LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ і МИСТЕЦТВЛИТВИН Аеліта Василівна

УДК 024 (93) – 056.262


БІБЛІОТЕЧНО - ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ З ВАДАМИ ЗОРУ В УКРАЇНІ ( ХХ ст.)
07.00.08 – книгознавство,

бібліотекознавство, бібліографознавство


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
КИЇВ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, м. Київ.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент

НОВАЛЬСЬКА Тетяна Василівна,

Київський національний університет

культури і мистецтв, професор кафедри

бібліотекознавства та інформаційних

ресурсів


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

СЛОБОДЯНИК Михайло Семенович,

Державна академія керівних кадрів

культури і мистецтв, завідувач кафедри

документальних комунікацій

кандидат історичних наук, доцент

ВИНОГРАДОВА Олена Борисівна,

Державна історична бібліотека України,

директор

Провідна установа: Національна бібліотека України

імені В.І.Вернадського НАН України,

Інститут рукопису, м. Київ
Захист відбудеться 28 квітня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: 01601, м. Київ, вул. Щорса, 36.З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв ( 01601, м. Київ, вул. Щорса, 36).Автореферат розісланий "____" __________ 2006 р.

Вчений секретар Коваленко Н.В

спеціалізованої вченої ради

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Створюючи рівні можливості доступу до інформації для різних категорій населення, у тому числі і для людей з обмеженою дієздатністю, важливо звернутися і до проблем бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору.

"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом", – так записано у ст. 24 Конституції України. Це право закріплене і в міжнародних документах, ратифікованих Україною. Однак реалізувати принцип рівності у дотриманні прав інвалідів набагато складніше. Проблема полягає не тільки у створенні матеріальних умов, а й залученні таких людей до повноцінного суспільного життя.

Нова соціально-культурна ситуація в Україні, що характеризується демократизацією усіх сфер життя, позначена зростанням рівня освіти інвалідів, а відтак і їх потреб в інформації, що вимагає докорінно вдосконалити бібліотечно-інформаційне забезпечення цього контингенту користувачів. У розв'язанні цього завдання, природно, провідну роль мають відіграти спеціалізовані бібліотеки, що обслуговують цю категорію читачів. Тому особливої актуальності набуває дослідження еволюції бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні. Ця проблематика тривалий час не привертала уваги дослідників, вона висвітлювалася частково в окремих публікаціях періодичних видань та матеріалах наукових конференцій (О.Бурчак, Ю.Вишняков, Г.Гречко, Л.Кагановська, С.Масловська, О.Матвійчук, В.Пашкова, О.Приходько, В.Скнар, В.Ярощук).

Важливий матеріал для дослідження цієї проблеми містять роботи ряду російських бібліотекознавців (С.Ваньшина, Г.Диянської, Ж.Марусич, О.Шапошнікова), які розглядають історію російських спеціалізованих бібліотек, аналізують їх сучасний стан, підкреслюючи особливу роль бібліотечно-бібліографічного обслуговування як засобу соціально-психологічної реабілітації читачів з вадами зору, значення новітніх технологій в обслуговуванні цієї категорії користувачів.

Для розробки концепції вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні методологічно важливими є праці вітчизняних дослідників бібліотечно-бібліографічної та книгознавчої галузей – О.Виноградової, Т.Долбенко, Л.Дубровіної, В.Загуменної, В.Ільганаєвої, Т.Ківшар, С.Кулєшова, Н.Кушнаренко, В.Медведєвої, Т.Новальської, М.Сенченка, М.Слободяника, А.Чачко, Г.Швецової-Водки.

Отже, незважаючи на висвітлення окремих питань досліджуваної проблеми, комплексне наукове вивчення в Україні бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору досі не здійснювалося, що й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане в рамках науковоїпроблематики кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів Київського національного університету культури і мистецтв.

Метою дослідження є наукова реконструкція становлення та історичного розвитку в Україні бібліотечно-інформаційного забезпечення людей з вадами зору.

Завдання дослідження:

  • проаналізувати джерельну базу та історіографію проблеми;

  • з'ясувати специфіку бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору;

  • виявити соціально-історичні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих;

  • охарактеризувати особливості становлення та розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні досліджуваного періоду;

  • виявити перспективні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору на основі аналізу та узагальнення зарубіжного досвіду та сучасної вітчизняної моделі.

Об'єктом дослідження є бібліотечно-інформаційне обслуговування інвалідів в Україні.

Предмет дослідження бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося на основі принципів історизму, наукової об'єктивності та системності. Застосовано систему загальнонаукових та історичних методів, зокрема методи виявлення, вивчення, пояснення, аналізу та синтезу, порівняльний і проблемно-хронологічний методи тощо.

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХ століття. Особлива увага звернена на період після 1934 р., коли було створене Українське товариство сліпих і відбулося становлення мережі спеціалізованих бібліотек.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором вперше: