LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

реорганізація не могла здійснюватися централізовано, оскільки кожна установа мала свою специфіку і традиції в організації діяльності цих служб та розподілі обов'язків. Головною ж метою реорганізації респонденти визначили інтеграцію бібліотечно-інформаційних ресурсів; надання бібліотечним фахівцям відповідного статусу згідно з напрямами і обсягами їхньої науково-інформаційної роботи.

У НАН України вже накопичено позитивний досвід роботи Головної астрономічної обсерваторії, Інститутів біохімії, електрозварювання, літератури, фізіології, де структурно об'єднано бібліотеки й інші інформаційні служби. Поширення цього досвіду сприяло вирішенню питання створення на базі бібліотек комплексних науково-інформаційних відділів у кожній установі. На виконання постанови Президії НАН України "Про організацію передплати на іноземні наукові журнали та доступу до провідних світових баз даних наукової інформації" (2004) у НДУ розпочалося створення таких відділів на основі об'єднання бібліотек, інформаційних, видавничих служб з наданням їхнім працівникам статусу наукових співробітників.

За результатами дослідження складових БІС НАН України (2000–2005), здійсненого дисертантом, зроблено висновок про необхідність побудови структурно-функціональної моделі комплексного науково-інформаційного центру, створеного на базі бібліотеки НДУ. Розроблено концептуальні напрями функціонування моделі, які включають: формування документної бази на різних носіях інформації в умовах відкритого доступу, еволюцію довідково-пошукового апарату (від традиційного – до електронного), організацію роботи з документами на будь-якому носії інформації, інтеграцію ресурсів (друкованих і електронних), розвиток різних видів і форм інформаційного забезпечення і створення сучасних інформаційних продуктів, участь у міжбібліотечній взаємодії з метою формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору. Отримані результати закріплено положеннями про БІС НАН України, про бібліотеку НДУ та впроваджено в практику бібліотечно-інформаційної діяльності ряду установ НАН України.

У підрозділі 3.2. "Науково-інформаційна діяльність БІС НАН України: пріоритети та перспективи розвитку" визначено, що характерною ознакою роботи бібліотек наприкінці 90-х років ХХ ст. і на початку ХХІ ст. є посилення їхньої інформаційної та інформаційно-аналітичної функцій. Зміцнилися позиції бібліотек БІС НАН України як інформаційних лідерів певних галузей науки. Технологічно обумовленим стало виділення в бібліотечному середовищі центрів–генераторів інформації, які крім формування поточних і ретроспективних колекцій електронних видань виконують також функції аналітико-синтетичного опрацювання документних потоків із формуванням широкого спектра науково-інформаційних продуктів. Доведено, що змістовий аспект бібліотечної роботи невпинно зміщується у сферу аналітичної діяльності, переробки та аналізу значних масивів інформації, у т. ч. електронної. Це робить бібліотеку конкурентоспроможною на ринку виробництва інформаційних продуктів.

Дисертантом визначено, що пріоритетними і перспективними напрямами розвитку БІС НАН України є формування корпоративних баз і банків даних як засобу інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек та інших центрів документальних комунікацій. Важливим напрямом є участь у створенні Українського науково-інформаційного веб-порталу з системами пошуку та архівування розміщеної в глобальній інформаційній мережі наукової та суспільно значущої інформації. Розкриттю змісту сукупних фондів вітчизняних наукових бібліотек сприятиме створення інтегрованої довідково-пошукової системи, засобів пошуку, а також системи електронної доставки документів.

Реалізації цих завдань сприятиме зміцнення матеріально-технічної бази БІС, оснащення засобами комп'ютерної та телекомунікаційної техніки, а також організація системи безперервної освіти і підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців.

У підрозділі 3.3. "Науково-методичне забезпечення структурно-організаційної, функціональної, кадрової перебудови в бібліотечно-інформаційній системі НАН України та координація її діяльності" встановлено, що визначальними факторами інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів НАН України є їх науково-методичне, організаційне і технологічне забезпечення.

Функції методичного центру для бібліотек НДУ НАН України виконує НБУВ фактично з перших років існування (заснована 1918 р. як Національна бібліотека Української держави). Зі структурно-функціональними, технологічними, кадровими змінами, які відбувалися протягом усього періоду діяльності БІС і залежали від конкретно-історичних умов розвитку суспільства, змінювалися й вимоги до організації, напрямів, форм науково-методичного забезпечення та його пріоритетів.

Підґрунтя роботи НБУВ як методичного центру було закладено в 20–30-х роках ХХ ст. і пов'язано з діяльністю відомих вітчизняних бібліотекознавців: В. Іваницького, В. Козловського, Ю. Меженка, О. Полуляха, С. Постернака, М. Сагарди. Наукові засади діяльності бібліотек розробляв Науково-дослідний інститут бібліотекознавства (у 1926 р. реорганізований у Науково-дослідну комісію бібліотекознавства і бібліографії). Науково-методичний напрям діяльності Бібліотеки організаційно оформився у 1937 р., коли в структурі БАН УРСР почав функціонувати методичний відділ.

У 1946 р. при Бібліотеці було створено керівний методичний центр для бібліотек НДУ, який надавав їм організаційну та інструктивно-консультаційну допомогу. У 1949–1957 рр., виконуючи функції методичного центру і для масових книгозбірень України, Бібліотека опікувалася також бібліотеками АН УРСР. Вони першочергово забезпечувалися інструктивно-методичними документами, отримували консультації за всіма напрямами роботи. Значна увага приділялася підвищенню кваліфікації бібліотечних фахівців.

Після надання Бібліотеці статусу науково-дослідної установи (1971) на базі бібліотек НДУ досліджувалися питання формування фондів (1971–1974, 1981–1984), ефективності використання зарубіжної наукової літератури (1980, 1984–1987), напрями функціональної централізації бібліотек на основі впровадження автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів (1985–1987). У 90-х роках було досліджено ресурсні можливості інформаційних підрозділів НДУ, шляхи їх взаємодії з бібліотеками у формуванні і використанні інформаційних ресурсів.

Дисертантом проаналізовано структуру організаційно-методичного забезпечення БІС НАН України. Реалізує цей напрям діяльності відділ бібліотекознавства НБУВ (як координатор) у взаємодії з науковими та функціональними підрозділами Бібліотеки, які є методичними центрами за напрямами своєї роботи. Відділ здійснює постійний моніторинг структурно-функціональних та ресурсних змін у БІС. Результати узагальнення діяльності системи, пріоритетні напрями подальшого розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів НАН України відображаються у щорічних інформаційно-аналітичних оглядах "Робота бібліотек НДУ НАН України у ... р." (виходять з 1996 р.). Досліджено стан інструктивно-методичного забезпечення роботи бібліотек, видано збірник