LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П.Балліна (1829 - 1904)

потребою для народної освіти, культурного та економічного розвитку суспільства.

5. М.П. Баллін залишив помітний слід у галузі організації недільних та ремісничих бібліотек, шкіл, зокрема жіночих, та "Народного дому" в Харкові. Йому належить ідея відкриття Народного технічного університету. Баллінські бібліотеки та читальні користувалися великим попитом і зробили помітний внесок у розвиток народної освіти. Просвітницька діяльність М.П. Балліна мала кооперативне спрямування і відображала його ідейні погляди на кооперацію як на рушійну силу розвитку людства.

6. Як працівник бібліотеки Харківського университету та член правління та співробітник Харківської громадської бібліотеки, М.П. Баллін удосконаллював засади організації обліку та каталогізації книг, побудови предметного, алфавітного та систематичного каталогів, роботи з читачем, звертав увагу на матеріальне забезпечення бібліотек як соціального інституту, її територіальне розміщення, архітектуру, взаємовідносини з науково-культурними та освітніми інституціями.

7. М.П. Баллін розвивав ідеї (та частково реалізовував) стосовно видання пам'ятних книжок, альманахів ("Альманах кооперации", "Литературный альманах"), "Кооперативной библиотеки", "Библиотеки библиотек", "Общенародной энциклопедии знаний – кооперативной энциклопедии", збірників белетристичних і бібліографічних статей, календарів тощо.

8. Діяльність М.П. Балліна в галузі створення та розвитку бібліотек і книговидавничої справи, популяризація знання, теоретичних та практичних засад бібліотекознавства, культурно-просвітницькій діяльності була дуже плідною і залишила помітний слід в історії України, зокрема Харківщини. Вона була пов'язана з ідейними поглядами "народників" і стала результатом знайомства із західним прогресивним досвідом просвітницького та кооперативного руху, відображала особисті якості самого М.П. Балліна як людини позитивної дії, яку він спрямував на створення просвітницьких товариств, громадських бібліотек та читалень, кооперативних видавництв та книгарень. Однак багато з них не було реалізовано, оскільки ідеї та прагнення М.П. Балліна випереджали час,


Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Ковальчук В.М. Микола Петрович Баллін – кооператор та громадський діяч (1829–1904) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. К., 2001. – Вип.7. – С. 392–397.

2. Ковальчук В.М. Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 142–149.

3. Ковальчук В.М. Бібліотечна діяльність видатного діяча культурно-просвітницького та кооперативного руху Микола Петровича Балліна (1829–1904) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матер. ІІ Межд. наук.-практ. конф. 17–18 травня 2005 р. – К., 2005. – С. 81–83.

4. Ковальчук В.М. Роль Миколи Балліна у бібліотечній та культурно-просвітницькій діяльності Харківського товариства грамотності // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2005. – Вип. 13. – С. 46–50.

5. Ковальчук В.М. Микола Петрович Баллін (1829–1904) – бібліотечний діяч, видавець, книготорговець та просвітитель (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 81–83.


Анотація

Ковальчук Володимир Миколайович. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П. Балліна (1829–1904). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2005.

Здійснено реконструкцію архівної спадщини М.П. Балліна, встановлено основні біографічні відомості та складено наукову біографію діяча, визначено роль М.П. Балліна у бібліотечній, видавничій, книготорговельній діяльності та культурно-просвітницькому русі в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Ключові слова: М.П. Баллін, кооперативний рух, бібліотечна справа в Україні, видавнича, книготорговельна діяльность, культурно-просвітницький рух в Україні.


Аннотация

Ковальчук Владимир Николаевич. Библиотечная, книгоиздательская и культурно-просветительная деятельность Н.П. Баллина (1829–1904). Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение, Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Киев, 2005.

Диссертационное исследование посвящено известному представителю украинского просветительного движения, первому отечественному кооператору Н.П. Баллину. Жизненная позиция Н.П. Баллина формировалась под влиянием Великой французской революции 1848 г., идей Оуэна и Фурье, Н.Г. Чернышевского, английских "пикквиков". Твердо убежденный в том, что просвещение народа сможет улучшить его жизнь, он все свои силы и средства отдавал для осуществления этой цели. Создание общественных библиотек, книжных складов для них, издание "общеполезных" и дешевых книг для народа были основными направлениями его деятельности.

На основании объективного анализа архивных материалов Института рукописи, хранящихся как в личном фонде Н.П. Баллина, так и в фонде Кооперативного музея, произведена реконструкция жизненного и общественного пути деятеля, уточнен круг его общения, сделаны обоснованные выводы относительно роли и места Н.П. Баллина в отечественном кооперативном и культурно-просветительном движении второй половины ХІХ – начала ХХ ст.

Ключевые слова: Н.П. Баллин, кооперативное движение, библиотечное дело в Украине, издательская, книготорговая деятельность, культурно-просветительное движение в Украине.

Annotation

Kovalchuk V. M. Librarian, editorial and culture-educational activity of M. P. Ballin (1829–1904). Manuscript.

Dissertation for obtaining of scientific degree of Candidate of historical sciences (Ph. D) majoring in speciality 07.00.08 – the scientific discipline of documentation, archives. – Vernadsky National library of Ukraine. – Kyiv, 2005.

There was made a reconstruction of archive inheritance, main biographical information was determined and science biography of M. P. Ballin was formed. The role of M. P. Ballin was determined in librarian, editorial, book traiding activities and in culture-educational movement in Ukraine in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Key words: M. P. Ballin, cooperative movement, librarian activities in Ukraine, editorial, book traiding activities, culture-educational movement in Ukraine


Підп. до друку 15.11.05. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100 прим. Зам. 89.


ТОВ Український видавничо-виставковий дім "Укрпресполіграфекспо".

01033, м. Київ-33, вул. Шота Руставелі, 36, оф. 14.