LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

її апробацію, що закріплено відповідними організаційно-методичними документами.

5. Доведено, що основною функцією БІС в умовах інформатизації є науково-інформаційна діяльність, спрямована на формування документно-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв інформації як бази інноваційного розвитку вітчизняної науки, бібліотечно-інформаційне забезпечення вітчизняних учених на основі впровадження технологій, які надають можливість використання світових інформаційних ресурсів і поширення результатів наукової діяльності шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, формування БД, електронних бібліотек.

6. Визначено, що координативну роль у діяльності БІС відігравала Інформаційно-бібліотечна рада – постійно діюча дорадча організація при Президії НАН України, зусилля якої спрямовувалися на розвиток бібліотек НДУ як складових єдиної інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи.

7. Встановлено, що активізація діяльності НБУВ, спрямованої на науково-методичне, організаційне та консультаційне забезпечення структурно–функціональної, технологічної і кадрової перебудови в БІС, створила підґрунтя для організації на базі Бібліотеки галузевого інформаційно-аналітичного центру, який забезпечуватиме інноваційний розвиток системи.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Кулаковська Т. Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи // Бібл. вісн. – 2005. – № 3. – С. 17–26.

 • Кулаковська Т. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи (огляд діяльності 1999–2003 рр.) // Бібл. вісн. – 2004. – № 1. – С. 2–10.

 • Кулаковська Т. Науково-методична робота НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 20–30-х роках ХХ ст. // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 2–11.

 • Кулаковська Т. Науково-інформаційна діяльність в науково-дослідних установах НАН України (2002) // Бібл. вісн. – 2003. – № 3. – С. 45–51.

 • Кулаковська Т. Роль Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у становленні і розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН України: історія, сучасний стан, перспективи // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005.– Вип. 14. – С. 22–47.

 • Кулаковська Т. Статус бібліотечного працівника НДУ НАН України в контексті інформаційно-бібліотечної діяльності НАН України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 263–275.

 • Кулаковська Т. Взаємодія бібліотек та інформаційних підрозділів в інформаційному забезпеченні потреб науки (методичний аспект) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 7. - С. 152-160.

 • Кулаковская Т. Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины: направления, проблемы, перспективы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2005. – Вып. 3. – С. 53–64.

 • Кулаковская Т. Роль библиотек НИУ НАН Украины в информационной поддержке научных исследований // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2003. – Вып. 2. – С. 101–117.

 • Кулаковская Т. Л. О взаимодействии библиотек и органов научно-технической информации учреждений АН Украинской ССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографоведения: Сб. науч. тр. – М., 1989.– С. 124–130.

 • Кулаковська Т. Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: основні напрями науково-інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Київ, 25–26 трав. 2004 р. – К., 2004.– С. 78–81.


  Анотації


  Кулаковська Т. Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006.

  Дисертацію присвячено виникненню, становленню і розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Визначено етапи і особливості її діяльності, обумовлені історичними факторами розвитку. Комплексно досліджено складові БІС НАН України – бібліотеки НДУ – на всіх етапах, визначено їхні характерні ознаки, зумовлені суспільним призначенням, сферою діяльності, складом користувачів, специфікою фондів. Проаналізовано структурно-функціональні, організаційні, технологічні, кадрові перетворення, які відбулися в БІС НАН України в 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст., і вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на цей процес. Побудовано концептуальну модель комплексного науково-інформаційного центру на базі бібліотеки НДУ як оптимальної організаційної структури інформаційного забезпечення наукових досліджень на перспективу. Визначено роль Інформаційно-бібліотечної ради та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у науково-методичному та організаційному забезпеченні формування інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи НАН України.

  Ключові слова: бібліотека науково-дослідної установи, бібліотечно-інформаційна система НАН України, інформаційне забезпечення, Інформаційно-бібліотечна рада, науково-інформаційний центр, науково-методичне забезпечення.


  Кулаковская Т. Л. Библиотечно-информационная система НАН Украины: (20-е годы ХХ в. – начало ХХI в.). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. – Киев, 2006.

  Диссертационная работа посвящена исследованию процессов становления и развития библиотечно-информационной системы НАН Украины как неотъемлемой составляющей истории библиотечного дела страны. Автором исследована и воссоздана целостная картина динамики БИС НАН Украины и библиотек научно-исследовательских учреждений, определены этапы их деятельности.

  Для первого этапа – 20–30-е годы ХХ в. – характерно создание библиотек научно-исследовательских учреждений АН УССР как вспомогательных подразделений, осуществлявших на основе формирования отраслевых фондов научной отечественной и зарубежной литературы библиотечное и справочно-библиографическое обеспечения научной деятельности.

  Второй этап40–50-е годы ХХ в. – связан с деятельностью библиотечной сети АН УССР в условиях Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления и дальнейшего формирования отраслевых библиотечных систем страны, ориентации работы библиотек на научно-информационное обеспечение решения задач реконструкции народного хозяйства и развития науки, культуры, образования. В БАН УССР был создан методический центр, осуществлявший организационно-методическое и консультационное обеспечение деятельности библиотечной


 •