБС дали змогу визначити кадровий потенціал публічних бібліотек, основні чинники його подальшого розвитку та простежити зміни, що відбуваються. Наголошуючи на погіршенні динаміки кадрового складу, констатовано, що в 90-х рр. ХХ ст. було втрачено значний кадровий ресурс у сільських регіонах (17%), а кадрова структура публічних бібліотек недостатньо представлена працівниками вищої кваліфікації. Доповідачка зупинилася на низці чинників, що спрятимуть подоланню кадрових проблем, зокрема на необхідності державної підтримки і соціального захисту бібліотечної праці, застосуванні механізму фінансового стимулювання за професіоналізм і досвід роботи, розвитку системи підготовки і перепідготовки кадрів.

Проблеми кадрового забезпечення бібліотек науково-дослідних установ (НДУ) системи НАН України розглядалися у виступі н. с. НБУВ Н. І. Смаглової. Стан забезпеченості кадрами в цих бібліотеках було представлено двома точками зору – його оцінкою НБУВ як методичного центру і самооцінкою безпосередньо керівників бібліотечних закладів. Виступ було проілюстровано даними кадрового моніторингу і результатами анкетування зав. бібліотек. Наголошувалось на тому, що незважаючи на певні розбіжності в поглядах на досліджувану проблему, характерним для представників книгозбірень є спільне розуміння необхідності змін статусу бібліотек, професіоналізації їх колективів, взаємодії в напрацюванні технологічних і методичних рішень, розвитку системи безперевної освіти. Зазначалося, що в процесі вивчення кадрового забезпечення бібліотек НДУ НАН України отримано ряд конструктивних пропозицій щодо підвищення рівня професійної підготовки бібліотечних працівників, а саме: запровадження системи дистанційного навчання, організація на базі НБУВ консультаційного пункту з питань впровадження комп'ютерних технологій, розробка програм диференційованого навчання, підвищення ролі фахового читання тощо.

Дослідження дало змогу також уточнити коло проблемних питань, у вирішенні яких бібліотеки потребують консультаційної та методичної допомоги з боку НБУВ, уточнити тематику професійного навчання, отримати перелік основних професійних і особистісних сучасних вимог до професії методиста.

Про універсалізм сучасної бібліотечної професії і необхідність надання їм належного наукового статусу йшлося в доповідях зав. відділу ЦНБ ім. Якуба Коласа НАН Білорусі С. М. Ситник та гол. бібліотекаря НБУВ Т. В. Кулаковської.

У виступі С. М. Ситник подано сучасну кваліфікаційну модель професії бібліографа наукової бібліотеки. З огляду на досвід практичної роботи представлено багатофункціональність професії бібліографа як аналітика і синтезатора, інформатора і навігатора мережі Інтернет, консультанта й аналітика сукупності бібліографічних та інформаційних ресурсів. Зазначалося, що сучасний бібліограф має також виконувати функції оператора і менеджера власних інформаційних продуктів. Вищезазначене потребує належної професійної підготовки і відповідного стимулювання праці.

Гол. бібліотекар НБУВ Т. Л. Кулаковська, розглядаючи у своїй доповіді статус бібліотечного працівника НДУ в контексті інформаційно-бібліотечної діяльності НАН України, наголосила, що одним з основних напрямів діяльності бібліотек та інформаційних підрозділів є накопичення, збереження і надання вченим-користувачам оглядово-аналітичної, бібліографічної, фактографічної інформації, отриманої в результаті науково-дослідної та науково-інформаційної діяльності установ, а також впровадження сучасних інформаційних технологій у практичну діяльність книгозбірень та надання доступу до світових інформаційних ресурсів.

Розвиток інформаційної функції бібліотек НДУ відбувається у напрямі інформаційних посередників між користувачами та ресурсами у відповідних галузях науки. Це вимагає від бібліотечних працівників набуття практично нових знань та навичок: вивчення програмного середовища, практики встановлення та супроводження програмних продуктів, знання іноземних мов тощо.

Доповідачка поінформувала про підготовку НБУВ за підтримки Інформаційно-бібліотечної ради НАН України та Асоціації бібліотек України питання реорганізації бібліотек НДУ в науково-інформаційні підрозділи. У зв'язку з цим вивчається можливість проведення на базі НБУВ професійної перепідготовки працівників бібліотечно-інформаційної сфери, що сприятиме зміні їх статусу і дасть змогу атестувати фахівців бібліотек НДУ як науково-інформаційних працівників і консультантів високого рівня з відповідною оплатою праці.

Метою ряду виступів було представлення сучасної діяльності книгозбірень з підвищення фахового рівня бібліотечних працівників і конкретизація їх місця та ролі в цій справі. Зокрема, зав. бібліотеки Гете-Інституту Інтер Націонес у Києві ВайгандВібке охарактеризувала основні напрями діяльності очолюваної нею бібліотеки. Це – мовна робота (курси німецької мови та підвищення кваліфікації викладачів) та культурна й бібліотечно-бібліографічна діяльність. Наголошувалося, що в рамках бібліотечно-бібліографічного обміну надається підтримка організації фахової освіти та підвищення кваліфікації українських бібліотекарів, проводяться фахові конференції з актуальних проблем бібліотечної справи. Доповідачка підкреслила, що бібліотека Гете-Інституту охоче приймає запрошення та пропозиції до співпраці, і зокрема в питаннях підготовки бібліотекарів певної спеціалізації.

Тему розвитку безперервної бібліотечної освіти в Україні та запровадження новітніх технологій у практику бібліотечної діяльності було продовжено у виступі канд. пед. наук, проф., зав. кафедри Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв В. К.Скнар.Вона детально поінформувала учасників обговорення проблеми про роботу своєї установи, порушила питання про необхідність переорієнтування всієї системи освіти з урахуванням сучасних потреб інформатизації суспільства і можливостей використання новітніх технологій та наукової методології на створення високоефективних освітніх технологій; оперативне їх запровадження в систему педагогічної освіти і бібліотечної практики; необхідність співпраці в розробці концепції професіоналізму бібліотечних кадрів, налагодженні широкого обміну досвідом, ідеями та знаннями, напрацюванні методик, програм та інструкцій в підготовці та перепідготовці кадрів.

Доповідь канд. пед. наук, доцента Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв І. О. Шевченко містила детальну інформацію про проект "LEAP" в Україні, його завдання та можливості щодо професійного розвитку персоналу бібліотек, зокрема публічних. Наголошувалось також на необхідності дослідження і внесення