LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії

як: таблиця та графік щомісячного поповнення БД (в кілобайтах та одиницях запису), таблиця ранжування регіонів за кількістю публікацій місцевої преси про бібліотеки в цілому та таблиця ранжування регіонів за кількістю публікацій в цілому про місцеві бібліотеки та інші.

Запропонована інформаційно-аналітична система дає змогу кумулювати, концентрувати та тиражувати таку інформацію у зручному для споживачів вигляді. Презентована система – починання, потрібне не лише для бібліотечної спільноти. Важливою є наявна в ній інформація і для керівних органів профільних міністерств та відомств, відповідних структур законодавчої та виконавчої гілок влади, оскільки БД системи віддзеркалюють стан бібліотечної справи в Україні.

У виступі н. с. НБУВ В. Г. Шишкіної "Висвітлення проблем розвитку бібліотечної справи України в регіональній пресі" відзначалося, що у Відділі організації та використання документального фонду ФПУ відпрацьовано оптимальну методику формування інформаційних потоків для прес-моніторингу досліджуваних проблемних областей за ключовими фрагментами публікацій (КФП).

Досвід роботи інформаційних технологів свідчить про те, що у закритому циклі усіх процесів для отримання якісного продукту при формуванні інформації, що входить до БД, надзвичайно важливу роль відіграє перший етап роботи – ретельний відбір першоджерел.

Для забезпечення достовірності дослідження періодично здійснюється контрольний розширений аналіз регіональних газет. На сьогодні це близько 300 газет з усіх областей України. За своїм змістом та спрямованістю вони презентують позицію місцевих органів влади, політичних партій, громадських організацій та альтернативної преси.

Повна картина цієї проблеми, моніторинг якої почався з січня 2002 р., складається шляхом перегляду спеціальних видань (галузевих, конфесійних, а також видань для таких категорій населення, як інваліди тощо, серед яких бібліотечна проблематика є завжди дуже актуальною).

У виступі м. н. с. НБУВ Т. І. Третяк було висвітлено методику опрацювання газетних публікацій для формування БД "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в пресі", розкрито особливості роботи з газетними публікаціями в контексті досліджуваної теми, зокрема виявлення латентної (прихованої) інформації. Вона підкреслила, що в основу опрацювання відібраних публікацій було покладено метод контент-аналізу тексту, який давав змогу відбирати із газетної статті лише ключові щодо досліджуваної теми фрагменти. Останні в самій публікації могли відігравати лише допоміжну роль: бути поясненням до основного матеріалу, або ж просто реплікою. Запропонований метод опрацювання газетних видань забезпечив, з одного боку, повноту представлення відповідної інформації у БД, а з іншого – ретельний відбір цитат гарантував високу інформативність та компактність БД. Відібрані фрагменти публікацій індексувалися за допомогою шестифасетної формули. В основу побудови класифікатора для БД взяті робочі таблиці класифікації НБУВ, розділ "Бібліотечна справа. Бібліотекознавство", розроблені на основі таблиць ББК для наукових бібліотек, та Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Застосування багатофасетної формули індексування цитат дозволило максимально повно передати в формалізованому вигляді зміст кожної цитати. Так, кожна формула дає можливість враховувати такі параметри досліджуваної теми, як вид бібліотеки (за значенням, змістом бібліотечних фондів, призначенням), територіальну належність об'єкта дослідження (на рівні області), тематичне спрямування фрагменту публікації, його модальність (позитивна, негативна чи нейтральна інформація) та джерело публікації.

Автоматизовану технологію створення та використання банку КФП було представлено у виступі н. с. НБУВ А. Г. Федорчука. Він розкрив особливості зберігання інформації у БД з КФП та формування такого банку як поєднання двох автоматизованих процесів: аналітико-синтетична переробка та складна модифікована процедура контент-аналізу текстів публікацій.

Як iнструмент формування БД обрана програма Absmarc, призначена для введення бiблiографiчної iнформацiї i зберiгання її у форматi MARC. Для наповнення текстового поля БД використовуються вiдiбранi з публiкацiї та заiндексованi за допомогою класифiкатора суттєвi для дослiджуваної теми цитати. Автоматизована технологiя дає змогу отримувати рiзноманiтнi iнформацiйнi продукти. Перш за все це iнформацiйнi огляди та таблицi результатiв бiблiографiчних та бiблiометричних дослiджень. Глибока структурованiсть огляду досягається багаторiвневим сортуванням iнформацiї.

Методику і технологію відбиття бібліотечної періодики в БД "Україніка наукова" та Українському реферативному журналі "Джерело" було висвітлено у виступі зав. сектору реферування наукової літератури НБУВ Н. Я. Зайченко. Вона зазначила, що у вищезгаданих БД регулярно реферуються 12 назв періодичних та продовжуваних видань зазначеної тематики, і хоча спектр фахової періодики невеликий, частина наукових праць бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційних наук знаходить відбиття на сторінках інших часописів соціогуманітарного спрямування; в Українському реферативному журналі "Джерело" інформація про статті та окремі видання бібліотечної тематики групується за такими основними розділами: "Науково-інформаційна діяльність. Інформатика", "Документознавство", "Бібліотечна справа. Бібліотекознавство", "Бібліографія. Бібліографознавство".

Як зазначила м. н. с. НБУВ О. Л. Родзінська, фахові журнали знайомлять з фаховою культурою, висвітлюють структуру професії, її цінності, складнощі та рушійні сили. Це завдання є важливим у формуванні професійної свідомості, зокрема тих, хто тільки-но прийшов працювати до бібліотеки, для їхньої освіти та поінформованості. О. Л. Родзінська підкреслила, що бібліотечній періодиці у системі передплатних україно- та російськомовних видань приділяється окрема увага, найстарішим з бібліотечних журналів, що надходять до фондів НБУВ, є масовий ілюстрований журнал "Библиотека" (його було засновано у 1910 р. Товариством бібліотекознавців, Москва). Протягом років фахова періодика України і Росії змінювалася, створилася ціла система видань, різних за напрямами і змістом, формою подачі матеріалів, ця система продовжує розвиватися з огляду на потреби бібліотечної теорії і практики, використовуючи новітні поліграфічні засоби та інформаційні технології.

С. М.Масловська, н. с. НБУВ, повідомила присутніх про результати дослідження інформаційних потреб користувачів залу бібліотекознавчої літератури. Так, 64% респондентів систематично читають часопис "Бібліотечний вісник", 39% – "Вісник Книжкової палати", 21% – "Журнал бібліотекознавства та бібліографії" (часопис ВБУ), 14% – "Бібліотечну планету". Стосовно російськомовних видань найбільш затребуваними є такі: 43% – журнал "Библиотековедение", 40% – надають перевагу таким виданням, як "Научные и технические библиотеки", "Научно-техническая