LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.)

  • вивчено та узагальнено значний обсяг літератури, введено в науковий обіг певну кількість архівних документів та фактичних матеріалів;

  • з'ясовано історичні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих;

  • визначено та обґрунтовано основні етапи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні;

  • виявлено особливості формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих та специфіку їх бібліотечно-інформаційного обслуговування на кожному історичному етапі;

  • визначено перспективні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Практичне значення дисертації полягає у розширенні наукових знань з бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору.Основні положення дисертації, викладений фактичний матеріал і теоретичні узагальнення та висновки можуть бути використані бібліотекознавцями, істориками при створенні узагальнюючих праць та спеціальних монографічних досліджень тощо. Результати дослідження можуть бути застосовані при підготовці підручників, навчальних посібників та нормативних курсів – "Інформаційний сервіс", "Бібліотекознавство" та спецкурсів "Бібліотечна психологія", "Бібліотечна педагогіка", "Тифлобібліотекознавство" для студентів бібліотечно-інформаційної спеціалізації ВНЗ культури.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації було апробовано на міжнародних науково-практичних конференціях: "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами" (Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2002, 2003, 2005); на міжнародній науковій конференції "Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (Національна бібліотека ім. В.Вернадського, 7-9 жовтня 2003); науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та пошукувачів Київського національного університету культури і мистецтв (2004), міжнародній науковій конференції "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі" (Національна бібліотека ім. В.Вернадського, 11-12 жовтня 2005).

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 6 одноосібних публікаціях автора, з них – 4 статті у фахових виданнях.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, що містить 385 позицій, у тому числі 30 – іноземними мовами, а також 7 додатків. Обсяг дисертації – 155 сторінок основного тексту. Список використаних джерел – 30 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її сутність, розкрито зв'язок з науковими програмами й планами, сформульовано мету та завдання дослідження, об'єкт, предмет, хронологічні межі, визначено наукову новизну та практичне значення. Наведено відомості про апробацію результатів здійсненої роботи та публікації.

У першому розділі – "Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачівз вадами зору як об'єкт бібліотекознавчих досліджень" – подаються результати аналізу джерельної бази та історіографії дослідження, уточнюються поняття "інвалід", "люди з особливими потребами", "люди з обмеженими можливостями", "люди з функціональними обмеженнями" та поняття, що відповідають темі нашого дослідження, – "інваліди за зором", "користувачі з вадами зору".

Аналіз джерельної бази виявив, що значна кількість фактичних матеріалів зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади України (ф. 348, ф. 5119). Зокрема, у ф. 348 зберігаються документи про культурно-освітні напрями діяльності Народного комісаріату УССР, листування з підприємствами, громадськими організаціями, редакціями газет з питань надання допомоги інвалідам. Значний інтерес у межах досліджуваної теми становлять архівні матеріали Центрального правління Українського товариства сліпих (далі УТОС) Міністерства соціального забезпечення УРСР (ф.5119), в яких відображено діяльність організацій Товариства, звіти про культурно-масову роботу серед інвалідів за зором, постанови, накази, розпорядження президії Центрального правління УТОС, що вперше вводяться в науковий обіг. Як переконав аналіз архівних документів, історія виникнення спеціалізованих бібліотек для сліпих в Україні пов'язана із становленням УТОС. Їх діяльність протягом досліджуваного періоду підпорядковувалась саме цій організації.

Інформативно цінними для нашого дослідження є звіти про діяльність Маріїнського опікунства в Україні. Аналіз цих матеріалів та інші публікації про життя сліпих кінця ХІХ – початку ХХ ст. дозволив виявити соціально-історичні та психолого-технологічні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих.

Значну групу джерел становлять періодичні видання, першими серед яких були журнали "Слепец", "Друг слепых", що публікували матеріали про життя інвалідів за зором наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Протягом наступного історичного періоду видавалися журнали, що містили фактичні й теоретичні матеріали: це вітчизняні ("Радянська бібліотека", "Бібліотечна планета", "Бібліотечний вісник", "Вісник книжкової палати України") та російські видання ("Красный библиотекарь", "Библиотекарь", "Библиотека").

Діяльність УТОС регулярно висвітлювалася в республіканському громадсько-політичному та літературному журналі, органі ЦП УТОС "Праця сліпих" (з 1962 р. – "Заклик"). У ньому періодично публікувався матеріал про діяльність українських спецбібліотек, розглядалися проблеми обслуговування читачів з вадами зору та завдання подальшого розвитку цих бібліотек.

Суттєву джерельну базу дослідження становлять щорічні звіти Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М.Островського та спецбібліотек мережі УТОС (1990-2000). Здійснений аналіз дозволив відтворити вітчизняну модель бібліотечно-інформаційного обслуговування інвалідів за зором.

Науково цінними є матеріали про історію розвитку УТОС. Їх вперше було узагальнено в "Нарисах історії Українського товариства сліпих" (2000-2003). Незважаючи на те, що організація бібліотечного обслуговування сліпих розкрита в них фрагментарно, вони становлять значний інтерес з погляду досліджуваної теми.

Проблеми освіти людей з інвалідністю, їх соціально-психологічний розвиток, реабілітація, застосування новітніх технологій у цьому процесі обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами" (Київ, 2000-2005).

Цінним джерелом для розкриття обраної теми є