LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.)

державної підтримки бібліотечної справи для сліпих, зміни на краще ставлення українських громадян до людей з особливими потребами, залучення додаткових коштів, поліпшення координації діяльності даних бібліотек з керівними органами Товариства, розширення послуг, що сприяло б залученню значно більшої кількості користувачів.

Результати здійсненого дослідження дозволили дійти таких висновків:

1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з вадами зору в Україні досі не стало предметом окремого історико-бібліотекознавчого дослідження, однак зібрані фактичні матеріали та наявна джерельна база дозволили охарактеризувати особливості цього процесу, виявити основні етапи у становленні мережі спеціалізованих бібліотек в Україні.

 • Важливе значення в бібліотечно-інформаційному забезпеченні користувачів з вадами зору відіграють: врахування їх індивідуальних особливостей, специфіка задоволення інформаційних потреб виданнями у спеціальних форматах; кваліфікована взаємодія даної категорії читачів з бібліотечними фахівцями, що сприяє реабілітаційним та інтеграційним процесам.

 • Основні передумови створення мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих пов'язані з активізацією суспільного руху, створенням шрифтів для сліпих, відкриттям друкарень для видання рельєфно-крапкової літератури, організацією навчальних закладів для сліпих та бібліотек при них, з утворенням відділів брайлівської літератури при публічних бібліотеках. Спочатку своєї діяльності фонди бібліотек навчальних закладів для сліпих поповнювались брайлівськими рукописами, літературою, надрукованою рельєфним шрифтом у Росії та інших зарубіжних країнах. Більш активне формування фондів бібліотек розгорнулося з відкриттям українських друкарень для видання такої літератури.

 • У процесі розвитку системи бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні можна виділити такі етапи:

  • середина 30-кінець 50-х р. – етап становлення мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих, пошук форм і методів забезпечення інформаційних потреб користувачів з вадами зору як культурно-освітніх осередків;

  • 1960-1980 рр. – етап розвитку мережі бібліотек шляхом централізації, утворення та розповсюдження озвученої літератури і відповідно розширення фондів спецбібліотек, налагодження бібліотечно-інформаційного забезпечення інвалідів за зором на регіональному рівні;

  • 1991-2000 рр. – етап застосування новітніх інформаційних технологій, сприяння у здобутті освіти інвалідами за зором.

  Результатом здійсненого дослідження стало нове розуміння історії становлення, розвитку та сучасного стану бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні. Визначено, що основними чинниками цього процесу є: державні заходи для задоволення потреб людей з інвалідністю, економічне становище в країні, діяльність правління Українського товариства сліпих з організації бібліотечної справи, безпосереднє ставлення керівництва підприємств Товариства до цих питань, застосування досвіду діяльності спец-бібліотек інших країн.

 • Порівняльний аналіз зарубіжних моделей організації бібліотечної справи для людей з обмеженнями в життєдіяльності підтвердив, що вирішення проблем забезпечення їх інформаційних потреб залежить від соціально-економічних умов, державної культурної політики, ставлення суспільства до інвалідів.

 • Окреслюючи перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору, слід рекомендувати спецбібліотекам розширювати номенклатуру послуг, залучаючи до цієї справи публічні бібліотеки та бібліотеки навчальних закладів. Це підвищить їх статус, дозволить залучити додаткові кошти з бюджету місцевих органів самоврядування, благодійних фондів.

 • Важливість здійсненого наукового дослідження полягає в тому, що в ньому розкрито специфіку обслуговування читачів з вадами зору і виконана наукова робота сприятиме розвитку нової галузі спеціального бібліотекознавства – тифлобібліотекознавства.

  Водночас дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваної теми. Подальшого наукового обґрунтування потребують спеціальні програми інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору, реалізація яких можлива за державної підтримки.

  Основні положення та висновки дисертації викладено у таких одноосібних публікаціях автора:

 • Литвин А.В. Особливості класифікації та специфіка бібліотечного обслуговування читачів з вадами зору // Вісник Книжкової палати. – 2005. – №7. – С. 26-29.

 • Литвин А.В. Соціальна роль спеціальних бібліотек для сліпих у підтримці та оновленні освіти // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. Вип.12. – К., 2004. – С. 255-262.

 • Литвин А.В. Розвиток спеціалізованих бібліотек для людей з особливими потребами // Бібліотечна планета. – 2004. – № 2. – С. 36-39.

 • Литвин А.В. Роль спеціалізованих бібліотек у процесі компенсації сліпоти та соціальній реабілітації людей з особливими потребами // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 5. – С. 26-28.

 • Литвин А.В. Організація бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет "Україна", 2003. – С. 178-179.

 • Литвин А.В. Використання новітніх технологій у бібліотеках, що обслуговують читачів з вадами зору // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет "Україна", 2005. – С.150-153.

  АНОТАЦІЯ

  Литвин А.В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.00 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2006.

  У дисертації вперше розглянуто процес становлення та розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні, вивчено і проаналізовано архівні та друковані наукові матеріали з досліджуваної проблеми.

  Автором дисертації з'ясовано соціально-економічні та культурні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих, визначено й проаналізовано основні етапи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення людей з вадами зору, виявлено специфіку їх обслуговування, визначено перспективні тенденції розвитку шляхом узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, розроблено власну програму організації бібліотечної справи для сліпих в Україні.

  Ключові слова:


 •