LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації

Зокрема первинний відбір, з одного боку, зумовлюється попереднім, з іншого – залежить від вторинного, під час якого визначається, які напрями найбільше потребують оновлення, і пошукового, котрий дозволяє виявити відповідність фонду інформаційним потребам користувачів. Впливає первинний відбір і на ідентифікаційний, визначаючи його напрями та глибину. Вторинний, крім тісної взаємодії з первинним, визначає певною мірою напрям поцифровування (у разі, якщо фонд потребує компактного зберігання). Ідентифікаційний – ефективність пошукового, зокрема бібліографічного, що пов'язано з автоматизацією бібліотечних процесів. Пошуковий залежить від первинного, ідентифікаційного і є найбільш значимим у сучасних умовах.

У третьому розділі"Формування системної технології бібліотечної селекції документів в умовах інформатизації", що містить чотири підрозділи, визначаються напрями первинного відбору носіїв інформації в різноманітному інформаційному просторі; розглядається електронна система бібліотечної селекції документів; характеризуються технологічні аспекти здійснення бібліотечної селекції документів в умовах інформатизації; висвітлюється специфіка підготовки фахівців бібліотечної сфери в умовах різноманітного інформаційного простору.

Розглянуто еволюцію принципів, що застосовуються в практиці бібліотечної роботи при формуванні бібліотечних фондів. Виявлено, що всі принципи умовно поділяються на головні, котрі залишаються незмінними незважаючи на соціально-політичні умови, спеціальні та часткові, котрі можуть трансформуватися під впливом зовнішнього середовища. Основними, сутнісними принципами є селективність, конгруентність, профілювання-координування, планомірність, систематичність. Усі перелічені принципи залишаються незмінними протягом тривалого часу, що забезпечує їх стабільну роль у практиці бібліотечної діяльності. Проте, крім них, існують ще дві групи принципів. Перша, так звані спеціальні принципи, що застосовуються до окремих типів документів. Другу групу складають принципи, котрі варіюються залежно від політичної, соціокультурної ситуації в країні. Раніше це були принципи: партійності друку, відповідно до якого документи оцінювалися з точки зору ідеологічної спрямованості, з урахуванням політичних і господарських завдань; плановості в комплектуванні, який сприяв роботі по комуністичному вихованню читачів; керівництва читанням – мав на меті рекомендувати читачам найціннішу (звичайно ж, з точки зору комуністичної ідеології) наукову та художню літературу. Нині ж діють принципи толерантності, тобто терпимості до різних думок та вірувань; доступності – бібліотека надає доступ до документів, а читач самостійно оцінює їх цінність; демократизму (плюралізму думок) – бібліотека має відбивати існуюче різноманіття поглядів, звичайно документованих, що існують з певної проблеми, теми та ін.

Обгрунтовано, що первинний відбір окремих видів документів має узгоджуватися із загальною концепцією діяльності бібліотек. На сучасному етапі розвитку суспільства, як підтверджує практика, останні перетворюються в гібридні установи, оскільки в їх межах активно використовуються документи на паперових, аудіовізуальних та електронних носіях. Проте конкуруючими є лише електронні та паперові, що пов'язано з невпинним зростанням обсягів друкованої продукції, з одного боку, та стрімким розвитком інформаційних технологій – з іншого. У таких умовах нагальною проблемою є визначення співвідношення цих носіїв у межах одного інформаційного закладу. Остаточна відповідь на означене питання залежатиме від мети, завдань конкретної бібліотеки, проте в цілому в процесі прийняття рішення, на наш погляд, слід зважати на: переваги та недоліки носіїв; особливості інформації, що потребує збереження; загальні тенденції розвитку суспільства (котре, як відомо, прямує до безпаперового типу відносин) і, безперечно, фінансові можливості конкретної бібліотеки.

Виявлено, що загальною тенденцією сучасності є збільшення частки електронних носіїв, або документів, створених за допомогою цифрових технологій (цифрових фотоапаратів, відеокамер та ін.), що зумовлено сутнісними характеристиками останніх, зокрема такими як оперативність та якість відтворення інформації. Проте якщо робити вибір між електронними та паперовими носіями, обов'язково слід пам'ятати про багатовіковий досвід збереження інформації останніми і невивіреність практикою – перших. Тому особливо цінну інформацію доцільно зберігати у двох варіантах: електронному – для широкого використання, паперовому – для тривалого зберігання.

Визначено, що електронна система спрощує та прискорює тривалий процес бібліотечної селекції документів і передбачає використання інформаційних технологій, по-перше, з метою вибору видань для придбання у фонди та надання доступу до них (первинний відбір) за допомогою Інтернету, по-друге, для прискорення обробки документів – ідентифікаційного відбору, їх пошуку та оцінювання рівня використання, тобто на всіх етапах бібліотечної діяльності.

Розглянуто технологічні аспекти здійснення бібліотечної селекції документів у сучасних умовах. Доведено, що технологія бібліотечної селекції документів удосконалюється завдяки використанню інформаційних технологій та Інтернету в цілях бібліотечного відбору. Вона передбачає такі етапи: оновлення (очищення та комплектування фонду); обробка; організація використання.

Наводяться основні напрями оптимізації підготовки фахівців у сучасних умовах. Доведено, що підготовка фахівців має орієнтуватися на надання студентам знань, навичок та вмінь ефективної роботи в єдиному інформаційному просторі, що можливо завдяки впровадженню курсу "Бібліотечна селекція документів" як інтеґративної дисципліни, котра забезпечить майбутніх фахівців різноаспектною інформацією стосовно формування та використання інформаційних ресурсів суспільства. Означений навчальний модуль містить такі вимоги до фахівців:

  • здобуття знань щодо сутності бібліотечної селекції; історичних передумов її виникнення; завдань та функцій бібліотечної селекції документів; принципів бібліотечної селекції документів; відмітних ознак кожного з видів бібліотечної селекції документів; особливостей технологічних аспектів бібліотечної селекції документів в умовах інформатизації;

  • набуття таких умінь та навичок:здійснювати первинний відбір документів з урахуванням переваг та недоліків носіїв інформації, специфіки самої інформації та завдань бібліотеки; в процесі обробки ефективно відбирати з тексту документа чи зі спеціальних пошукових засобів ключові слова, дескриптори та ін. пошукові дефініції, котрі якнайповніше відтворюють зміст документа; створювати тезауруси, рубрикатори, словники ключових слів користуючись теоретичними засадами відбору елементів, з яких вони складаються; відбирати документи, що потребують першочергового поцифровування чи відбиття в електронному каталозі; вільно орієнтуватися в Інтернет-просторі, формулювати