LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія формування та сучасний стан

інших архівних установ.

Предметом дослідженняє питання атрибуції, долі, походження, складу колекцій та рукописних документів у контексті історико-книгознавчих та бібліографічних питань фондознавчого характеру.

Хронологічні межідисертаційного дослідження: ХІХ – перша чверть ХХ ст. – час формування та розвитку нумізматики в Україні, становлення наукових центрів, музеїв та бібліотек, період активної діяльності старих наукових шкіл, створених до революції 1917 р. В 20-х роках у межах ВУАН здійснювалися деякі спроби підтримати нумізматичні дослідження, що зафіксовано в планах Всеукраїнського археологічного комітету, однак на певний час вони все ж були перервані.

Мета дослідженняполягає у визначенні комплексу нумізматичних рукописів в ІР НБУВ, здійсненні історико-бібліотекознавчої реконструкції їхнього складу та з'ясуванні фондознавчих аспектів історії та походження цих документів.

Основними завданнями є:

– проведення архівного та книгознавчого пошуку розпорошених документів нумізматичного характеру з архівів та рукописно-книжкових колекцій, що містяться в фондах ІР НБУВ та інших архівних установ;

– здійснення на базі архівних джерел реконструкції наукової спадщини товариств, установ, окремих колекціонерів та вчених-нумізматів визначеного періоду та виокремлення з них нумізматичних матеріалів;

– атрибуція документів, тобто встановлення їхнього авторства, часу та місця створення, аргументація перебування в певному архівному фонді, визначення видів та специфіки документів;

–з'ясування ролі окремих осіб та інституцій у формуванні колекційних фондів з історії нумізматики;

– визначення місця нумізматичних колекційних документів і вдосконалення фондознавчих науково-довідкових та облікових документів ІР, надання відповідного матеріалу для фондознавчих досліджень інших рукописних підрозділів бібліотек та архівів України.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що:

– вперше комплексно, із залученням бібліографічних, бібліотекознавчих та камерально-археографічних методів фондознавчих досліджень розглянуто книжково-рукописні фонди ІР НБУВ та деяких інших архівних установ як джерельну базу в галузі історії нумізматики в Україні;

– до наукового обігу залучено значну кількість нових джерел з історії нумізматики, розвитку науки про нумізматику, архівних документів стосовно колекційної діяльності наукових товариств, установ освіти, культури, видатних фахівців-нумізматів України;

– проведено джерелознавчу атрибуцію рукописів нумізматичного характеру, встановлено їхнє походження, авторську приналежність, історію надходження до колекцій наукових товариств, установ, зокрема НБУВ, окремих осіб;

– у процесі опрацювання документальних комплексів до наукового обігу залучено нові імена, отримали уточнення певні факти з історії бібліотечної та музейної справи в Україні;

– здійснено фондознавчу класифікацію нумізматичних документів та вдосконалено відповідний комплекс науково-облікової документації;

– виконано історико-книгознавчу реконструкцію складу та змісту зібрань як у період їхнього становлення та розвитку (ХІХ – початок ХХ ст.), так і після розпорошення; за допомогою методів архівної евристики віднайдено місця зберігання вцілілих частин зібрань, проаналізовано взаємозв'язки між ними; оцінено місце рукописної спадщини з нумізматики в історії культури України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконувалося в межах відомчої науково-дослідної теми УНДІАСД та НБУВ "Книжкові та рукописні пам'ятки: історико-культурні дослідження бібліотечних зібрань, колекцій та рідкісних видань" (номер теми 4.1.02–06).

Практичне значення. Історико-книгознавче та бібліографічне дослідження книжково-рукописних документів слугує вдосконаленню організації фондів ІР НБУВ та інших наукових бібліотек, уточненню загальної методики аналізу історичних зібрань і колекцій, джерелознавчому пошуку, є базою для їхньої реконструкції. Залучення нових фактів, репрезентація атрибутованих рукописних комплексів з історії формування як колекцій та зібрань, так і окремих рукописів, визначення їхнього складу та змісту дозволяють здійснювати подальші історико-культурологічні студії з історії нумізматики в Україні. Напрацьований методичний досвід стане у нагоді для подальшого розвитку спеціальних історичних дисциплін, історії бібліотечної та книжкової справи, вдосконалення наукових каталогів НБУВ. Основні результати дослідження використані в бібліотечній та музейній практиці, при підготовці відповідних лекцій та курсів з краєзнавства й історії культури для студентів історичних факультетів у профільних вузах.

Особистий внесок здобувача. Результати дисертації, винесені на захист, одержані автором самостійно. Вони висвітлені у працях [1–7].

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження було репрезентовано на Всеукраїнській науковій конференції "Барони де Шодуар: збирацька діяльність на Волині" (Житомир, 10–12 жовтня 1994 р., доповідь "Бібліотека баронів де Шодуар"); міжнародних наукових конференціях: "Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (Київ, 7–9 жовтня 2003 р., доповідь "Завдання та розвиток історико-нумізматичних досліджень (на матеріалах рукописних фондів НБУВ)"); "Поляки на Волині" (Житомир, 18–19 жовтня 2003 р., доповідь "Листування Карла Болсуновського з польськими видавцями як джерело з історії нумізматики кінця ХІХ – початку ХХ ст.").

Структура дисертаціївизначається специфікою проблеми, метою та завданням дослідження. Вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних архівних джерел та літератури. Обсяг – 166 с. Загальний обсяг – 203 с.Основний зміст дисертації


У вступі викладаються актуальність, новизна, мета і завдання дослідження, хронологічні межі, ступінь розробленості теми, джерельна база, а також розкриваються практична значимість та апробація роботи.

У першому розділі "Колекція рукописів та бібліографічних праць барона Станіслава Шодуара, його збирацька, наукова і бібліографічна діяльність в галузі нумізматики" проведений аналіз рукописних матеріалів, здійснений внаслідок реконструкції архівної та книжної колекції Шодуарів з розпорошених частин. Дослідження показало, що нумізматичні рукописи та довідково-нумізматична бібліотека барона Станіслава Шодуара займають центральне місце в його рукописній та книжковій спадщині.

Унікальність зібрання визначають власні рукописи Станіслава Шодуара, а також нумізматичні рукописи Доменіко Сестіні, видатного італійського антиквара, абата та вченого. Бібліотека барона розкриває нумізматичний доробок і власне С. Шодуара, який досліджував