LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)

публікаціях. Однак, з часу створення національної статистики України (1992), комплексних досліджень щодо стану БС в Україні на сучасному етапі не здійснювалося.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота здійснювалася у межах відомчого дослідження "Технологія і організація формування і використання інформаційних ресурсів наукової бібліотеки" № 0100006602 та "Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки" № 0105U000488 Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз еволюції та сучасного стану БС, вдосконалення структури та системи статистичних показників у період розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Для реалізації мети дослідження поставлено такі завдання:

 • вивчити становлення БС на етапах історичного розвитку статистики в Україні;

 • дослідити інформативність показників БС про стан бібліотечної справи в Україні у статистичних виданнях 1992–2005 рр.;

 • проаналізувати структуру БС та систему показників на всіх її рівнях;

 • дослідити еволюцію становлення системи статистичних показників (ССП) з бібліотечної діяльності в період розвитку ІКТ;

 • узагальнити досвід опрацювання даних постійного статистичного спостереження в бібліотеках;

 • розробити оновлену структуру та систему показників БС;

 • визначити методичні аспекти зведення даних БС на основі інформаційної технології;

 • на базі існуючого програмного забезпечення створити інтегровану автоматизовану систему зведення даних БС, що дозволяє оперативно обробляти та отримувати статистичні відомості для органів управління бібліотекою, формувати галузеву статистичну базу даних (БД);

 • обґрунтувати перспективи вдосконалення БС.

Об'єкт дослідження: бібліотечна статистика як складова соціально-економічної статистики держави.

Предмет дослідження: сучасний стан БС та технологічне оновлення організації статистичного дослідження в бібліотеках.

Хронологічні межі дослідження визначаються з 1992 р. – часу започаткування в Україні системи національної статистики та реформування державної статистики у період до 2005 р. Означений період у бібліотекознавстві характеризується трансформацією бібліотечної діяльності, викликаною запровадженням інноваційних технологій, що вплинуло на ССП і на організацію статистичного дослідження.

З огляду на спадкоємність розвитку БС розглянуто основні історичні аспекти її формування у період із часів виникнення бібліотек на території сучасної України до 1991 р., що дозволило дослідити процеси становлення системи статистичних показників, теорії та методології БС.

Методи дослідження ґрунтуються на принципах історизму та наукової об'єктивності. Завдання дослідження вирішувалися шляхом поєднання загальнонаукових (узагальнення, аналіз і синтез), статистичних (кількісні характеристики) та соціологічних (опитування) методів. У вивченні публікацій за темою дослідження було застосовано метод контент-аналізу.

Використання системного та структурно-функціональних підходів дало змогу розглядати БС у динаміці її розвитку, дослідити взаємозв'язки та взаємозалежність з іншими галузями соціально-економічної статистики та тенденціями розвитку бібліотечної справи.

Наукова новизна роботи

 • вивчено та узагальнено формування і розвиток теоретичних та методологічних основ БС на теренах України у період до 1992 р.;

 • дано оновлене визначення бібліотечної статистики, обґрунтовано доповнення до її структури;

 • здійснено комплексний аналіз ССП на різних рівнях БС, розроблено загальну структуру сучасної ССП, визначено зміни, які відбулися в БС в 1992–2005 рр. у зв'язку із запровадженням у бібліотечну діяльність інформаційних технологій;

 • удосконалено структуру БС та запропоновано оновлену ССП;

 • вивчено і проаналізовано організацію постійного статистичного спостереження в бібліотеках;

 • розроблено методику обліку та отримання статистичних відомостей із виконання довідок при довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів у бібліотеці на основі існуючих комп'ютерних програм;

 • запроваджено технологію зведення статистичних даних із діяльності бібліотеки та бібліотечних мереж на основі існуючого програмного забезпечення, розроблено структуру електронних таблиць для опрацювання показників БС для окремого підрозділу та бібліотеки, що дозволяє забезпечити формування БД статистичної інформації;

 • визначено основні напрями перспективного розвитку БС в Україні.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що: результати дослідження апробовано та впроваджено у практику НБУВ (з 2001 р.); методику зведення та опрацювання даних первинної статистики на основі комп'ютерної програми поширено серед інших бібліотек. Застосування розробленої методики є прийнятним для створення відомчих та загальнодержавної галузевої бібліотечних статистичних БД. Матеріали дослідження використовуються при підготовці навчальних курсів з історії бібліотечної справи в Україні та управління і організації роботи бібліотек.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом багаторічного дослідження стану БС в Україні, теоретико-методологічних основ БС, системи показників БС, організації статистичного спостереження в бібліотеках у період розвитку ІКТ. Всі отримані результати і розробка методики опрацювання статистичних даних у великій бібліотеці на основі комп'ютерної програми отримані автором особисто.

Джерельна база дослідження. В основу дослідження покладено друковані джерела з фондів НБУВ, Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ), Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та інших бібліотек, присвячені БС.

Першу групу складають дореволюційні видання, в яких публікувалися матеріали з БС, а саме: друковані звіти бібліотек, статистичні огляди, статті та окремі видання земських діячів, в яких висвітлювалися результати статистичних досліджень бібліотек на території України, матеріали з'їздів із бібліотечної справи та статистики народної освіти, видання товариств грамотності з організації роботи книгозбірні та характеристики діяльності окремих бібліотек, в яких розглядалися питання організації БС.

Другу групу джерел становлять видання радянського періоду: статистичні довідники та матеріали переписів, в яких представлено показники БС, роботи узагальнювального характеру та окремі публікації, які дозволили дослідити стан БС України за радянських часів.

Третя група – сучасні вітчизняні та зарубіжні джерела: законодавчі акти, статистичні видання, монографії з історії статистики та бібліотечної справи, статті у фахових періодичних виданнях, матеріали конференцій, в яких порушуються актуальні питання та проблеми удосконалення БС в Україні. Було використано щорічні звіти, накази та ін. документи поточних архівів Держкомстату України, НБУВ та інших наукових бібліотек державного рівня. Залучено інформацію із сайтів зазначених установ.

Апробація роботи. Результати дослідження доповідалися та обговорю-валися на міжнародних наукових конференціях: "Бібліотечно-інформаційний сервіс" (Київ,