LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечні колекції та зібрання XIX - XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису

інформативний), обліковий (розрахований на підготовленого спеціаліста - археографа і містить службову інформацію про роботу з колекційними фондами) типи облікових документів. У сукупності, представлена паспортна система дає змогу з максимальною повнотою розкривати історико-культурні фонди та вводити до наукового обігу цінний джерелознавчий матеріал. Ця система пропонується як обов'язкова та базова для повноцінного представлення науково-довідкового апарату на історичні книгозбірні з можливостями розвитку.
 • Запропоновано методику складання заголовка на прості та комплексні історико-культурні фонди, який структурно має три інформаційних поля. І-ше поле представляє основні відомості про фондовласника-фондоутворювача, розкриваються основні роки життя та діяльності (для колекційних фондів приватних та юридичних осіб), а також характеризує предмет чи тематичну спрямованість зібрання/колекції (для ретроспективних фондів, сформованих за певною ознакою) вказують їх хронологічні рамки. ІІ-е поле комплексно характеризує склад та зміст зібрання, розкриваючи термін, яким визначається колекційний фонд, встановлюється родо-видовий склад та тематична й мовна характеристика і крайні хронологічні межі видань, наявних у фонді. ІІІ-е інформаційне поле заповнюється у разі, коли необхідно зазначити, що історико-культурний фонд, який досліджується, є самостійним об'єктом вивчення, але/або перебуває в складі масштабнішого зібрання чи історичної бібліотеки, або містить ряд складових частин у вигляді виокремленних книгозбірень, що є частиною досліджуваного колекційного фонду.

 • Запропоновано систему наукового обліку колекційних фондів за методикою комплексного заголовка, що дозволяє окреслити перший ряд виокремленних на сьогодні історичних колекційних зібрань як національну книжкову спадщину України в межах НБУВ. Кваліфіковано складений заголовок є важливим інформаційним джерелом для вивчення колекційного фонду як історико-культурного об'єкта. Складено основу подальшої наукової реконструкції розпорошених по фондах колекцій та зібрань з можливостями повної реконструкції бібліотечно-архівної спадщини окремих осіб та суспільних інституцій і тим заповнити лакуни з історії української культури.

 • Створено історико-культурну класифікацію ретроспективних колекційних фондів за визначеним станово-професійним критерієм. Її призначення полягає в забезпеченні прискореного та ефективного пошуку відомостей про фондовласників/фондоутворювачів; всебічно розкривається склад та змістове наповнення їх колекцій/зібрань; за допомогою системи посилань, формуванні кола колекційних фондів, що з максимальною повнотою задовольнятимуть інформаційні запити споживачів інформації та співробітників бібліотеки; частковому висвітленні ролі історико-культурних фондів як цінного джерелознавчого матеріалу в рамках тієї історичної епохи та ряду подій, що впливали на її формування. Запропонована бібліотекознавча класифікація колекційних фондів передбачає пошук документальних джерел не за принципом комплексності книжкового масиву, а відображає її наповнення з метою пошуку за родо-видовою ознакою. Запропонована система індексації може бути залучена у системі комплексного заголовка для ДРНКН.  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ

  ОПУБЛІКОВАНО В РОБОТАХ


 • Лисенко Л.В. Бібліотечні колекції та зібрання НБУВ: історіографічний аспект описання // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: Вип. 9. - К.: НБУВ, 2002. - С. 428-436.

 • Лисенко Л.В. Методика складання заголовка як основного елементу реєстраційного археографічного опису історико-культурних фондів для Державного реєстру національного культурного надбання // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 2. - С. 30-35.

 • Лисенко Л.В. Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об'єкт вивчення опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - № 8. - С. 225-233

 • Лысенко Л.В. Библиотечные коллекции и собрания Украины как объект обслуживания (на примере монастырских собраний Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского // Библиотека XXI века: библиотечное обслуживание: Сб. мат. всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов "Библиотека XXI века: библиотечное обслуживание" (4-6 ноября, 2002, Москва) МКРФ РГБ; ЦБС №1ЮАО г. Москвы, НКО РВФ, секция РБА "Библиотека XXI века: библиотечное обслуживание"; Сост. отв. ред. за вып. Т.С. Макаренко; науч. ред. Л.Н. Тихонова. - М.: Один из лучших, 2003. - С. 104-111.

 • Лисенко Л.В. Книжкове зібрання "Нова колекція" Бібліотеки Волинського Ліцею (1819-1832) як об'єкт державної реєстрації //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Вип. № 4. Ч.ІІ. Культура Волині: історія і сучасність: Зб. наук. пр. - Рівне, 2003. - С. 60-61

 • Лисенко Л.В. Створення паспортної системи на історичні книжкові колекційні фонди // Колекції пам'яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім.. В.Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Наук. ред. І.Я.Лосієвський. - Х., 2003. - С. 127-137.  Лисенко Л.В. Бібліотечні колекції та зібрання ХІХ-ХХ століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису. - Рукопис.


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2003.

  Дисертація присвячена питанням вивчення історично сформованих та штучно створених ретроспективних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об'єкта опису археографії та джерелознавства. Особливу увагу приділено реконструйованим колекційним книгозбірням приватних, юридичних осіб та ряду колекцій/зібрань, сформованих за предметно-тематичною, хронологічною, культурологічною ознакою. Здійснена їх історико-культурологічна класифікація за станово-професійною ознакою для приватних колекційних фондів, за тематичною ознакою для ретроспективних зібрань юридичних осіб та бібліотекознавча класифікація. Встановлено терміносистему колекційних фондів ("колекція", "зібрання", "бібліотека") для проведення державної реєстрації. Запропоновано ідентифікаційні індекси відповідно до класифікацій ретроспективних книжкових колекційних фондів. Представлена сукупність обов'язкових облікових документів (паспортів) як різновиду науково-довідкового апарату на історико-культурні фонди з метою забезпечення збереження колекцій / зібрань, введення їх до наукового обігу та ефективного використання. Виділено та науково обґрунтовано методику складання найменшого елементу археографічного опису колекційного фонду - заголовка.


  Ключові слова: книжкова колекція, бібліотечне зібрання, історична бібліотека, ретроспективні книжкові фонди, приватні книжкові зібрання, паспортизація книжкових фондів, книжкова державна реєстрація,


 •