LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечні колекції та зібрання XIX - XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису

(державний реєстраційний номер 0100U006608) та "Книжкові та рукописні пам'ятки: історико-культурні дослідження бібліотечних зібрань, колекцій та рідкісних видань" (номер теми 0102U000510).

Стан наукової розробки проблеми.

Ретроспективні фонди виступають на якісно новому етапі сучасних книгознавчих досліджень як самостійний об'єкт археографічного та джерелознавчого вивчення. Численні розвідки щодо питань історії походження та долі окремих загальновідомих та малодосліджених книгозбірень, їх історичних відомостей фондовласників розкрито в історіографічному розділі дисертації. Опис заголовка в камеральній археографії та архівознавстві досліджувався (К.Мітяєв, Г.Боряк, Л.Дубровіна, Ф.Стоян та ін.), однак на якісно іншому об'єкті - архівних фондах та з іншою, виключно науково-інформаційною метою.

Сучасна школа історико-книгознавчого дослідження історичних зібрань та колекцій НБУВ набула досвід досліджень з історії створення, походження, розвитку, долі окремих ретроспективних зібрань у контексті історії науки, просвіти, культурного розвитку України. Спроби загальної класифікації бібліотечних історико-культурних фондів належать історику-джерелознавцю Л.Дубровіній та бібліотекознавцю Л.Мусі. Вони стали передумовою необхідності вивчати бібліотечні колекції та зібрання комплексно, як самостійний об'єкт.

Однак створення методики наукового опису, бібліотечно-культурологічної класифікації цих фондів з метою державної реєстрації як культурного надбання не було предметом дослідження. Тому виникла потреба в розробці теоретико-методологічних засад щодо вивчення, класифікації, опрацювання методів та прийомів наукового опису історичних колекційних фондів та ефективної роботи з ними.

Мета дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вивчення історії походження складу та змісту бібліотечних колекцій та зібрань як об'єктів джерелознавчого та археографічного опису на базі історико-культурних фондів НБУВ і створення уніфікованих засад їхнього опису для ДРНКН.

Основні завдання дослідженняполягають у тому щоб:

 • провести історіографічний аналіз проблеми і оцінити стан вивчення питання опису історико-культурних фондів на базі практичних та теоретичних розробок, виявити джерельну базу дослідження;

 • розглянути понятійно-категоріальний апарат на колекційні фонди з метою здійснення їх внутрішньобібліотечної паспортизації та державної реєстрації;

 • окреслити критерії відбору та принципи формування самостійних колекційних книжкових фондів як окремого об'єкта дослідження для ДРНКН з книжкового масиву, утвореного за принципом пертиненції;

 • створити паспортну систему на ретроспективні зібрання НБУВ на базі практичної роботи науково-довідкового апарату колекційних фондів в архівних установах;

 • встановити та науково обґрунтувати методику складання заголовка на книжкові колекційні фонди як базового опису ретроспективних зібрань/ колекцій;

 • встановити принципи класифікації історико-культурних фондів відповідно до основних класифікаційних категорій (типу, роду, виду) та вибору основного критерію до створення історико-культурологічної та бібліотекознавчої класифікацій;

 • запровадити систему індексування історико-культурних фондів НБУВ на основі їх класифікації.

Об'єктомдослідження є цілісні та реконструйовані комплексні історико-культурні фонди НБУВ, а також частина ретроспективних колекційних зібрань, що знаходиться у стадії реконструкції в НБУВ.

Предметдослідження. Історико-книгознавчий статус та науковий опис бібліотечних колекцій та зібрань з урахуванням походження, складу, змісту та реєстрації в ДРНКН.


Методологічною основою є принцип історизму як базовий у роботі з історико-культурними фондами, а також хронологічний, структурно-функціональний, класифікації. Застосовувалися спеціальні наукові методики книгознавства, бібліотекознавства та архівознавства (передусім евристичні та дескриптивні методики), а також метод реконструкції історії книжкових фондів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

 • з'ясовано досвід вітчизняних архівістів, бібліотекарів та книгознавців в галузі реконструкції історії бібліотечних колекцій та зібрань, методів класифікації та опису фондів;

 • проаналізовано загальний стан питання реконструкції складу бібліотечних колекцій та зібрань, наукового опису в контексті завдань відродження національної культури та обліку в ДРНКН на засадах камерально-археографічного та джерелознавчого підходу до книжкової колекції та зібрання як комплексного історико-культурного джерела;

 • розвинуто систему понятійно-категоріального апарату на історико-культурні фонди НБУВ у вигляді понять "колекція", "зібрання", "бібліотека" з метою визначення змісту об'єкта опису та експертизи цінності під час реєстрації як національного надбання на державному рівні;

 • встановлені особливості книжкових колекцій та зібрань як об'єктів наукового опису, опрацьовано методику реєстраційного опису в ДРНКН у формі комплексного заголовка, що містить повноцінну інформацію з історії, складу, змісту, класифікації з урахуванням походження та сучасного стану колекції, а також систему індексації, що комплексно відображає ці аспекти опису;

 • запропоновано обов'язкову систему облікових документів як різновид науково-довідкового апарату на ретроспективні колекційні фонди як на внутрішньобібліотечному, так і на загальнодержавному рівнях.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що розроблено методику науково-реєстраційного опису та облікових документів для ДРНКН на базі археографічного та джерелознавчого аналізу бібліотечних колекцій та зібрань, вдосконалено систему науково-довідкового апарату на колекційні фонди бібліотек, що розкриває родо-видовий склад, змістове їх наповнення та кількісний склад, інформують про систему каталогів і картотек на ретроспективні зібрання, систему посилань на інші джерела, допомагають як користувачам бібліотечних фондів, так і бібліотечним фахівцям у роботі зі спеціалізованими колекційними фондами. Результати дослідження включено у навчальні курси із спеціальності "Книгознавство" та "Бібліотекознавство". "Спеціальні історичні дисципліни" профільних вузів України.

Особистий внесок здобувача. Результати дисертаційного дослідження одержані автором одноосібно.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження апробовані на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях: "Бібліотечно-інформаційний сервіс" (Міжнар. наук. конф., Київ, 2001); "Библиотека XXI века: библиотечное обслуживание" (Всерос. науч.-практ. конф. мододых ученых и специалистов, Москва, 2002); "Культура Волині: історія і сучасність" (Регіон. наук.-практ. конф., Рівне, 2003); "Вітчизняні колекції пам'яток писемності та друку: проблеми формування, збереження, розкриття" (Наук.-прак. конф., Харків, 2003); "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (Міжнар. наук. конф., Київ, 2003).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлені в шести наукових