LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації

комплектуються документами на різних носіях інформації, що дозволяє характеризувати їх як гібридні установи. Проте конкуруючими формами збереження даних на сьогоднішній день є лише паперова й електронна — результат багатовікового накопичення перших та нестримного зростання останніх. Визначаючи співвідношення між носіями, слід зважати на такі фактори: переваги та недоліки кожного носія; специфіку інформації, що потребує збереження; фінансові можливості конкретної бібліотеки, а також її головні цілі та завдання з урахуванням загальної тенденції розвитку суспільства загалом і бібліотечних установ зокрема (прямування до безпаперового типу комунікацій).

7. Технологізація бібліотечної селекції можлива завдяки, по-перше, використанню інформаційних технологій для здійснення бібліотечної селекції документів на всіх етапах роботи з фондом, що передбачає автоматизацію всіх видів бібліотечної селекції та використання Інтернету в цілях відбору; по-друге, зміні технології бібліотечної селекції документів, по-третє, оптимізації підготовки фахівців бібліотечної сфери, котрі, власне, й здійснюють бібліотечну селекцію. Системна технологія бібліотечної селекції документів передбачає здійснення сукупності послідовних процесів: оновлення, обробки, організації використання документних ресурсів, кожний із яких поділяється на певні етапи. Зокрема, оновлення: на попередній, первинний та вторинний відбір, обробка: обліковий, координатний, класифікаційний відбір; організація використання: здійснення різних видів пошукового відбору (бібліографічного, документного, інформаційного).

8. Формування відповідного рівня практичної реалізації бібліотечної селекції документів потребує впровадження професійно-спеціального модуля підготовки фахівців — "Бібліотечної селекції документів", орієнтованого на підготовку спеціалістів (магістрів) бібліотекознавчого профілю, в якому викладаються теоретичні відомості з основ бібліотечної селекції документів як системної технології, зокрема, висвітлюються специфіка різних видів бібліотечної селекції документів та відмітні ознаки їх реалізації на практиці.

Проведене дослідження не вичерпує повністю порушеної проблеми. Перспективними напрямами подальших розробок є вивчення специфіки всіх видів бібліотечної селекції документів в умовах їх реалізації в електронному середовищі для забезпечення переходу суспільства на принципово новий рівень соціальних комунікацій.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Булах Т.Д. Бібліотечний відбір документів в епоху інформаційних метаморфоз / Т.Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури.: Зб. наук. пр. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 97-103.

 • Булах Т.Д. Бібліотечна селекція документів очима французьких спеціалістів / Т.Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури.: Зб. наук. пр. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 97-103.

 • Булах Т.Д. Вплив інформатизації на бібліотеки та бібліотечні процеси / Т.Д. Булах // Вісн. Кн. палати. – 2001. – №9. – С. 29-31.

 • Булах Т.Д. Інтернет у сфері бібліотечної селекції документів / Т.Д. Булах // Вісн. Кн палати. – 2004. – №1.– С. 42-43.

 • Булах Т.Д. Основні види бібліотечної селекції / Т.Д. Булах// Вісн. Кн. палати. – 2005. – №8. – С. 18-20.

 • Булах Т.Д. Селекція документів у гібридному інформаційному середовищі / Т.Д. Булах // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №1. – С. 26-29.

 • Булах Т.Д. Cучасні тенденції бібліотечної селекції документів / Т.Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури.: Зб. наук. пр. – Х., 2001. – Вип. 5. – С. 89-94.

 • Булах Т.Д. Селекція документів у фонди сучасних бібліотек / Т.Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури.: Зб. наук. пр. – Х., 1999. – Вип. 3. – С 89-95.

 • Булах Т.Д. Технологія та методика бібліотечної селекції / Т.Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури.: Зб. наук. пр. – Х., 1994. – Вип. 14.– С 228-238.

 • Булах Т.Д. Библиотечная селекция документов: современные тенденции / Т.Д. Булах // Парадигмы ХХІ века: информационное общество, информационное мировоззрение, информационная культура: Междунар. науч. конф. (Краснодар, 11 сентября 2002 года). – С.333-334.

 • Булах Т.Д. Деякі аспекти підготовки фахівців бібліотечної сфери в умовах гібридного інформаційного середовища / Т.Д. Булах // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: Стан і перспективи: Матеріали міжнар. наук.-теор. конф., 12-13 жовтня 2004 р.– Х.: ХДАК, 2002 р. – С. 7-8.

 • Булах Т.Д. Класифікаційний відбір документів в умовах інформатизації / Т.Д. Булах // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теор. конф., 21-22 листопада 2003 р.– Х.:ХДАК, 2003 р. – С. 137-138.

 • Булах Т.Д. Бібліотечна селекція документів – гарант інформаційної повноти фондів / Т.Д. Булах // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теор. конф., 24-25 січня 2002 р. – Х.: ХДАК, 2002 р. – С. 217-218

 • Булах Т.Д. Організація автоматичного доступу до інформаційних ресурсів суспільства / Т.Д. Булах // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.: Матер. конф. молодих науковців, 20-22 квітня 2005 р. – Х.:ХДАК, 2005 . – С. 198-199

 • Булах Т.Д. Оптимізація підготовки фахівців бібліотечної сфери: деякі акценти // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу: Матеріали наук.-практ.конф., 13-14 грудня 2005 р. – Х.: ХДАК, 2005. – С. 207-209.

 • Булах Т.Д. Електронні бібліотеки з позицій бібліотечного відбору / Т.Д. Булах // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.: Матер. конф. молодих науковців., 17-19 квітня 2002 р. – Х.:ХДАК, 2002. – С. 120-121.

 • Булах Т.Д. Розмежування понять "електронна", "цифрова", "віртуальна", "гібридна" бібліотека/ Т.Д. Булах // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.: Матер. конф. молодих науковців., 16-18 квітня 2003 р. – Х.:ХДАК., 2003 . – С. 120-121.


  АНОТАЦІЇ


  Булах Т.Д. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 07.00.08. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харків, 2006.

  Уперше бібліотечна селекція розглядається як системне явище, що сформувалося під впливом змін у зовнішньому середовищі. Визначено основні етапи розвитку теорії бібліотечного відбору, що дозволило виявити передумови трансформації бібліотечного відбору в бібліотечну селекцію документів та її місце в технологічному циклі формування бібліотечного фонду в різні історичні періоди і на основі конкретизації його основних процесів обґрунтувати кількісний склад та змістовне наповнення основних видів бібліотечної селекції в умовах інформатизації. Окреслено особливості первинного відбору окремих носіїв інформації та сформульовано основні орієнтири, якими слід керуватися під час визначення співвідношення між


 •