LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)

адміністративно-командної системи БС певною мірою була відірвана у своїй організації від міжнародних норм.

2. У процесі свого еволюційного розвитку БС визначилася як галузь науково-практичної діяльності і складова статистики культури в системі державної статистики. БС стала одним із важливих напрямів в бібліотекознавстві, який досліджує статистичними методами стан бібліотечної справи, в цілому і діяльність окремих бібліотек та має спеціальну систему показників для її характеристики.

3. На сучасному етапі, враховуючи цільове призначення, провідні бібліотеки формують на своєму рівні таку ССП, яка б забезпечувала набір даних для заповнення форм БС різного рівня. Це дозволяє бібліотеці мати статистичні дані для підтвердження та аналізу своєї функціональної, наукової та аналітичної діяльності, організації роботи відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства та задоволення інформаційних потреб користувачів. ССП на державному рівні потребує переосмислення згідно з сучасними перетвореннями в бібліотечній діяльності. Актуальним залишається питання оновлення форми державного статистичного спостереження та її поширення на всі мережі бібліотек, що надасть можливість визначати реальний стан бібліотечної справи в Україні.

4. Протягом досліджуваного періоду статистична інформація про бібліотеки висвітлювалася у статистичних щорічниках та бюлетенях органів державної статистики. Наприкінці 90-х років активізувалося видання статистичних матеріалів на галузевому, регіональному та відомчому рівнях БС. У статистичному збірнику "Бібліотечна Україна в цифрах" (НПБУ) здійснено спробу представити показники по усіх мережах бібліотек України. Представлення статистичної інформації практично в усіх збірниках відбувалося на засадах, вироблених у середині ХХ ст.

5. Із запровадженням інформаційних технологій у діяльність бібліотек відбулися зміни в системі статистичних показників низового рівня: виокремилася значна кількість нових показників, пов'язаних з організацією і використанням електронних інформаційних ресурсів та створенням нових форм бібліотечного обслуговування. Впровадження автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем в окремих бібліотеках позначилося на технології обліку даних первинної статистики, методиці проведення постійного статистичного спостереження, призвело до зміни форм зберігання статистичної інформації. Розпочато формування БД бібліотечної статистики.

6. Результатом дисертаційного дослідження стало удосконалення структури БС, що складається із двох, взаємопов'язаних між собою, розділів. Перший розділ „Статистика бібліотек країни" складається з підрозділів, де подано кількісну характеристику бібліотек відповідно державному, регіональному, відомчо-галузевому, низовому рівню БС. Складовими другого розділу „Статистика структурно-функціональних елементів бібліотек" є статистика фонду, статистика користувачів, статистика бібліотечно-інформаційних продуктів, статистика персоналу, статистика матеріально-технічної бази.

7. Основними перспективними напрямами розвитку БС в Україні визначено: оновлення ССП, удосконалення методології організації статистичних досліджень у бібліотечній справі, запровадження інформаційних технологій у процеси збирання та обробки статистичних даних, створення комплексної БД із БС України, активізація співробітництва у галузі БС на міжнародному рівні.

Особливе значення для вдосконалення БС державного рівня має оновлення ССП, яке передбачає відмову від статистичних показників, котрі втратили свою актуальність або не відповідають принципу достовірності; введення нових показників на основі міжнародних стандартів ISO; перегляд методики обчислювання окремих відносних показників.

Реалізація зазначених заходів з удосконалення і розвитку БС в Україні на сучасному етапі потребує посилення внутрішньої міжвідомчої координації у питаннях організації БС.

Створення галузевої статистичної БД бібліотечної справи України вже на початковому етапі потребує здійснення таких централізованих заходів: визначення відповідного програмного забезпечення; поширення використання інформаційних технологій на організацію статистичного дослідження в усіх бібліотечних мережах; нормативно-методичне забезпечення (розробка документів, які регламентують набір обов'язкових статистичних показників, збирання первинної інформації, заповнення; обробка звітних форм бібліотечної статистики як на рівні річних звітів, так і рівні оперативних даних (за місяць, квартал тощо); запровадження уніфікованої електронної форми державного статистичного спостереження на її основі для бібліотек усіх систем і відомств; підготовки кадрів.

Перспектива міжнародного співробітництва в галузі БС бачиться у напрямі поширення статистичної інформації про бібліотечну справу в Україні; участі України у міжнародних проектах із БС, поглиблення співробітництва з метою вдосконалення нормативної документації з БС та адаптування міжнародних стандартів ISO до вимог вітчизняної БС.


Основний зміст дисертації викладено в таких публікаціях автора:

1. Василенко О. М. Функція контролю в бібліотечному менеджменті: застосування інформаційних технологій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вер-надського. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 118–125.

2. Василенко О. М. Інформаційна технологія обліку документів у процесі їх використання // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 225–233.

3. Василенко О. М Оптимізація обслуговування користувачів періодичними виданнями: регіональний аспект / О. М. Василенко, Є. В. Усовська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 172-181.– (Особистий внесок: розробка структури і створення статистичних БД, організація статистичного дослідження використання періодичних видань).

4. [Василенко О. М.] Облік та аналіз інформаційно-бібліографічних послуг // Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: Практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. –С. 41–49.

5. Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992-2003 рр.) // Бібл. вісн. – 2005. – № 1. – С. 6–13.

6. Василенко О. М. Статистичні БД в моніторингу інформаційних потреб користувачів бібліотеки // Наук. пр. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 454–460.

7. Василенко О. М. Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв'язків // Інформаційно-культурна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23–24 лист. 2006 р.) / Харків. нац.-техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2006. – С. 240–250.

8. Василенко О.М. Інноваційні процеси в бібліотеках та відповідність статистичної інформації // Документознаство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки і практики: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 трав. 2006 р.) / М-во освіти і науки України. М-во культури і туризму України. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 50–51.


АНОТАЦІЯ

Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття