LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Кулаковська Тетяна Леонтіївна


УДК 026:061.12](477)"19/20"

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАН УКРАЇНИ:

(20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)Спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство,

бібліографознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.


Науковий керівник академік НАН України,

доктор філософських наук, професор

Онищенко Олексій Семенович,

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського,

генеральний директор


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Омельчук Володимир Юхимович,

Національна бібліотека України

імені В. І. Вернадського,

зав. відділу національної бібліографії


кандидат історичних наук, доцент

Виноградова Олена Борисівна,

Державна історична бібліотека України, директорПровідна установа Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

НАН України, відділ бібліотекознавстваЗахист відбудеться 27 квітня 2006 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3.


З дисертацією можна ознайомитися в читальному залі літератури з бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3.Автореферат розісланий 24 березня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук А. О. Чекмарьов

Актуальність теми. В умовах інформатизації суспільства вдосконалення інформаційного забезпечення науки розглядається як вагомий фактор її інноваційного розвитку. Одним із пріоритетних напрямів зміцнення науково-технічного потенціалу НАН України є бібліотечно-інформаційна діяльність, спрямована на формування, взаємовикористання, збереження документно-інформаційних ресурсів як бази наукових досліджень, наукове, аналітичне, бібліографічне опрацювання інформації, створення корпоративних електронних інформаційних ресурсів і забезпечення використання світового потоку інформації. Реалізацію цих завдань здійснює бібліотечно-інформаційна система НАН України (БІС) – сукупність бібліотек і бібліотечно-інформаційних підрозділів науково-дослідних установ (НДУ).

Саме тому питання удосконалення організаційно-функціональної і технологічної структури цієї системи є актуальним завданням бібліотекознавства. Вивчення конкретно-історичних змін у процесі формування БІС НАН України, етапності становлення її складових дозволяє визначити шляхи подальшого удосконалення інформаційного забезпечення наукової діяльності з урахуванням її специфіки на сучасному етапі. Історико-ретроспективний погляд на конкретні факти підтверджує, що визначальним напрямом розвитку БІС із моменту виникнення НДУ Української Академії наук (УАН) і бібліотек в їхній структурі в 20-х роках ХХ ст. і до початку ХХІ ст. є інтеграція бібліотечно-інформаційних ресурсів як невід'ємної складової національних інформаційних ресурсів. Дослідження організаційних, структурно-функціональних, технологічних, кадрових змін, які відбуваються в БІС, актуалізує розробку нової концептуальної моделі комплексного науково-інформаційного центру на базі бібліотеки НДУ, діяльність якого відповідатиме завданням інноваційного розвитку вітчизняної науки.

В Україні до цього часу не було історичних досліджень виникнення, становлення і розвитку БІС НАН України. Тому спеціальне і комплексне вивчення цих процесів робить актуальним визначення перспективних напрямів розвитку як системи у цілому, так і її складових – бібліотек НДУ.

Стан розробленості теми. Окремі аспекти становлення і діяльності бібліотек НДУ у 20–60-х роках ХХ ст. висвітлено Л. А. Дубровіною і О. С. Онищенком у монографіях "Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (1918–1964). Відомості про деякі бібліотеки наукових установ АН УРСР у період Великої Вітчизняної війни, а також повоєнний розподіл фондів БАН УРСР із метою відновлення діяльності бібліотек мережі наведено у роботах Л. А. Дубровіної, Н. І. Малолєтової, зокрема, у виданні "Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941–143): Дослідження. Аннотований покажчик. Публікації документів". Формування, взаємовикористання та збереження фонду, бібліотечно-інформаційне обслуговування, впровадження нових інформаційних технологій, кадрове забезпечення БІС у 80–90-х роках ХХ ст. розглядалися в роботах Л. Й. Костенка, А. А. Свободи, М. І. Сенченка, М. С. Слободяника, Н. І. Смаглової. Нормативно-правове забезпечення функціонування бібліотек у нових соціально-економічних і технологічних умовах висвітлено у роботах Г. І. Солоіденко. Організаційно-методичному забезпеченню централізації діяльності БІС у 70–80-х роках ХХ ст. присвячено публікації та методичні розробки М. Й. Берлінської, Т. А. Ігнатович, Ф. З. Шимченка. Напрями функціональної централізації БІС на основі автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів розглядалися в роботах А. А. Свободи, М. С. Слободяника, Н. І. Смаглової. Науково-інформаційному забезпеченню вітчизняної науки, ролі НБУВ та бібліотек НДУ у цьому процесі, взаємодії з іншими інформаційними підрозділами установ присвячено роботи А. О. Білої, О. С. Онищенка, В. А. Широкова. Однак, більшість бібліотекознавців зверталися до окремих напрямів або аспектів функціонування системи. Відсутність наукових праць узагальнювального характеру за темою дослідження свідчить про те, що діяльність БІС НАН України у зазначений період не була об'єктом спеціального і комплексного вивчення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в Інституті бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як складова комплексних наукових тем "Технологія і організація формування і використання інформаційних ресурсів наукової бібліотеки" (2000–2004 рр., номер державної реєстрації 0100U006602), "Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки" (2005–2007 рр., номер державної реєстрації 0105U000488).

Метою роботи є вдосконалення діяльності та визначення пріоритетних напрямів розвитку БІС НАН України у нових соціально-економічних і технологічних умовах і розробка структурно-функціональної моделі її складової – бібліотеки НДУ – як комплексного науково-інформаційного центру з урахуванням