LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П.Балліна (1829 - 1904)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського
Ковальчук Володимир МиколайовичУДК 929;02(477)Баллін
Бібліотечна, книговидавнича

та культурно-просвітницька діяльність

М. П. Балліна (1829–1904)
Спеціальність 07.00.08 – книгознавство,

бібліотекознавство, бібліографознавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата історичних наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті бібліотекознавства

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Науковий керівник: академік НАН України

Онищенко Олексій Семенович

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського

Генеральний директор


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Непомнящий Андрій Анатолійович

Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського

професор кафедри історії України та допо- міжних історичних дисциплін


кандидат історичних наук

Зубкова Наталія Михайлівна

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського

завідувачка відділу джерелознавства Інституту рукопису


Провідна установа: Харківська державна академія культури, кафедра бібліотекознавства.


Захист відбудеться "22" грудня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.

З дисертацією можна ознайомитися у читальному залі бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.


Автореферат розісланий "22" листопада 2005 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук А. О. Чекмарьов

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Історико-книгознавчі, бібліографічні та бібліотекознавчі дослідження діяльності видатних осіб, які ввійшли в історію української науки та культури ХІХ – початку ХХ ст., є надзвичайно важливою, але малодослідженою ланкою історичного бібліотекознавства.

М.П. Баллін (1829–1904) – ініціатор і представник кооперативного руху в Російській імперії, засновник першого в Україні Харківського споживчого кооперативного товариства (1869) та Харківського товариства грамотності, книготорговець, літератор, поборник відкриття народних шкіл. Гуманіст, просвітник, видавець альманахів, вісників, часописів, засновник збірника "Кооперативная библиотека", послідовник утопічного соціалізму Фур'є, М.П. Баллін висвітлив свої ідеї у низці власних праць, публікуючи статті як окремо, так і в складі різних видань, присвячених розвитку кооперативного руху в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Власне М.П. Балліну належить важлива роль й у справі створення та популяризації громадських бібліотек.

Засновані ним видавництва, опубліковані книжки, зокрема "Первая памятная книжка русских потребительных обществ", видана в 1870 р., та відкриті бібліотеки отримали чинне місце в історії України.

Дослідження життєвого, творчого, громадського шляху М.П. Балліна є не лише окремим науковим завданням історичного бібліотекознавства, а й часткою історії просвітницького руху на теренах України у складні часи соціально-економічних перетворень упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У його діяльності отримали відображення численні наукові зв'язки з видатними особистостями України, що є цінною джерельною базою для розгляду комплексних питань з історії бібліотек, видавництв, книготорговельної діяльності в галузі просвітництва та кооперативного руху.

Дослідження внеску окремих осіб у загальні процеси розвитку науки та культури сприяють індивідуалізації історичного процесу та висвітленню ролі особистості в контексті епохи.

Стан дослідження теми. Вивчення історії та змісту книжково-рукописної спадщини М.П. Балліна, визначення її значення для розвитку історичного бібліотекознавства та видавничої діяльності вповні, комплексно не здійснювалися. Переважна більшість дослідників життя М.П. Балліна висвітлює його ідейні погляди, кооперативну діяльність у контексті історії просвіти та кооперації. Лише фрагментарно або занадто узагальнено розглядається його бібліотечна, видавнича та культурно-просвітницька діяльність. Історія кооперації та роль в ній М.П. Балліна розкриваються в працях А. Меркулова, П. Пожарського, В. Тотоміанца, М. Тугана-Барановського, В. Маркова, М. Хейсина, П. Височанського, П. Мохора, В. Чаянова, С. Бородаєвського, Л. Морозова, О. Уткіна, І. Вітановича, І. Кравченка, Я. Пришляка, Л. Самсонова, М. Алімана, С. Бабенко, С. Гелея та ін.

Просвітницькій діяльності М.П. Балліна приділила увагу О. Ковальська. Деякі аспекти цієї діяльності в межах кооперативного руху висвітлювалися в статтях А. Перепечи та С. Шоломової, М. Зібера. Для обраної теми найбільше значення мали праці Й. Баренбаума та С. Кіржаєва. Проте всі роботи, на жаль, не базувалися на комплексному підході до висвітлення теми.

Отже, бібліотечна, книговидавнича та книготорговельна діяльність М.П. Балліна досі не стала об'єктом усебічного книгознавчого та бібліотекознавчого аналізу.

Джерельна база дослідження. Архівну базу дослідження становлять документи Інституту рукопису НБУВ – зокрема, це особовий архівний фонд М.П. Балліна (ф. 325), а також архів Кооперативного музею (ф. 326). Крім того, залучалися документи особових архівних фондів М.І. Костомарова (ф. ХХІІ), О.Ф. Кістяківського (ф. 61). Важливе значення для висвітлення теми мали документи Харківського обласного державного архіву.

Серед опублікованих джерел – праці власне М.П. Балліна, його спогади, каталоги Харківської громадської бібліотеки (т. 1–4) за 1897–1913 рр., опубліковані огляди, путівники, історичні нариси стосовно м. Харкова, зокрема, довідкове видання "Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край" 1880–1918. (Вып.1: 1880–1886.– Х., 2002) тощо.

Об'єктом дослідження є бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П. Балліна.

Предметом дослідження є розвиток бібліотечної справи та книговидання України і Росії й роль у цьому процесі М.П. Балліна.

Хронологічні межі дисертаційного дослідження: 50-ті роки ХІХ – початок ХХ ст. – час формування та розвитку ідейних поглядів та конкретної діяльності М.П. Балліна.

Мета дослідження полягає у встановленні наукового та практичного внеску М.П. Балліна у культурно-просвітницькій, бібліотечній, книговидавничій та книготорговельній сферах українського та російського суспільста в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Основними завданнями є:

– встановлення історіографії теми і джерельної бази, виокремлення документів особистого архіву та листування щодо обраної теми, визначення їх походження та відтворення зв'язків між групами документів;

– здійснення на базі архівних джерел та біографічних матеріалів реконструкції життєвого шляху та громадської діяльності М.П. Балліна;

– встановлення процесу ідейного формування