LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії

рр. на сторінках "Бібліотечного вісника".

Інтеграційні тенденції взаємовпливу у розвитку професії і фахової періодики було представлено у виступі канд. іст. наук, с. н. с. НБУВ О. В.Воскобойнікової-Гузєвої. Доповідачка зазначила, що періодичні видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики та інших суміжних галузей наук (лише у фондах НБУВ до послуг фахівців понад 50 назв українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами) зазнають змістових змін під тиском вимог часу, переорієнтації "ідеології" бібліотечного обслуговування та стрімкого розвитку технології бібліотечно-інформаційної діяльності. Спеціальній періодиці (традиційно друкованій та онлайнового доступу) як складовій професійних інформаційних комунікацій належить провідна роль в оновленні професійної свідомості бібліотекарів, поглибленні професійних знань, формуванні засад корпоративної етики тощо. Ознакою часу стає також певна диференціація спрямування фахових журналів, орієнтація на інформаційне забезпечення окремих професійних груп. Прикладом цього є поява нових фахових видань для бібліотечно-інформаційних працівників.

Директор Державної бібліотеки України для дітей, головний редактор журналу А. С. Кобзаренко презентувала нове фахове видання – журнал "Світ дитячих бібліотек", засновниками якого стали Українська асоціація працівників бібліотек для дітей та Державна бібліотека України для дітей. Вона підкреслила, що це перший фаховий журнал для працівників 1238 дитячих бібліотек. Створюючи журнал, засновники мріяли і ставили за мету надати можливість дитячим бібліотекарям спілкуватися, висвітлювати свої творчі здобутки, ставити проблемні питання і знаходити відповіді на них, а також об'єднати всіх, хто піклується про дітей – майбутнє України.

У трьох номерах журналу, які побачили світ у 2002 р., мрії та задуми редакції вже почали реалізовуватися. Питання соціального розвитку і захисту сучасного дитячого бібліотекаря, історія становлення та розвитку мережі висвітлюються у матеріалах рубрики "Бібліотека вчора, сьогодні, завтра"; інформація про прийняття важливих документів державного значення – в рубриці "Знайомимося з офіційними документами"; технічне оснащення сучасних бібліотек – у рубриці "Інформаційні технології"; багатий і корисний досвід роботи дитячих бібліотек усіх областей України – в рубриці "Новини з регіонів". Рубрика "Кращі з кращих" знайомить з провідними бібліотеками, цікавими особистостями – фахівцями своєї справи, ювілярами.

Заступник головного редактора цього журналу Г. В. Гор-бунова розповіла про те, що на сторінках журналу надається слово і дітям-читачам. У рубриці "Дитячий калейдоскоп" діти мають можливість розповісти про життя своїх бібліотек, представити власну літературну творчість, проілюструвавши все це відповідними фотоматеріалами.

Також було зазначено, що журнал має і електронну версію. Враховуючи зацікавленість присутніх на круглому столі, зав. відділу Державної бібліотеки України для дітей Н. Й. Дзюба представила сайт ДБУ для дітей (www.chl.kiev.ua), на якому розміщено електронну версію журналу "Світ дитячих бібліотек", дитячий український молодіжний комп'ютерний альманах "Умка", бібліографічні інформаційні ресурси бібліотеки, портал "Діти України" тощо.

Заступник директора з наукової роботи Державної бібліотеки України для юнацтва Н. М. Кикоть ознайомила присутніх з проблемами і перспективами видання інформаційного вісника "Бібліосвіт", випуски якого присвячуються аналізу різних аспектів діяльності бібліотек для юнацтва. Попри всі наявні труднощі із матеріально-технічним забезпеченням, колектив однодумців, що створює цей бюлетень, сподівається на поновлення його регулярного виходу і розвиток співпраці як із часописом "Бібліотечна планета", так і з іншими фаховими періодичними виданнями для консолідації зусиль та обміну досвідом.

У ході дискусії Т. О. Долбенко (проф., декан КНУКіМ, член редколегії "Світ дитячих бібліотек") привернула увагу науковців і практиків до необхідності державної підтримки та врегулювання питань матеріально-технічного забезпечення фахових періодичних видань, стимулювання їх сталого розвитку.

Головний бібліотекар Науково-технічної бібліотеки Київського національного університету технології і дизайну Ж. Б.Доля відзначила високий рівень організації конференції у цілому, і зокрема проведення круглого столу. На її думку, керівники засідання вміло поєднали наукові і практичні інтереси учасників і створили щиру, безпосередню атмосферу професійного спілкування. Закцентувавши увагу присутніх на значенні бібліотечної періодики у системі безперервної освіти персоналу бібліотек, вона повідомила, що в НТБ КНУТіД кілька років діє семінар з проблем безперервної бібліотечно-інформаційної освіти "НТБ КНУТіД у ХХІ столітті: нові технології", і саме на одному із занять у травні 2002 р. розглядалася тема "Бібліотечна періодика як джерела професійної компетентності сучасного бібліотекаря". Доповідачка підтримала думку колеги Л. І. Бейліса щодо необхідності подальшого вивчення впливу бібліотечної періодики на формування бібліотечної професії. З метою консолідації зусиль науковців і практиків, а також інтеграції знань і спеціалізацій Ж. Б. Доля запропонувала організувати і провести у 2003 р. спільний семінар співробітників відділу бібліотекознавства НБУВ і науково-методичного відділу НТБ КНУТіД.

Цілий ряд виступів учасників круглого столу було присвячено формуванню інформаційно-аналітичної системи "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в пресі". Так, у доповіді зав. відділу НБУВ Н. В. Танатар було представлено нову інформаційно-аналітичну систему на базі ключових фрагментів публікацій для прес-моніторингу бібліотечної справи та бібліотек України, що започаткована у відділі організації та використання документального фонду ФПУ НБУВ у січні 2002 р. Така система дає змогу здійснювати щоденний багатоаспектний прес-моніторинг іміджу бібліотек України. Тематичні матеріали відбираються у процесі щоденного перегляду нових надходжень до газетного фонду НБУВ.

Застосування багатофасетного індексування кожного фрагменту публікації забезпечує детальну формалізацію його змісту в фасетній формулі, а в подальшому, на етапі використання спеціальних програмних засобів, глибоку і детальну структуризацію вхідних у систему матеріалів. Запропоновані спеціалістами відділу інформаційні технології дають змогу отримувати різноманітні аналітичні огляди у вигляді ключових фрагментів публікацій, доповнені статистичними таблицями та графічними зображеннями.

Вихідні матеріали формуються шляхом автоматизованого сортування БД з урахуванням параметрів усіх фасет. При цьому як домінантні можуть виступати їх різні значення: вид бібліотеки, тематика публікації, місцезнаходження бібліотеки (область), тональність публікації тощо. До текстових файлів додаються різноманітні ілюстративні матеріали, такі