LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

22


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЯВОРСЬКА Уляна ПетрівнаУДК 930+01+02](092)(477)Кревецький І. І.

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІВАНА КРЕВЕЦЬКОГО

Спеціальність 07.00.08 – книгознавство,

бібліотекознавство, бібліографознавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконанав Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України


Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

ГРЕТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

професор кафедри книгознавства

та видавничої справи

Офіційні опоненти: доктор історичних наук

КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського,

заввідділом стародруків та

рідкісних видань

кандидат історичних наук, доцент

СЕРЕДЯК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

доцент кафедри історичного краєзнавства


Захист відбудеться "28" лютого 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3.

З дисертацією можна ознайомитися у читальному залі бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3).


Автореферат розіслано "26" січня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наукА. О. ЧЕКМАРЬОВ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність теми дослідження. Сучасний історичний етап розвитку суспільства кінця ХХ ст. докорінно впливає на розвиток науки, вимагає не лише посиленого наукового й громадського інтересу до виваженого, об'єктивного аналізу національної історії, історико-культурного надбання, а й зумовлює постановку перед науковцями завдання збереження національної спадщини, котра сприятиме використанню національно-культурних цінностей в умовах сьогодення, формуванню національно свідомого суспільства. За таких умов стає актуальним вивчення життя, діяльності та творчої спадщини визначних постатей української науки й культури, введення їхнього доробку до наукового обігу.

Увагу сучасних дослідників історії України привертають передусім імена тих українських діячів – учених, журналістів, письменників, політиків та ін., – діяльність яких у часи панування на українських землях радянського режиму фальшувалася або на загал була вилучена з наукового та суспільного обігу. З когорти таких імен – Іван Іванович Кревецький (1883–1940) – видатний український історик, книгознавець, бібліограф, публіцист, редактор, багаторічний директор бібліотеки Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, постать якого до 90-х рр. ХХ ст. перебувала у науковому "затінку".

Скасування ідеологічних заборон із теми історії української науки у кінці 1980-х років, відкриття доступу до фондів бібліотек та архівних установ зумовили появу декількох статей, присвячених ученому, які лише стисло окреслювали його життєвий шлях, наукові інтереси, подавали перелік основних праць, розглядали його внесок в окремі галузі науки. Дещо докладніше розкрито внесок І. Кревецького у сферу дослідження історії України, зокрема – Галичини, та проаналізовано спадщину як історика-державника. Натомість, бібліотечна та бібліографічна діяльність І. Кревецького ще досі не стала предметом окремого наукового дослідження.

Це дало підставу для виокремлення нового кола наукових завдань. Передусім – щодо реконструкції біографії І. Кревецького, висвітлення його творчого шляху та всебічного аналізу наукового доробку, більша частина якого ще не виявлена, не опублікована і не введена до наукового обігу, та популяризації імені видатного вченого серед науковців і громадськості.

Накопичений матеріал про І. Кревецького та його науковий доробок не має належного наукового узагальнення в контексті обраної нами теми. Отже, постала не лише теоретична, а й практична необхідність поглибленого вивчення проблематики та розв'язання низки питань, зокрема, обґрунтування та висвітлення багаторічної бібліотечної і бібліографічної діяльності І. Кревецького, з'ясування його ролі у формуванні книгозбірні НТШ та Всенародної бібліотеки України (ВБУ), потребою в докладнішому вивченні його бібліографічної спадщини, осмисленні місця діяча в національно-культурній історії України.

Стан наукової розробки теми. Аналіз розвитку наукової думки в контексті дисертаційного дослідження свідчить про незначну кількість наукових праць, що безпосередньо стосуються постаті І. Кревецького. Теоретичне осмислення наукових здобутків І. Кревецького розпочали його сучасники В. Гнатюк, О. Сушко, С. Томашівський, І. Крип'якевич, І. Джиджора, М. Залізняк і В. Дорошенко в низці своїх рецензій на праці вченого. Вагомим для окреслення цієї непересічної постаті бібліотекаря, історика, бібліографа стали спогади його співробітників В. Дорошенка, І. Борщака та М. Андрусяка. Суттєво збагатив знання про діяльність І. Кревецького Ф. Стеблій, який представив факти життя та наукової діяльності вченого, узагальнив його внесок у розвиток української науки, та все ж предметом детального вивчення автор обрав науковий доробок І. Кревецького в галузі історії Галичини. Продовжили огляд окремих напрямів діяльності вченого В. Качкан і Н. Черниш, у працях яких знаходимо біографічні відомості, перелік основних праць, факти журналістської, редакційно-видавничої та наукової діяльності дослідника, а також аналіз декількох розвідок, зокрема рецензій у "ЛНВ" та "Записках НТШ". Незважаючи на висвітлення окремих аспектів теми, вивчення діяльності І. Кревецького як бібліотекаря і бібліографа не стало предметом окремого ґрунтовного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено в руслі виконання цільової комплексної програми науково-дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), затвердженої Вченою Радою КНУКіМ (протокол № 12 від 27 грудня 2001 р.) та комплексної теми "Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України" (номер державної реєстрації 0107U009539), наукової теми кафедри книгознавства та менеджменту видавничої діяльності "Бібліографознавство в Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку" і пов'язана з