LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія формування та сучасний стан

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національна бібліотека України імені В.І. ВернадськогоМІЩУК Галина Анатоліївна


УДК 090.1:027:737(091)"18/19"Бібліотечні колекції з історії нумізматики

ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського: історія формування

та сучасний станСпеціальність 07.00.08 – книгознавство,

бібліотекознавство, бібліографознавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата історичних наук
Київ – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.


Науковий керівник доктор історичних наук, професор

Матяш Ірина БорисівнаУкраїнський науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, директор


Офіційні опоненти доктор історичних наук, професор,

чл.-кор. НАН України

Котляр Микола Федорович Інститут історії України НАН України, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків


кандидат історичних наук,

Зубкова Наталія Михайлівна Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису, завідувач відділу джерелознавства


Провідна установа: Київський національний університетімені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки


Захист відбудеться "16" грудня 2004 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за адресою: 03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.

З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі літератури з бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.


Автореферат розіслано "14" листопада 2004 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук А. О. Чекмарьов


Загальна характеристика роботи


Актуальність дослідження. Сьогодні увагу істориків привертають дослідження документальної джерельної бази, яка б дозволила об'єктивно розкривати напрями, особливості й тенденції науки, культури та освіти в Україні. Нумізматика як спеціальна історична дисципліна нині розвивається дуже активно. Ряд довідкових праць, виданий в 90-х роках ХХ ст., зокрема зведений бібліографічний довідник-покажчик "Нумізматика. Сфрагістика", і щойно опубліковані В. Зваричем та Р. Шустом довідники та бібліографічні видання яскраво свідчать про постійно зростаючу увагу до цих питань1. Разом з тим, власне історія нумізматики й досі залишається поза фаховими дослідженнями. Причиною цього є недостатньо відомі широкому науковому загалові рукописні колекції, зібрання та джерельні комплекси, що зберігаються в бібліотеках і архівах. У багатьох випадках ці документальні джерела не виокремлені належним чином у науково-довідковому апараті бібліотек та їхніх рукописних підрозділів, що пов'язано з історичною долею книгосховищ та рукописних зібрань дореволюційних інституцій, штучно відірваних від джерел походження та розпорошених по різних державних установах. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, завдяки діяльності її засновників, стала провідним центром накопичення колекційних дореволюційних фондів всеукраїнського масштабу: тут вдалося зібрати та зберегти рукописну спадщину різних регіонів України (не лише київські, а й волинські, кримські, одеські, чернігівські та інші документальні комплекси) з основних напрямів розвитку науки та культури, у складі якої були фонди приватних осіб, просвітницьких організацій, наукових товариств. Подібний рукописний комплекс відклався також у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника НАН України. Однак, у зв'язку з ідеологічними вимогами попередніх десятиліть, багато з цих фондів було розпорошено, а отже, відповідно, позбавлено їхньої комплектності, рукописні колекції описано за "скороченим циклом" або просто законсервовано. Обставини націоналізації колекцій та зібрань у 20-х роках, репресії 30-х років, Друга світова війна, пріоритети в науковому опрацюванні фондів – все це не сприяло збереженню офіційної документації щодо походження і первісного складу колекцій та створення якісного науково-довідкового апарату на рукописні документи. Тому історико-бібліотекознавчі дослідження в галузі історії рукописних фондів, з'ясування історії, походження, складу колекцій, атрибуція рукописних джерел, тобто створення засад розвитку наукових знань, у тому числі і такої дисципліни, як нумізматика, є актуальними завданнями сучасної історичної науки.

Як відомо, непересічне значення для розвитку науки має особистісний фактор. Вивчення внеску окремих діячів у галузь нумізматики можна здійснювати нині як за бібліографічними, так і за рукописними джерелами, що дає можливість розкрити реалії певних історичних процесів, культури та науки взагалі. Окремими важливими аспектами є бібліотекознавчі та бібліографічні питання – встановлення змісту, складу та походження бібліотечних колекцій і зібрань, проведення реконструкції складу колекційних матеріалів та документів, поєднання цих документів з діяльністю певних осіб чи наукових шкіл, а також залучення цих документів до наукового обігу для спеціалістів-нумізматів.

Стан дослідження теми. Нумізматичні дослідження в Україні та вивчення монет як історичних джерел здійснювалися багатьма відомими вченими, серед яких – М.Ю. Брайчевський, В.В. Зварич, М.Ф. Котляр, Г.А. Козубовський, О.Д. Огуй, С.В. Пивоваров, Б.О. Тимощук та ін. Нині зазначені дослідження починають активізуватися. Так, останнім часом було опубліковано спеціальні історико-нумізматичні праці, проведено ряд конференцій, що загалом свідчить про актуалізацію історико-нумізматичних студій в Україні. Однак вивчення історії колекціонування, власне книжково-рукописної спадщини в галузі нумізматики, її складу і змісту в аспекті розвитку історичного бібліотекознавства та бібліографії, камеральної археографії, поки ще не здійснювалося.

Відомий український історик і нумізмат М.Ф. Котляр, автор численних праць з історичної нумізматики і засновник власної історико-нумізматичної школи в Україні, ще в 70-х роках у своїй праці "Грошовий обіг на території України доби феодалізму" (К., 1971) зазначав, що в наш час важко знайти історика, який би